دانلود ارشد بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دوران بنی …

1-3- بعثت.. 16

2-3- جایگاه زن درقرآن کریم. 18

3-3- نقش حضرت خدیجه (س) درپیشرفت وگسترش اسلام. 19

4-3-‌نقش حضرت فاطمه (س) در دفاع از پیغمبر ………………………………………………………………….. 21

5-3- هجرت پیامبربه مدینه. 23

6-3-پیامبراعظم وتاسیس دولت درمدینه. 25

7-3- نقش حضرت فاطمه (س) پس ازهجرت به مدینه دریاری پیامبر (ص) 27

8-3-موقعیت اجتماعی زنان درمدینه……………………………………………………………………………….. 28

فصل چهارم :بررسی جایگاه زن دردوران خلفای راشدین… 30

1-4- نقش حضرت فاطمه (س) درحمایت ازولایت.. 31

2-4- بخشی ازخطابه حضرت زهرا (س) درموردغصب فدک.. 33

3-4- مواضع همسران پیامبر (ص) درحکومت حضرت علی (ع) 37

4-4- نقش عایشه دردوران حکومت خلفای راشدین. 40

5-4- نقش عایشه درایجادجنگ جمل. 41

فصل پنجم:بررسی  نقش سیاسی واجتماعی وفرهنگی زنان دردوران بنی سفیان… 44

1-5- علل روی کارآمدن معاویه. 45

2-5-ویژگیهای حکومت معاویه. 47

3-5- چگونگی به حکومت رسیدن یزیدبن معاویه. 50

4-5-  فسادوشرابخوارگی خلفای  بنی سفیان. 53

5-5-بررسی نقش برخی از زنان در حادثه كربلا 54

6-5-  خلافت معاویه بن یزید 62

فصل ششم :بررسی نقش سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان در دروان بنی مروان… 64

یک مطلب دیگر :

1-6-اوضاع سیاسی عصرمروانی. 65

2-6- حجاج وزنان زندانی. 69

3-6- نقش زنان درقدرت.. 71

4-6- تجمل گرایی وفساداخلاقی دردربارخلفای مروانی. 73

5-6- رواج غنا و ساز و آواز در دربار خلفای مروانی ………………………………………………………………… 75

6-6- زنان آوازه خوان وموقعیت آنان در دربار و جامعه …………………………………………………………….. 78

7-6-  علل سقوط بنی امیه ……………………………………………………………………………………….. 80

نتیجه گیری.. 84

فهرست منابع ومآخذ. 87

چكیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 90

چکیده

خانواده و زن در عصر جاهلی فاقد هرگونه ارزش و احترام بود مرد جاهلی با زنده به گور کردن دختران خود سعی می کرد خود را از نکبت دختر دار شدن رها نماید. با طلوع خورشید اسلام بار دیگر زن مورد توجه قرار گرفت و او به عنوان موجودی انسان ساز از کرامت و بزرگی برخوردار گردید. ولی با رحلت پیامبر (ص) و عدم پذیرش جامعه به امامت و رهبری علی (ع) انحرافات در جامعه شروع به رشد و نمو نمودند تا این که با حکومت معاویه که به روش سلاطین و پادشاهان زندگی می کرد. جامعه هر چه بیشتر از اسلام اصیل دور گشت. اگر چه معاویه ظاهر اسلام را رعایت می کرد امّا در دوران یزید, حتی در ظاهر هم قوانین اسلام رعایت نمی شد.

در این دوران فساد و اباحی گری در جامعه رایج شد تا این که در شاخه مروانی حکومت بنی امیه زن مسلمان هر چه بیشتر از اصل و کرامت انسانی خود دور شد و بنی مروان با اشاعه فساد و اباحی گری در جامعه هر چه بیشتر زن را مورد ظلم و ستم قرار دادند. زن بارگی , میگساری و خرید کنیزکان آوازه خوان از دربار به درون جامعه منتقل گشت و جامعه اسلامی در این دوران فقط اسمی از اسلام را یدک می کشید و از درون دچار پوسیدگی و فساد شد.ناگفته نماند که در همین دوران سیاه بنی امیه پرورش یافتگان مکتب اهل بیت با تمام توان از جایگاه زن و حریم جامعه و عفاف و حجاب دفاع کردند و کسانی چون حضرت فاطمه زهرا(س) و زینب کبری سرآمد الگوی زنان عالم در تمام دورانها می باشند.

کلید واژه ها:زن, بنی امیه,جاهلیت,بنی مروان

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*