دانلود ارشد رشته برق با موضوع بررسی سوئیچ های اترنت

فصل پنجم : دیتا و جریان گردش آن داخل سوئیچ ئر یک سوئیچ 65……………………………………. cut-through

(1-5 فریم اترنت  66………………………………………………………………………… …………………………………………….

(1-1-5 مقدمه  66………………………………………………………………………………… . …………………………………….

(2-1-5 آغاز گر فریم  66……………………………………………………………………………. ………………………………

(3-1-5 آدرسهای MAC برای مبداء و مقصد  67………………………………………………………………. ………….

(4-1-5 طول /  نوع  67…………………………………………………………………….. ……………………………………………

(5-1-5 فیلد دیتا  67………………………………………………………………………. ………………………………………………..

(6-1-5 دنباله چک فریم 68………………………………………………………………………………………… CRC

(7-1-5 فاصله بین فریمها  68……………………………………………………………….. …………………………………………..

(2-5 جریان دیتا داخل یک سوئیچ cut-through بهینه سازی شده  69………………… ……………… …………………..

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده انگلیسی

فهرست شکلها

عنوان                                                                                  شماره صفحه

شکل (1-2 نمای کلی یک شبکه اترنت  10……………………………………………………………… ………………………..

شکل (2-2 دست نوشته باب متکالف (طراحی اترنت)    11…………………………………………………….. ………….

شکل (3-2 الگوریتم عقبگرد نمایی  13……………………………………………………… …………………………………………..

شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  15……………………………………………….. …………………………………………..

شکل (5-2 مقایسه کدینگ باینری و منچستر  19……………………………………………… ………………………………………..

شکل (6-2 اجزاء تشکیل دهنده لایه های اول و دوم مدل 20………………………………………………………. OSI

شکل (7-2 قاب فریم 23…………………………………………………………………………………………….. DIX

شکل (8-2 فریم آدرس ها  25………………………………………………………. …………………………………………………………

شکل (9-2 مقایسه فریم های پیشنهادی DIX و28……………………………………………………………….. IEEE

شکل (4-2 وضعیت های ارسال سیگنال  30…………………………………………………. ………………………………………..

شکل (1-3 مقایسه سوئیچ و هاب  37……………………………………………………………. …………………………………….

شکل (2-3 مفهوم لایه ای سوئیچ  44……………………………………………………………… …………………………………..

شکل (3-3 نمودار تاخیر زمانی انواع سوئیچ  46……………………………………………………. …………………………….

شکل (1-4 عملکرد سوئیچ مبتی بر روش ماتریسی  49…………………………………………………. ……………………….

شکل 51……………………………………………………………………………………………………………….. (2-4

شکل (1-5 فریم اترنت  66………………………………………………….. ……………………………………………………………………..

شکل (2-5 گردش دیتا داخل سوئیچ  69……………………………………………………………….. …………………………….

فهرست جدولها

عنوان                                                                       شماره صفحه

جدول (1-2 روال رشد در الگوریتم عقبگرد نمایی  16……………………………………………………………… …………

جدول (1-4 مقادیر جدید 60……………………………………………………………………………………. STP Cost

چکیده

با توجه به گسترش روز افـزون اسـتفاده از شـبکه هـای کـامپیوتری در کاربردهـای

یک مطلب دیگر :

مختلف و با ابعاد گوناگون ، استفاده از هاب برای اتصال این شبکه ها و گسترش آنها

کابری مطلوبی نـدارد. لـذا در سیسـتم هـای جدیـد بـرای افـزایش سـرعت انتقـال و

جلوگیری از تداخل و ترافیک شبکه از سویچ استفاده می گردد. سـوئیچ هـای اترنـت

ابزاری هستند که در لایه دوم مدل OSI استفاده شده و موجب جلوگیری از تـداخل و

افزایش سرعت انتقال دیتا می گردد. در این سمینار ما پس از بررسی اجمالی اترنـت ،

عملکرد و جایگاه سوئیچ را در شبکه محلی بررسی خواهیم کرد.

