دانلود ارشد شهر نایین

2-2-1-4. زلزله…………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2. خصوصیات اقلیمی………………………………………………………………………………………… 11

2 – 2-2-1. آب و هوا……………………………………………………………………………………………… 11

2-2-2-2. بارندگی…………………………………………………………………………………………………. 11

2 – 2-3. منابع آب…………………………………………………………………………………………………. 12

2– 2-3-1. قنات……………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-3-1‌-1. قنات‌های شهر……………………………………………………………………………………….. 13

2 – 2-3-2. آب‌انبار………………………………………………………………………………………………… 14

2-2-4. سایر ویژگی‌های محیطی………………………………………………………………………………….. 14

2– 2-4-1 . باد……………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 2 – 4 -2. خاک……………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 2-4- 3 . مراتع………………………………………………………………………………………………… 15

2-2-4-4. گونه‌های گیاهی و جانوری نایین…………………………………………………………………….. 15

2- 3 . موقعیت نایین در تقسیمات کشوری………………………………………………………………………. 16

2-4. ارتباطات……………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل سوم: ساختار تاریخی شهر نایین

3-1. مفهوم شهر…………………………………………………………………………………………………….. 20

3-2. نام شهر و ریشه‌های تاریخی آن……………………………………………………………………………… 21

3-2-1. وجه تسمیۀ نایین………………………………………………………………………………………….. 21

3- 3. تاریخ شهر نایین……………………………………………………………………………………………… 23

3-3-1. تاریخ شهر نایین( قبل از اسلام)………………………………………………………………………….. 23

3-3-1-1. کهندژ……………………………………………………………………………………………………. 25

3-3-1-2.دین………………………………………………………………………………………………………. 26

3-3-2. تاریخ شهر نایین( بعد از اسلام)…………………………………………………………………………… 27

3 -3-2-1. صفاریان………………………………………………………………………………………………… 27

3-3-2-2. آل بویه………………………………………………………………………………………………….. 29

3-3-2-3. دورة مغول و ایلخانان………………………………………………………………………………….. 32

3-3-2-4. پس از مغول و ایلخانان………………………………………………………………………………… 33

3-3-2-5. صفویه…………………………………………………………………………………………………… 34

3-3-2-5-1. درگیری‌های نعمتی و حیدری……………………………………………………………………… 37

3-3-2-6. پس از صفویه…………………………………………………………………………………………… 37

3-3-2-7. دورة مشروطه…………………………………………………………………………………………… 38

فصل چهارم: ساختار اقتصادی شهر نایین

4-1. پیش‌درآمد……………………………………………………………………………………………………… 41

4 – 2. شیوه‌های معیشت…………………………………………………………………………………………… 41

4 –2- 1‌. کشاورزی………………………………………………………………………………………………… 42

4 – 2- 2‌. دامپروری………………………………………………………………………………………………… 43

4 – 2- 3‌. صنایع دستی…………………………………………………………………………………………….. 43

4 –3. مشاغل………………………………………………………………………………………………………… 44

4 –3- 1‌. مشاغل فراموش‌شده…………………………………………………………………………………….. 44

4 –3- 2‌. مشاغل رو به زوال………………………………………………………………………………………. 44

4 –3- 3. مشاغل کنونی……………………………………………………………………………………………. 44

4 –3- 4 . مشاغل بی‌مکان…………………………………………………………………………………………. 45

4 –4. صنایع دستی( گذشته و امروز)……………………………………………………………………………… 45

4 –4- 1 . کرباس‌بافی………………………………………………………………………………………………. 45

4 –4- 2 . رنگرزی (صباغی)………………………………………………………………………………………. 46

4 –4- 3 . عبابافی…………………………………………………………………………………………………… 46

4-4-3-1. تاریخچه و مرکز عبا‌بافی………………………………………………………………………………. 47

4-4-3-2. دستگاه عبابافی………………………………………………………………………………………….. 47

4-4-3-3. مراحل تولید……………………………………………………………………………………………. 47

4-4-3-3-1.حلاجی……………………………………………………………………………………………….. 48

4-4-3-3-2. ریسندگی……………………………………………………………………………………………. 48

4-4-3-3-3. بافت عبا……………………………………………………………………………………………… 48

4-4-3-4. انواع عبا………………………………………………………………………………………………… 49

4-4-3-5. پارچه‌های صادراتی از جنس عبایی…………………………………………………………………… 49

4-4-3-6.کارگاه‌های عبابافی………………………………………………………………………………………. 49

4-4-3-7.رکود عبابافی…………………………………………………………………………………………….. 50

4 –4- 4 . سفالگری………………………………………………………………………………………………… 50

4-4-4 -1. محصولات سفالی……………………………………………………………………………………… 51

4 –4- 5 . کاشی‌کاری………………………………………………………………………………………………. 52

4 –4- 6 . گلیم‌بافی…………………………………………………………………………………………………. 53

4 –4–6– 1 .گلیم جٌلی…………………………………………………………………………………………….. 53

4 –4–6– 2 .گلیم مویی……………………………………………………………………………………………. 54

4 –4–6– 3 .گلیم سَرخِفتی (سر پُنچی)…………………………………………………………………………… 54

یک مطلب دیگر :

