دانلود ارشد بررسی و محاسبه توابع شکافت برای پارتون های جرمدار

1-3-1  مقدمات و نمادگذاری… 28

1-3-2  معادلهیِ کلاین-گوردن… 30

1-3-3  معادلهیِ دیراک… 33

1-3-3-1  فرمِ هموردایِ معادله یِ دیراک و ماتریسهایِ دیراک … 35

1-3-3-2  جریانِ پایستار و معادله یِ الحاقی.. 36

1-3-3-3  اسپینورِ ذرهیِ آزاد.. 37

1-3-3-4  روابطِ کامل بودن و بهنجارشِ اسپینورها.. 40

1-4  سطحِ مقطعِ پراکندگی… 41

1-4-1  قواعد فاینمن و دامنهیِ ناوردا… 41

1-4-2  تعاریف  اصلی… 44

فصل 2.. 47

پراکندگیِ ناکشسانِ ژرف… 47

2-1  پراکندگیِ الکترون-میون… 48

2-2  پراکندگیِ کشسانِ الکترون-پروتون… 51

2-3 پراکندگیِ ناکشسانِ الکترون-پروتون… 54

2-4  توابعِ ساختارِ نوکلئونی و مقیاسپذیریِ بیورکن… 56

2-5  توابعِ توزیع و مدلِ پارتونیِ ساده… 58

2-6  گلئون و نقضِ مقیاسپذیریِ بیورکن… 60

فصل 3.. 64

پراکندگیِ ناکشسانِ ژرف جریانِ باردار و قضیهیِ فاکتورگیری    64

3-1  پراکندگیِ ناکشسانِ ژرف برایِ جریانِ باردار… 65

3-2  توابعِ ساختار… 70

3-2-1 بسطِ تانسورِ هادرونی… 70

3-2-2 مولفههایِ مخروطِ نوری و چارچوبِها… 71

3-2-2-1  مولفههایِ مخروطِ نوری.. 71

3-2-2-2  چارچوبِ همراستا.. 72

3-3-2-3  چارچوبِ بریت.. 75

3-2-2-4  چارچوبِ اندازهحرکتِ بینهایت(IMF).. 77

3-2-3  تانسورهایِ …… 78

3-3  قضیهیِ فاکتورگیری و محاسبهیِ ضرایبِ سخت… 81

3-3-1  مدلِ پارتونی و قضیهیِ فاکتورگیری… 81

3-3-1-1  سطحِ مقطعِ میانگینگیری شده.. 81

3-3-1-2  قضیهیِ فاکتورگیری.. 82

3-3-2  محاسبهیِ تانسورهایِ ………………………. 84

3-3-2-1 تانسورِ لپتونی.. 85

3-3-2-2 تعیینِ تانسورِ  درمرتبه LO.. 85

3-3-2-3 نمودارهایِ فاینمن و دامنه درتفریب  NLO  (فرایندهایِ  و  )   87

3-3-2-3 محاسبهیِ    و  برای فرایند هایِ   و                           88

3-3-2-4 محاسبهیِ   برایِ فرایندِ …………………… 91

3-3-2-5  تعیینِ قسمتِ پادمتقارنِ تانسورهایِ   و                                   94

3-3-3  انتگرالِ فضایِ فازِ ……….. 94

3-3-3-1  انتگرالِ فضایِ فازِ …………… 95

3-3-3-2   انتگرالِ فضایِ فازِ …………… 96

فصل 4.. 99

تابع ساختار xF3  و معادلهی تحول… 99

4-1  تابع ساختارِ xF3  بر حسبِ توابعِ توزیعِ پارتونی… 100

4-2  تابعِ ساختارِ پارتونی… 106

4-3  وارد کردنِ مقیاسِ فاکتورگیری… 108

نکتهای در موردِ حدِ بالایِ  و انتگرالِ پیچش:.. 112

4-4  معادلهیِ تحول و تابعِ انشعاب… 113

اصلاحِ تابع انشعاب:.. 114

4-5  مقایسه با دادههایِ آزمایشگاهی… 116

نتیجه گیری… 121

واژهنامهیِ انگلیسی به فارسی… 122

واژه نامهیِ فارسی به انگلیسی… 124

منابع… 126

Abstract.. 129

فهرست شکل­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکلI      نمایی شماتیک از مقیاس­هایِ جهان و شاخه­هایِ پژوهشیِ مربوطه. بدنِ انسان به عنوانِ مقیاسِ مرجع 

درنظرگرفته شده.

