دانلود ارشد طراحی باغ- فرهنگسرای هنر های بومی

در ایران تا امروز چندین فرهنگسرا در شهرهای مختلف برپا شده است. باتوسعه روزافزون شهرها که
ساختاری پیچیده و و در مواردی ناهماهنگ از رفتارهای اجتماعی و بعضی فضاهای زیستی بی هویت را
موجب شده است، یکی از موثرترین راه کارها می تواند ایجاد فرهنگسرا ها با هدف ارتقاء فرهنگی اقشار
مختلف اجتماع بویژه جوانان باشد.
آنچه امروز در جامعه ایران، مخصوصا نسل جوان، موثر واقع می افتد پیوند دو وجه فرهنگ است. یعنی
اطلاع رسانی و آگاهی و آموزش دانش ها و پیشرفتهای علمی از یک سو و از سوی دیگر پیوند او با هویت
ملی و مرزبومی که در آن مبتلا شده و پرورش یافته است . برای آنکه جوان یا نوجوان در دنیای بی هویت
3
دانش و فن آوری خود را غرقه نبیند، بهترین پیوند با جامعه اش همان فرهنگ است تا بتواند از این را ه به
خود و جامعه اش بازگردد (خلیلی جهرمی، 389 1).
تحقیق حاضر تلاشی در جهت به وجود آوردن محملی برای تقویت پیوند میان فرهنگ و جوانان ایران
میباشد. انتخاب محوطهای که از حیث وسعت و دید و تسلط بر طبیعت دارای ویژگیهای تشخصدهنده به

طرح باشد ضرورتی انکارناپذیر است.
مازندران تاریخ بسیار دیرینه دارد و از فرهنگ غنی برخوردار است و ضروری است که فضا و جایگاهی
ایجاد شود که ویژگی های خاص فرهنگی مردمان آن معرفی و احیا گردد. با برپایی همایش ها، مراسم
خاص و مناسبتی، اقشار مختلف مردم را با فرهنگ مازندرانی از قبیل موسیقی، پوشاك، غذا و آیینهای
استان پیوند دهیم چرا که فرهنگ، آداب و رسوم، پوشاك و غذاهای مازندرانی باید به عنوان بخشی از
سرمایهی این مملکت عرضه شود.
باغ ایرانی حاصل تعامل سازنده فرهنگی بین انسان و طبیعت است. در فرهنگ ایرانی طبیعت به مثابه بستری
برای رشد و تعالی انسان است، ایرانیان با احترام کامل به طبیعت آنها را در کنار هم سامان داده و محصولی
را به نام باغ ایرانی پدید می آورند. باغسازی ایرانی در دوره های مختلف تاریخی رشد و توسعه یافته است.
بسیاری از محققین، باشکوهترین عصر باغسازی ایران را در دوره صفویه می دانند. شاه عباس صفوی
کاخ- باغهای باشکوهی را در خطه مازندران بنا نموده که بعضی از آنها همچنان به یادگار باقیمانده است.
حال مسئله این است که باتوجه به پیشینه تاریخی این منطقه، چگونه می توان از باغ سازی دوره صفویه
کمک گرفت و باغی را ایجاد کرد که در ترکیب با فرهنگسرا قرار گیرد و بتواند به ارتقای کیفیت کالبدی و
فضایی آن کمک کند؟ در این راستا طراحی مجموعه فرهنگسرای هنر های بومی تلاشی است درجهت
ارتباط بین معماری گذشته و معماری جدید ، که درتلفیق با فضای شهری و بافت تاریخی شهر شکل گرفته
است.مسئله دیگر در این تحقیق این است که آیا استفاده از اصول معماری بومی و سنتی در طراحی کالبدی
و فضایی فرهنگسرا می تواند به ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
فرهنگسرای مورد نظر فضاهای متنوعی را از قبیل: گالری، کتابخانه، انتشارات، کلاس های آموزشی، گالری
نقاشی وآمفی تئاتر در متن یک باغ طراحی شده با توجه به اصول باغ سازی ایرانی، دارا می باشد.
1-3- فرضیهها

یک مطلب دیگر :

1. طراحی باغ فرهنگسرا با بهره گیری از ویژگی های باغ سازی ایرانی می تواند به ارتقای کیفیت
کالبدی و فضایی آن کمک کند.
4
2. بهره گیری از اصول معماری بومی و سنتی در طراحی کالبدی و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک نماید.
1-4- اهداف تحقیق
1. اهداف فرهنگی: تقویت هویت فرهنگی شهروندان بوسیله معرفی هنرهای سنتی و بومی محلی
2. اهداف اقتصادی: تقویت صنعت گردشگری و معرفی هنرهای بومی و محلی به گردشگران
3. اهداف اجتماعی: ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه
1-5- پرسشهای تحقیق
1. در طراحی فرهنگسرا، استفاده از باغ سازی ایرانی چگونه می تواند به ارتقای کیفیت کالبدی و
فضایی آن کمک کند؟
2. آیا استفاده از اصول معماری بومی و سنتی در طراحی کالبدی و فضایی فرهنگسرا می تواند به
ارتقای فرهنگ عامه و معرفی فرهنگ بومی منطقه کمک کند؟
1-6- جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق
جنبه جدید بودن این موضوع در استفاده از ویژگی های باغسازی ایرانی در شمال ایران در ترکیب با
ساختمان فرهنگسرا جهت ارتقاء کیفیت کالبدی و فضایی و همچنین تقویت هویت و فرهنگ بومی منطقه
می باشد.
1-7- روش تحقیق
الف : نوع روش تحقیق:
روش تحقیق توصیفی – تحلیلی از نوع مطالعه موردی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات کتابخانهای و
میدانی است. با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای به بررسی مبانی نظری و تجربیات ایران و جهان
پرداخته خواهد شد. با استفاده ازمطالعات اسنادی و کتابخانه ای و از طریق برداشت میدانی به شناخت وضع

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*