4-4-7. قالی‌بافی…………………………………………………………………………………………………….. 54

4-4-7-1. سابقة فرش نایین……………………………………………………………………………………….. 54

4-4-7-2. طرح  و نقشه قالی نایین……………………………………………………………………………….. 55

4-4-7-3. رنگ قالی نایین…………………………………………………………………………………………. 55

4-4-7-4. رونق فرش نایین……………………………………………………………………………………….. 56

4 –4- 8 . صنایع نوین……………………………………………………………………………………………… 57

فصل پنجم: ساختار اجتماعی شهر نایین

5-1. جمعیت‌………………………………………………………………………………………………………… 59

5-1-1. نسبت جنسیتی…………………………………………………………………………………………….. 59

5-1-2. تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………………… 59

5-2. نژاد مردم نایین………………………………………………………………………………………………… 60

5-3. گروه‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 60

5-3-1. خانواده……………………………………………………………………………………………………… 60

5-3-2. طایفه……………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3-3. همسایه…………………………………………………………………………………………………….. 61

5-3-4. کوی و محله……………………………………………………………………………………………….. 61

5-3 -5. منزلت اجتماعی و اقتصادی……………………………………………………………………………… 61

5-3-6. هواداری فرقه‌ای…………………………………………………………………………………………… 61

5-3-7. شغل………………………………………………………………………………………………………… 62

5-3-8. سواد………………………………………………………………………………………………………… 62

5-3-9. زبان…………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4. ادارة شهر………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4-1. ریش‌سفید………………………………………………………………………………………………….. 62

5-4-2. کدخدا………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4-3. عیاران………………………………………………………………………………………………………. 62

5-4-4. کلانتر………………………………………………………………………………………………………. 63

5-4-5. حاکم……………………………………………………………………………………………………….. 63

5-4-6. روحانیان……………………………………………………………………………………………………. 63

5-5. خانواده‌های قدیمی و کهن شهر……………………………………………………………………………… 63

5-5-1. ادیب……………………………………………………………………………………………………….. 63

5-5-2. آقا بزرگی…………………………………………………………………………………………………… 64

5-5-3. بقایی‌………………………………………………………………………………………………………… 64

5-5-4. بلاغی………………………………………………………………………………………………………. 64

5-5-5. بمانی‌……………………………………………………………………………………………………….. 64

5-5-6. پیرنیا………………………………………………………………………………………………………… 64

5- 5-7.چاووش (شهدادی)………………………………………………………………………………………… 64

5- 5-8. چماقی(سادات حسینی)………………………………………………………………………………….. 64

5-5-9. سادات خطیبی……………………………………………………………………………………………… 65

5-5-10. حکیمی (سادات حسینی)………………………………………………………………………………… 65

5-5-11. خادم‌العلومی(سادات حسینی)…………………………………………………………………………… 65

5-5-12. خطیبی (سادات تحویلداری)……………………………………………………………………………. 65

5-5-13. رنگرز(صباغ-سرای نو)………………………………………………………………………………….. 66

5-5 -14. شعاعی……………………………………………………………………………………………………. 66

5-5-15.مصلایی……………………………………………………………………………………………………. 66

5-5-15. ملا شفیعایی………………………………………………………………………………………………. 66

5-5-16. شهداد-شهدادی………………………………………………………………………………………….. 66

5-5-17. شیخ‌الاسلامی……………………………………………………………………………………………… 66

5-5-18. طباطبایی (سادات)……………………………………………………………………………………….. 67

5-5-19. سید ابراهیمی…………………………………………………………………………………………….. 67

5-5-20. سادات نقیبی……………………………………………………………………………………………… 67

5-5-21. وکیلی(شهدادی)………………………………………………………………………………………….. 67

5-5-22. شیخی‌…………………………………………………………………………………………………….. 68

5-5-23. عالَمی(شهدادی)………………………………………………………………………………………….. 68

5-5-24. عامری…………………………………………………………………………………………………….. 68

5-5-25. قاضی عسگر……………………………………………………………………………………………… 68

5-5-26. قاضی‌زاده…………………………………………………………………………………………………. 69

5-5-27. کاشفی…………………………………………………………………………………………………….. 69

5-5-28. مصاحبی (از نایین و محمدیه)………………………………………………………………………….. 69

5-5-29. مفیدی (شهدادی)………………………………………………………………………………………… 69

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*