دانلود ارشد بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث …

2-1-شهر. 3

2-2-مادر شهر (Metropolis) و کلان شهر (Megalapolis) 3

2-3-مکانیابی.. 3

2-4-هدفهای مسائل مکان یابی.. 3

2-4-1-هدف های کششی.. 3

2-4-2-هدفهای فشاری.. 3

2-4-3-هدفهای متعادل.. 3

2-4-4-اشتباه های متداول در مکان یابی.. 3

2-5- معیارهای بهینه در مکان یابی کاربری های شهری.. 3

2-5-1- سازگاری.. 3

2-5-2- آسایش…. 3

2-5-3- کارآیی.. 3

2-5-4- مطلوبیت… 3

2-5-6-سلامتی.. 3

2-6- تئوری های رایج در مکان یابی مجتمع های بزرگ مسکونی.. 3

2-6-1- تئوری سیستمی.. 3

2-6-2- تئوری مکان مرکزی.. 3

2-6-3-تئوری جاذبه یا تئوری ویلیام رایلی.. 3

2-7- مدل های رایج در مکان یابی کاربریی ها 3

2-7-1-فرایند تحلیل سلسله مراتب AHP.. 3

2-7-2-سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) 3

2-7-3- سیستم اطلاعات جغرافیایی ، قابلیت و کاربرد آن.. 3

2-8-سیستم ژئومورفیك… 3

2-9-مطالعات ژئومورفیك… 3

2-10-پاسخ پیچیده و آستانه ها 3

2-11-مقیاس ژئومورفیك… 3

2-11-1- مقیاس زمانی.. 3

2-11-1-1-زمان چرخه ای.. 3

2-11-1-2-زمان درجه بندی شده 3

2-11-1-3-زمان یكنواخت… 3

2-12-مقیاسهای مكانی ( فضایی ) 3

2-13-سیستم های ژئومورفیك… 3

2-13-1-سیستم یخچالی.. 3

2-13-1-1-فرآیندهای سیستم فرسایش یخچالی.. 3

2-13-2-لندفرم های سیستم فرسایش یخچالی.. 3

2-13-3- سیستم بادی.. 3

2-13-4-اشكال و فرایند سیستم بادی.. 3

2-13-5- سیستم رودخانه ای.. 3

2-14-ویژگی های سیستم رودخانه ای از لحاظ انرژی.. 3

2-15- سیستم دامنه ای.. 3

2-15-1-فرآیند ها یا حركات دامنه ای ; جابجایی مواد بر روی دامنه. 3

2-16- سیستم ساحلی.. 3

فصل سوم:شناخت محدوده مورد مطالعه

3-1-تقسیمات سیاسی.. 3

3-2- موقعیت جغرافیایی: 3

3-3- خصوصیات اقلیمی.. 3

3-3-1- عوامل اقلیمی.. 3

3-3-2- اقلیم،انسان ومنطقه آسایش…. 3

3-3-3-  دما 3

3-3-5- باد و فشار هوا 3

3-4-پوشش گیاهی.. 3

3-4-2-مراتع. 3

3-5- زمین‌شناسی.. 3

3-6-وضعیت خاک… 3

3-7-منابع آب و خاک… 3

3-7-1-منابع آب.. 3

3-7-1-1-منابع آب شرب.. 3

3-7-2-2- منابع آب کشاورزی.. 3

3-8-بهره برداری از منابع آب زیرزمینی.. 3

3-8-1- مصارف آب زیرزمینی.. 3

3-9-پوشش برق روستایی.. 3

3-10- تأسیسات دفع فاضلاب.. 3

فصل چهارم:بررسی شاخص های اصلی در مکان یابی مجتمع های مسکونی

4-1- روش تحقیق : 3

4-2- نوع و نحوه گردآوری داده ها : 3

4-3- تعداد نمونه ها و نحوه نمونه گیری : 3

4-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها : 3

یک مطلب دیگر :

