دانلود ارشد تاثیر شبکه اجتماعی وایبر بر عملکرد تحصیلی

3-6- روایی و پایایی ابزار سنجش… 66
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 68
فصل چهارم. 69
مقدمه: 70

4- 1- تحلیل توصیفی داده‌ها 71
4-1-1- توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت.. 71
4-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب سن.. 72
4-1-3- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی.. 73
4-1-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 75
4-1-5- توزیع پاسخگویان بر حسب درآمد. 76
4-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب استفاده روزانه از شبکه اجتماعی وایبر. 77
4-1-7- فرار از واقعیت زندگی (شبکه های اجتماعی) 78
4-1-8- بحث و یادگیری (شبکه های اجتماعی) 81
4-1-9- ایجاد روابط (شبکه های اجتماعی) 82
4-1-10- آگاهی و اطلاعات (شبکه های اجتماعی) 84
4-1-11- اوقات فراغت (شبکه های اجتماعی) 86
4-1-12- عدم کنترل و سانسور (شبکه های اجتماعی) 88
4-1-13- خودکارآمدی (عملکرد تحصیلی) 90
4-1-14- تأثیرات هیجانی (عملکرد تحصیلی) 92
4-1-16- برنامه ریزی (عملکرد تحصیلی) 94
4-1-17- فقدان کنترل (عملکرد تحصیلی) 96
4-1-18- انگیزش (عملکرد تحصیلی) 97
4-2- تحلیل استنباطی داده‌ها 101
4-2-1- الف: رابطه ی بین متغیرهای زمینه‌ای پژوهش با عملکرد تحصیلی.. 101

یک مطلب دیگر :

4-2-2 ب: فرضیه‌های ویژه 108
4-2-3 ج: تحلیل مسیر. 114
فصل پنجم. 122
5-1- مقدمه. 123
5-2- نتایج توصیفی: 124
5-3- نتایج تحلیلی: 125
5-4 نتایج تحلیل مسیر. 129
5-5- موانع پژوهشی: 130
6-5- ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات.. 131
الف- پیشنهادات کابردی.. 131
ب- پیشنهادهای پژوهشی.. 133
منابع. 134

فصل اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*