دانلود ارشد جنین شناسی شکاف لب و کام

جدول8-توزیع و مقایسه فراوانی نوع شکاف دهانی بر حسب جنس بین مشهد و اهواز……………..68

جدول9-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب ناهنجاری همراه در

 

اهواز و مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول10-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب سن مادر در دو شهر اهواز و مشهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………70

جدول11-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر تعداد بارداری مادر در دو شهر اهواز و مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول12-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب  تعداد سقط در دو شهر اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول13-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب فصل تولد در دو شهر اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

یک مطلب دیگر :

جدول14-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب محیط سر در دو شهر اهواز و مشهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………...74

جدول15-توزیع و مقایسه فراوانی افراد تحت مطالعه بر حسب وزن نوزاد در دو شهر اهواز و مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*