دانلود ارشد بررسی پسماندهای بیمارستانی

1-8-6 آموزش ادواری کارکنان به منظور روزآمد کردن دانش آن ها 29

1-9 برنامه­ریزی مدیریتی و بهینه­سازی سیستمهای جمع­آوری و دفع پسماند در مراکز درمانی  31

1-10 نقش مدیران بیمارستان  در مدیریت پسماندهای  بیمارستانی.. 34

1-11جنبه های  اقتصادی در مدیریت پسماند­های بیمارستانی.. 37

فصل دوم بررسی منابع.. 39

فصل سوم روش تحقیق… 51

3-1- منطقه مورد مطالعه. 52

3-1-1  تاریخچه بیمارستان شهدای تجریش…. 53

3-1-2  چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش…. 54

3-1-3  خدمات بیمارستان شهدای تجریش…. 54

3-2 روش تحقیق.. 56

3-3 جامعه آماری، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه. 56

3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات… 56

3-5 اعتبار 57

3-6 متغییر ها 58

3 -7روش جمع آوری اطلاعات… 58

3-8  روش های آماری مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها 59

فصل چهارم نتایج.. 61

4-1 بررسی و توصیف گزارشات و آیین­نامه­های مصوب و برنامه­های عملیاتی موجود در بیمارستان  62

4-1-1 آخرین برنامه عملیاتی مدیریت اجرایی پسماند پزشکی در بیمارستان شهدای تجریش مصوب(6/91) 63

4-2 توصیف داده­های مربوط به پرسشنامه پژوهشگر ساخته. 74

4-2-1 ویژگی های فردی پاسخگویان.. 74

4-2-1-1 جنسیت پاسخگویان.. 74

4-2-1-2 سن.. 75

4-2-1-3 سطح تحصیلات… 76

4-2-1-4 مدت ساعت کاری در شبانه روز 77

4-2-1-5 سابقه کاری.. 77

4-2-1-6 نظرات پاسخگویان در زمینه میزان اهمیت و تاثیر  سیاست ها و استراتژی‌های مدیریت پسماندهای بیمارستانی  78

4-2-1-7 بررسی تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 79

4-2-1-8 نظرات پاسخگویان در زمینه تاثیر تفاوت جنسیتی کارکنان  در مدیریت پسماند. 80

4-2-1-9  نظرات پاسخگویان در زمینه ارتباطبینمدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری‌های شغلی 81

4-2-1-10 نظرات پاسخگویان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی  82

4-3 تحلیل همبستگی متغیرهای فردی با نظرات آنان.. 83

4-3-1 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 83

4-3-2 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 84

4-3-3 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی.. 85

4-3-4 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت به علت عدم رعایت ایمنی  85

4-3-5 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی.. 86

4-3-6 میزان تعیین تفاوت‌های موجود در متغیرهای تحقیق در دو گروه جنسی کارکنان.. 87

4-4 بررسی استاندارد بودن نتایج حاصل از چک لیست… 88

4-4-1  کلیات… 88

4-4-2 بررسی برنامه های مدیریت پسماند. 88

4-4-3 بررسی وضعیت نیروی انسانی درگیر در مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 88

4-4-4 بررسی وضعیت تفکیک، بسته بندی وجمع آوری پسماند. 89

4-4-5 بررسی و ضعیت حمل پسماند. 91

4-4- 6 بررسی محل نگهداری موقت پسماند. 91

4-4-7 بررسی وضعیت واحد امحاء پسماند. 92

4-5 بحث و نتیجه گیری.. 93

4-6- محدودیت­های تحقیق.. 97

4-7 پیشنهادات… 97

فصل پنجم منابع و مآخذ.. 99

ضمائم.. 10

فهرست جداول

عنوان                                                                                            صفحه

جدول 1-1 : تعداد از رادیو اكتیوهای مورد استفاده در بیمارستانها و مراكز بهداشتی درمانی.. 10

جدول 1-2 : كد گذاری رنگی پیشنهاد شده برای مواد زائد مراكز بهداشتی و درمانی.. 23

جدول 1-3 : روش های دفع انواع پسماندهای بیمارستانی.. 27

جدول 1-4: جدول متغییر ها 58

جدول4-1 : شناسنامه بیمارستان شهدای تجریش…. 62

جدول4-2 : تفکیک بخش های بیمارستان شهدای تجریش…. 62

یک مطلب دیگر :

جدول 4-3: فهرست بخش های فعال واحد. 64

جدول 4-4: فهرست امکانات و تجهیزات موجود مدیریت اجرایی پسماندها 65

جدول 4-5: تشریح امکانات و تجهیزات مورد نیاز 66

جدول 4-6: تشریح منابع انسانی مورد نیاز 66

جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت… 74

جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن.. 75

جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات… 76

جدول 4-10: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر مدت ساعت کاری در شبانه روز 77

جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه کاری.. 78

جدول 4-12: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرتاثیر و  اهمیت سیاست ها و استراتژهای مدیریت پسماندهای بیمارستانی  79

جدول 4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان برای تفاوت سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی  80

جدول 4-14: توزیع فراوانی پاسخگویان  مرد از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی  81

جدول 4-15: توزیع فراوانی پاسخگویان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی  82

جدول 4-16: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی  83

جدول 4-17: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت سیاست ها و استراتژ ی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 84

جدول 4-18 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی.. 84

جدول 4-19 میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی.. 85

جدول 4-20: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با میزان ابتلا به عفونت  به علت عدم رعایت ایمنی  86

جدول 4-21: میزان همبستگی متغیرهای فردی پرسنل با نظرات آنان در زمینه میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی.. 86

جدول 4-22: نتایج آزمون t مستقل در دو گروه جنسی کارکنان.. 87

جدول4-23 میزان همبستگی دیدگاه های کارکنان در  زمینه های مختلف مطرح شده در پرسشنامه  94

فهرست اشکال

عنوان                                                                                           صفحه

شکل1-1: درصد پسماندهای تولید شده در واحدهای بیمارستانی.. 9

شکل1-2 : تصاویر برخی از پسماند های بیمارستانی.. 17

شکل1-3: چرخه مدیریت پسماند های بیمارستانی.. 21

شکل 1-4 : علامت های مورد استفاده جهت برچسب گذاری.. 24

شکل1-5: درصد استفاده ازانواع ترولی در ایران.. 28

شكل1-6: تجهیزات حفاظت فردی توصیه شده برای كارگران مرتبط با حمل ونقل زائدات بیمارستانی  31

شکل1- 7: هرم مدیریت پسماندها با رویکرد کاهش تولید و بازیافت… 32

شكل1-8 : تشكیلات مدیریت مواد زائد بیمارستانی.. 37

شکل 3-1: نقشه دسترسی به بیمارستان شهدای تجریش…. 52

شکل 3-2: بیمارستان شهدای تجریش…. 53

شکل 3-3 چارت سازمانی بیمارستان شهدای تجریش…. 54

شکل 4-1: هدف برنامه اجریی.. 63

شکل 4-2:  میانگین سالانه پسماندها در سال 1390.. 67

شکل4-3:  میانگین سالانه پسماندها در سال 1391.. 67

شکل 4-4: سطل پسماندهای شیمیایی و معمولی.. 69

شکل 4-5 سطل پسماند های عفونی و سماند های پرتوزا… 69

شکل 4-6  Safety Box. 70

شکل 4-7 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر جنسیت… 75

شکل4-8  توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سن.. 75

شکل4-9 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سطح تحصیلات… 76

شکل 4-10 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرمدت ساعت کاری در شبانه روز 77

شکل4-11 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر سابقه کاری.. 78

شکل4-12 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظرتاثیر و اهمیت سیاست ها و استراتژی های مدیریت پسماندهای بیمارستانی  79

شکل4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان برای تفاوت  سطوح دانشی کارکنان در اجرای مدیریت پسماندهای بیمارستانی  80

شکل4-14 توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان بکارگیری کد بندی رنگی جهت تفکیک پسماندهای بیمارستانی  81

شکل4-15توزیع فراوانی پاسخگویان به ارتباط بین مدیریت ناکارآمد با افزایش بیماری های شغلی  82

شکل4-16: توزیع فراوانی پاسخگویان از نظر میزان اهمیت فاکتورهای موثر بر اجرای مدیریت پسماند بیمارستانی  83

فصل اول
مقدمه و کلیات

 

1-1 مقدمه

انسان بزرگترین کاربر زمین است و برای فراهم آوردن نیاز خود، بیشترین بهره را از زمین می برد. این بهره‏‏‏‏‏‏‏‏­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­‌‏‏وری روز افزون، بدون پیامد نیست. انسان به نسبت بهره­مندی از طبیعت برای فراهم آوردن خوراک و پوشاک و ساخت و پرداخت دستگاه­هایی که شیوه و روند زندگی را بهبود می­بخشد، پسماند و دوریز تولید می کند. پسماندهای که برخی به طبیعت باز می­گردند، برخی بازیافت شده، دوباره به چرخه تولید و بهره وری باز می­گردند و برخی دیگر که روی دست طبیعت و انسان می­مانند و چاره ای نمی­ماند مگر کاستن  خطر و آلودگی آن­ها و پنهان کردن آن در دل خاک تا شاید خاک خود راهی برای دگرگونی و بازیافت این مواد باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*