دانلود ارشد بررسی نقش گروههای چریکی و مسلمان در پیروزی انقلاب ایران

1-6- فرضیه های  تحقیق :…………………………………………………………. 4

1-7- سوابق پژوهشی موضوع :……………………………………………………… 5

1-8- چهار چوب نظری تحقیق:…………………………………….. 6

1-9- روش تحقیق :……………………………………………………. 6

فصل دوم. 11

مبانی جنگ مسلحانه. 11

2-1- جنگ چریکی یا قیام مسلحانه. 12

چریک… 13

2-2- پیشینه و مبانی نظری مبارزه مسلحانه در جهان. 14

جیاب و جنگ چریکی در ویتنام. 21

جنگ چریکی در کوبا و آمریکای لاتین.. 24

نظریه جنگ چریکی شهری کارلوس ماریگلا : 29

استراتژی و تاکتیک جنگ چریکی: 29

2-3- علل و عوامل مشی چریکی و نبرد مسلحانه در جهان: 31

2-4- پیشینه ومبانی نظری مشی چریکی در ایران. 36

گروه های کرد (کومله  و دموکرات) : 39

سازمان نظامی حزب توده ایران. 39

2-5- مبانی نظری مشی چریکی.. 42

2-6- نوع مبارزه مسلحانه. 52

2-6- نتیجه گیری.. 55

فصل سوم: 56

دلایل نهادین شدن رادیکالیزم در ایران. 56

3-1- دلایل نهادین شدن رادیکالیزم در ایران: 57

3-2- رژیم بعد ازکودتا:(1332-1334) 58

3-3- انقلاب سفید: 70

3-4- قیام 15خرداد سال 1342. 74

3-5- دستگیری آیت ا.. خمینی.. 75

3-6- نتیجه گیری : 81

3-7- انقلاب کوبا 90

فصل چهارم. 96

سازمان چریک های فدایی(چپ) 96

4-1- سازمانهای چریکی.. 97

4-2- نقطه آغاز مبارزه مسلحانه در ایران: 97

4-3- ترور منصور. 98

4-4- حادثه 21 فروردین سال 1344(کاخ مرمر) 99

4-5- قشر بندی جمعیتی سازمانهای چریکی: 101

4-6- هدف از مبارزه مسلحانه (چرا عملیات باید مسلحانه باشد؟) 104

4-7- سازمان چریک های فدایی.. 108

4-7- سیاهکل.. 114

4-8- مصطفی شعاعیان و جبهه دموکراتیک خلق.. 118

فصل پنجم. 123

سازمان مجاهدین خلق.. 123

5-1- سازمان مجاهدین خلق.. 124

یک مطلب دیگر :

5-2- سازماندهی و تشکیلات: 143

استراتژی: 147

ضربه شهریور 50. 154

اثرات ضربه شهریور50. 155

عملیاتهای سازمان: 157

5-3- حوادث و وقایع سال 52 : 163

5-4- ساختار تشکیلاتی در اواخر سال 51 و حوادث بعد از آن : 164

تغییر ایدئولوژی.. 168

مراحل القاء ایدئولوژی مارکسیسم به اعضاء: 173

طوفان سهمگین(تصفیه های خونین) 174

ترور مجید شریف واقفی.. 176

ترور صمدیه لباف… 176

همکاری وحید افروخته با ساواک… 177

مرگ بهرام آرام و رکود مجاهدین مارکسیسم. 177

5-5- ضعف در تئوری.. 179

5-6-  فعالیت در خارج از کشور: 183

فصل ششم. 189

فدائیان اسلام و گروههای کوچک اسلامی.. 189

6-1- فدائیان اسلام: 190

نحوه شکل گیری فدائیان اسلام…………………………………………….. 190

مبانی فکری فدائیان اسلام…………………………………………………………. 192

عملیات های فدائیان. 194

ترور هژیر……………………………………………………………………. 195

فرجام نواب صفوی.. 198

گروه های هفت گانه مسلمان. 198

فصل هفتم. 201

انقلاب اسلامی ایران. 201

7-1- انقلاب اسلامی ایران. 202

7-2- تعریف انقلاب… 202

7-3- ویژگیهای اساسی انقلاب… 204

7-4- نظریه مبارزه طبقاتی و دلایل بروز انقلابات: 209

نظریه کارل مارکس : 211

ویژگی انقلاب از دیدگاه چپ… 216

نظریه هانتینگتون در مورد وقوع انقلاب… 218

7-5- جرقه های انقلاب… 226

7-6- ده شب… 231

7-7- اعتصاب و ائتلاف… 237

7-8- نتیجه گیری: 251

7-9- تسریع انتشار ایدئولوژی شیعه در جامعه. 254

7-10- تقدس عمل گرای.. 256

7-11- تزریق روحیه عصیانگری ،فدا ،ایثارومقاومت در جامعه. 258

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*