1
شکلِ II    ساختارِ­هایِ مختلفِ ماده در مقیاس­هایِ مختلف 2
شکل 1-1  جدولِ ذراتِ بنیادی 14
شکل1-2  ترکیبِ رنگیِ هادرون­ها 16
شکل 1-3  الکترون­ها با تبادل یک فوتون دفع می­شوند. 17

شکل 1-4  الف) برهمکنش الکترومغناطیسی با مبادله­یِ فوتون 

ب) برهمکنشِ قوی با مبادله­یِ گلئون

پ) جریانِ (گردشِ) رنگ در (ب)

ت) خود-جفت شدگی گلئون­ها (جفت­شدگیِ گلئون با گلئون)

18
شکلِ 1-5  استتارِ بارِ الف) الکتریکی  ب) رنگ در نظریه­یِ میدان­هایِ کوانتومی. 20
شکل 1-6  اندازه­گیریِ بارِ الکترون 20
شکل 2-1  نمودارِ فاینمنِ پراکندگیِ کشسانِ الکترون-پروتون 43
شکل 2-2  نمودارِ پایین­ترین درجه­­یِ برهمکنشِ الکترومغناطیسی برایِ 45
شکل 2-3  تابع ساختارِ  از گروه­هایِSLAC-MIT ، BCDMS ، H1 و ZEUS 49
شکل 2-4  برهمکنشِ فوتونِ مجازی و پارتونِ درونِ ساختارِ هادرونِ  در LO 50
شکل 2-5  برهمکنشِ فوتونِ مجازی و پارتونِ ساختارِ هادرونِ  در مراتبِ بالاتر 51
شکل 2-6  گسیلِ گلئون در برهمکنشِ کوارک و فوتونِ مجازی 53
شکل 2-7  برهمکنشِ گلئون و فوتونِ مجازی در پایین­ترین مرتبه 54
شکلِ 3-1  نمودارِ  بر حسبِ  برایِ معادلات ، برای یِ خیلی کوچک و  . محدوده ی بین ریشه های معادله ی  خاکستری شده. 95
شکل 4-1   مقایسه­یِ توابعِ انشعاب برایِ مدلِ جرم­دار و بی­جرم در مقیاس­هایِ مختلف. 114
شکلِ 4-2  داده­هایِ آزمایشگاهی تابع ساختارِ  و منحنیِ برازش شده­یِ این تابع در مقیاسِ انرژیِ 117
شکل 4-3 مقایسه­یِ نمودارِ تحول داده شده­یِ تابع ساختارِ  از انرژیِ  به انرژیِ  . 118
شکلِ 4-4 مقایسه­یِ نمودارِ تحول داده شده­یِ تابع ساختارِ  از انرژیِ  به انرژیِ  . 118
شکلِ 4-5 مقایسه­یِ نمودارِ تحول داده شده­یِ تابع ساختارِ  از انرژیِ  به انرژیِ  . 118
شکلِ 4-6  تابعِ ساختارِ  بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ  ، به مقیاسِ 119
شکلِ 4-7  تابعِ ساختارِ  بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ  ، به مقیاسِ  . 119
شکل 4-8  تابعِ ساختارِ  بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ  ، به مقیاسِ  . 120
شکل 4-9  تابع توزیعِ  بدست آمده از تحولِ توابع توزیع از مدلِ MRS TMC در مقیاسِ  ، به مقیاسِ  و مقایسه با داده­هایِ آزمایشگاهیِ گروهِ EMC 120

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*