دانلود ارشد تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد طلائی روی ارقام …

2 -4-1-خصوصیات مرفولوژیکی و مورفومتریکی                                                 22

2 -4-2-بیولوژی و بافت شناسی بیماری                                                           24

2 -5-آستانه ی خسارت اقتصادی نماتدها                                                                   26

2 -5-1- خسارت اقتصادی نماتدطلایی Globodera rostochiensis                           28

2-6-راهکارهای کنترل نماتد                                                                         30

2 -6-1-اقدامات زراعی                                                                              30

2 -6-2-اقدامات بهداشتی                                                                            30

2 -6-3-کنترل بیولوژیکی                                                                             31

2 -6-4-کنترل شیمیایی                                                                               31

2-6-5-مدیریت تلفیقی                                                                               32

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1 – جمع آوری خاک آلوده                                                                      34

3-2 –استخراج سیست ها به روش فنویک                                                         34

3-3 – نحوه ی تهیه Cone top  و شناسایی سیست ها                                         35

3-3-1- تهیه گلیسرین ژل                                                                           36

3-4 – تعیین جمعیت تخم و لارو نماتد در خاک                                                 36

3-5 – تهیه خاک استریل                                                                                      37

3-6 – تهیه بذر و آماده سازی برای کاشت                                                         38

3-7 – تلقیح تخم و لارو                                                                                      39

3-8 – بررسی تیمارها                                                                                40

فصل چهارم : نتیجه و بحث

4-1– تشخیص نماتدسیست طلایی سیب زمینی                                                  40

4-2– ارزیابی تغییرات فاکتورهای رشدی و نماتدی روی ارقام سیب زمینی مارفونا و سانته  41

4-2-1-بررسی جدول مقایسه ی میانگین ها ترکیب های تیماری                                44

4-2– 2-جدول مقایسه ی میانگین تیمارها                                                         51

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1– نتیجه گیری                                                                                     71

5-2– پیشنهادات                                                                                      74

منابع                                                                                                    75

پیوست                                                                                                 83

چکیده انگلیسی                                                                                        96

 

فهرست جدول ها

جدول 4-1 مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری                                                         47

جدول 4-2- مقایسه ی میانگین تیمارها در وزن تر ریشه                                         52

جدول 4-3 مقایسه ی میانگین تیمارها در وزن تر غده                                            53

جدول 4-4- مقایسه ی میانگین تیمارها در وزن تر اندام هوایی                                  55

جدول 4-5- مقایسه ی میانگین تیمارها در تعداد سیست های روی ریشه                      56

جدول 4-6- مقایسه ی میانگین تیمارها در تعداد لاروهای تری                                 58

جدول 4-7- مقایسه ی میانگین تیمارها در سیست های فنویک                                 59

جدول 4-8- مقایسه ی میانگین تیمارها در تخم و لارو در هر سیست                          61

جدول 4-9- مقایسه ی میانگین تیمارها                                                             61

جدول 4-10- تجزیه واریانس وزن تر ریشه                                                       63

یک مطلب دیگر :

جدول 4-11- تجزیه واریانس وزن تر غده                                                         64

جدول 4-12- تجزیه واریانس وزن تر اندام هوایی                                                          65

جدول 4-13- تجزیه واریانس تعداد سیست های روی ریشه                                    66

جدول 4-14- تجزیه واریانس تعدادلاروها در تری                                                         67

جدول 4-15- تجزیه واریانس تعداد سیست های موجود در فنویک                                      68

جدول 4-16- تجزیه واریانس تعداد تخم و لارو موجود در سیست ها                         6

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری         فاکتور وزن تر ریشه                         48

نمودار 4-2- مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری فاکتور وزن تر غده                        48

نمودار 4-3- مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری فاکتور وزن تر اندام هوایی               49

نمودار 4-4- مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری فاکتورسیست های روی ریشه           49

نمودار 4-5- مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری فاکتور لاروهای تری                      50

نمودار 4-6- مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری فاکتورسیست های فنویک                50

نمودار 4-7- مقایسه ی میانگین ترکیب های تیماری فاکتور تخم و لارو در هر سیست       51

نمودار 4-8- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور وزن تر ریشه                                                 52

نمودار 4-9- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور وزن تر غده                                         54

نمودار 4-10- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور وزن تر اندام هوایی                              55

نمودار 4-11- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور سیست های روی ریشه                         57

نمودار 4-12- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور لاروهای تری                                     58

نمودار 4-13- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور سیستهای فنویک                                 60

نمودار 4-14- مقایسه ی میانگین تیمار فاکتور تخم و لارو در هر سیست                      61

 

فهرست شکل ها

شکل 3-1 استخراج سیست به روش فنویک                                                       34

شکل 3-2- سیست                                                                                   35

شکل 3-3-Cone top                                                                                        36

شکل 3-4- سیست خرد کن                                                                         35

شکل 3-5- سوسپانسیون تخم ولارو                                                                        37

شکل 3-6- دستگاه استریل خاک                                                                              38

شکل 3-7- کاشت                                                                                            39

شکل 3-8- تلقیح تخم و لارو به ریشه                                                             40

شکل 3-9- وضعیت گلدان ها دو ماه پس از تلقیح                                                              41

شکل 3-10- تری صد گرم از خاک گلدن ها                                                      41

شکل 3-11- نمونه های فنویک شده                                                                     42

شکل 3-12-لارو سن دو Globodera rostochiensis                                         42

شکل 4-1- نقوش انتهای بدن نماتد ماده بالغ Globodera rostochiensis                              44

 

چکیده

نماتد Globodera rostochiensis  تا قبل از سال 1387 از ایران گزارش نشده بود .آلودگی بالای نماتد در مزارع کشت سیب زمینی استان همدان تهدیدی جدی برای تولید سیب زمینی که محصول اقتصادی ، این منطقه می باشد محسوب می گردد.

با توجه به جدی بودن خسارت Globodera rostochiensis  برای ایران ،تا کنون اطلاعات چندانی درباره ی تعیین آستانه ی خسارت اقتصادی نماتد در ارقام مورد کشت در استان همدان جمع آوری نشده است. بنابراین این پژوهش برای اولین بار در ایران روی دو رقم سیب زمینی  مارفونا و سانته مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی خاک آلوده از استان همدان جمع آوری شده و پس از فنویک سیست ها جهت تهیه ی جمعیت نماتدی جدا گردید. این پژوهش در هفت تیمار با سه تکرار انجام شد .تیمار اول شاهد و پس از آن به ترتیب تیمار ها شامل 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 16 ، 32 و 64 تخم در هر گرم خاک بوده اند .

پس از کشت دو رقم مذکور در گلدان های چهار کیلویی ، حاوی خاک استریل پس از ریشه دهی ،جمعیت های تهیه شده در اطراف ریشه تلقیح و پس از سه ماه تیمار ها برداشت  شدندو نتایج مورد بررسی قرار گرفت .

با توجه به بررسی های آماری  به روی فاکتور های رشدی و نماتدی که با نرم افزار Mstatc انجام شد ، این نتیجه حاصل گردید که رقم سانته در برابر Globodera rostochiensis  مقاوم است ، و در مورد رقم مارفونا با توجه به میزان تفریخ بیشتر فاکتور های نماتدی  سطح زیان اقتصادی چهار تخم در هر گرم خاک بر آورد شد .

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*