مقدمه
دنیای شبکه و انواع سوئیچ ها

سوئیچ در ادبیات شبکه های کامپیوتری عبارتست از فرآیند دریافت یک واحـد داده دارای هویـت

از یکی از کانالهای ورودی و هدایت آن بر روی کانال خروجی مناسب ، بنحوی که به سوی مقصد

نهایی خود نزدیک و رهنمون شود.هر ابزاری که چنین رفتاری را از خود نشان دهد بطور عام یک

سوئیچ است ؛ با این دیدگاه تمام دستگاههای زیر را می توان یک ابزار سوئیچ نامید :

تکرار کننده ( : (Repeater تکرار کننده ابزاری است مخابراتی که سـیگنال دیجیتـال ورودی را

دریافت کرده و پس از تشخیص صفر ها و یکهای آن را از نو در خروجـی خـود ، بصـورت یـک

سیگنال دیجیتال عاری از نویز و بدون تضعیف باز تولید میکند . تکرار کننده ها هیچ درکی از فریم

، بسته و حتی بایت ندارند و صرفا با مفهوم بیت و سطوح ولتـاژ آشـنا هسـتند . بـا تعریفـی کـه از

تکرار کننده شد قطعا میتوان به این نتیجه رسید که تکرار کننده فقط لایه یکم از مدل OSI را پیاده

کرده است و بیشتر از گیرنده / فرستنده بیت چیزی نیست . با این توصیف می توان تکرار کننـده را

یک سوئیچ لایه یک (  L1 Switch ) تلقی کرد.

هاب ( : ( Hub یک هاب معمولی دارای تعدادی خط ورودی اسـت کـه ایـن خطـوط از لحـاظ

الکتریکی از درون به یکدیگر وصل شده اند . فریمی که از یک خط ورودی دریافت میشود بی قید

و شرط بر روی تمام خطوط دیگر ارسال و منتشر خواهد شد . هر گاه دو فـریم همزمـان بـر روی

هاب ارسال شوند ، تصادم رخ خواهد داد . همان اتفاقی که بر روی کابل کواکسیال می افتد . تمـام

خطوط ورودی هاب باید با سرعت یکسانی کار کنند . از این دیدگاه هاب تنهـا کـاری کـه میکنـد

انتقال سیگنال ورودی بر روی باس مشترك درونی هاب است و هـیچ پـردازش هوشـمندی انجـام

نمیدهد ، هاب را با اختلاف نا چیزی شبیه تکرار کننده میدانیم . بطوری کـه هـاب بیتهـای ورودی

پورتها را عینا بر روی باس مشترك تکرار و تزریق میکند .پس هاب نیز یک سوئیچ لایه یک اسـت

و از اطلاعات سرآیند فریم به هیچوجه استفاده نمیکند .

سوئیچ ( : ( Switch سوئیچ سخت افزاری است که فریم های اطلاعات تولید شده توسط کارت

شبکه را گرفته و پس از پردازش سرآیند فریم و براساس آدرسهای MAC ، همـان آدرس سـخت

افزاری درج شده در درون کارت شبکه ، آنها را به سوی پرت خروجی مناسب هـدایت میکنـد . از

آنجایی که هیچ ارتباط الکتریکی مستقیم و بی واسطه بین پورتهای یک سوئیچ وجود ندارد لذا ایـن

امکان وجود دارد که هر یک از پورتها با سرعت متفاوتی کار کنند .سوئیچ در درون دارای پردازنده

است و فریمهای ورودی یا خروجی را بافر میکند بدین نحو میتواند در هدایت فریمهـا هوشـمندی

بخرج دهد و کنترل بیشتری را اعمال کند .

از آنجایی که سوئیچ ها با فریمها کار میکنند و به محتوای سر آیند آنها احتیاج دارد لذا بیتها پـس از

دریافت در لایه فیزیکی بایستی تحویل سخت افـزار لایـه بـالاتر یعنـی لایـه پیونـد داده شـوند تـا

پردازشهای لازم بر روی سرآیند فریم انجام گیرد . از این دیدگاه سـوئیچ ابزاریسـت کـه در لایـه 2

کار میکند .

پل (  : ( Bridge پل ابزاری است که دو. یا چند شبکه LAN را به هم وصل میکند . شبکه ایی

که از طریق پل به هم وصل می شوند می توانند همگون ( مثل اترنت ) و یا غیر همگون ( اترنـت ،

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*