4-5-مراحل انجام یك آزمون فرض آماری.. 3

4-6- جامعه آماری.. 3

4-7-اهمیت مطالعات ژئومورفیک… 3

4-8- واحدهای ناهمواری و انواع شهرها 3

4-9- شهرهای كوهستانی.. 3

4-10- شهرهای پایكوهی.. 3

4-11- شهرهای جلگه و دشت… 3

4-12- شهر های ساحلی.. 3

4-13-شهرهای دره ای.. 3

4-14- شهرهای مستقر در فرورفتگی ها 3

4-15-یافته های توصیفی.. 3

4-15-1- یافته های توصیفی: 3

4-15-1- 1-گروه كارشناسان : 3

4-15-1-1-1- توزیع جغرافیایی : 3

4-15-1- 1 -2- ساختار سنی : 3

4-15-1-1-3- پست سازمانی : 3

4-15-1-1-4- سابقه خدمت در سازمان : 3

4-15-1-1-5-مدرك تحصیلی : 3

4-15-1-1-6- حقوق و مزایا : 3

4-15-1-1- 7-تعداد کارشناسان بومی ادارات مربوطه : 3

4-15-1-1-8- استقرار کارشناسان بر اساس نوع تخصص : 3

4-15-1-1-9- درجه خبرگی  : 3

4-16-2 – گروه بهره برداران ساختمانی : 3

4-16-2-1- سابقه فعالیت در امر ساختمانی : 3

4-16-2-2- میزان تحصیلات : 3

4-16-2-3- سن : 3

4-17-بخش سوم پرسش نامه. 3

4-17-1-آیا در هنگام شروع ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در شروع کار از سازمان های مربوطه در هنگام صدور جواز نقشه پهنه بندی خطر زلزله محل ساخت ارائه می شود؟ 3

4-17-2-آیا پدیده هایی همچون، حرکات دامنه ای (لغزش، ریزش، خزش) به عنوان عوامل بازدارنده در ساخت و ساز مجتمع های مسکونی در طول دوره فعالیت شما عمل کرده است. 3

4-17-3-آیا در ساخت مجتمع های مسکونی در قسمت شمالی شهر شاهرود با توجه به نزدیکی به محدوده خط گسل الزامات مربوط به رعایت حدود خط گسل در مکان یابی مورد توجه قرار می گیرد؟ 3

4-17-4-آیا مسیل ها چه از نوع فصلی و از نوع دائمی در قسمت های شمالی شهر شاهرود به عنوان یک عامل مهم و بازدارنده در مکان یابی مجتمع های مسکونی نقش ایفا نموده اند؟ 3

4-17-5- آیا دامنه های شمالی منطقه مورد مطالعه به عنوان منطقه مهم در مکانیابی مناطق مستعد جهت ساخت و ساز مجتمع های مسکونی می باشد؟ 3

4-18-کارشناسان ادارات و سازمان های دخیل در مکانیابی مجتمع های مسکونی.. 3

فصل پنجم:آزمون فرضیات، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه. 3

5-2- آزمون فرضیات.. 3

5-2-1- آزمون فرضیه اول.. 3

5-2-2- آزمون فرضیه دوم: 3

5-2-2-1- تبیین رابطه بین پدیده های ژئومورفیک و توسعه بهینه مناطق مسکونی.. 3

5-3-نتیجه گیری و پیشنهادات.. 3

 

فهرست جداول

جدول2-1-نظم و ترتیب زمانی در رده بندی شكل های زمین.. 3

جدول 2-2- انواع حرکات دامنه ای بر حسب سرعت و حجم. 3

جدول 3-1 – تقسیمات سیاسی شهرستان شاهرود در سال 1390. 3

جدول 3-2- حدود آسایش ا نسان در سرعت های مختلف باد. 3

جدول 3-3-  میانگین روزانه دمای هوا در ایستگاههای هواشناسی ناحیه میامی.. 3

جدول 3-4- روند تغییرات شاخص های و حداقل مطلق دما در ایستگاههای شاخص ناحیه شاهرود. 3

جدول 3-5- توزیع بارندگی ماهانه و فصلی در ایستگاه هواشناسی شهرستان شاهرود. 3

جدول3-6-میزان بهره برداری ازمنابع آب زیرزمینی در ناحیه شاهرود به تفكیك نوع منبع و شهرستان سال 81-1380. 3

جدول 3-7-تعداد منابع و میزان بهره برداری ازآبهای زیرزمینی ناحیه به تفكیك نوع منبع و شهرستان.. 3

جدول 3-8-مشخصات پستهای 63 كیلو ولتی بهره برداری شده تاپایان سال 1381. 3

جدول 3-9-تعداد مشتركین برق به تفكیك شهرستان های ناحیه در سال  1381. 3

جدول 3-10-فروش انرژی برق به تفكیك شهرستانهای ناحیه در سال 1381. 3

جدول 4-1-شاخص های کاربردی در مکان یابی مجتمع های مسکونی.. 3

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*