دانلود ارشد طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به …

2-4-2- امنیت و ایمنی.. 19

2-4-3- محرمیت…. 19

2-4-4- آرامش…. 19

2-4-5- خلوت… 20

2-4-6- امكان ارتباط با طبیعت…. 20

2-4-7- میانه روی… 21

2-4-8- احترام به حقوق دیگران.. 21

2-4-9-وحدت جامعه. 21

2-4-10-احترام به خانواده. 22

2-5- مبانی طراحی مسکن مطلوب………. 22

2-5-1- مقیاس انسانی.. 23

2-5-2- کلیت 23

2-5-3- ساسله مراتب 24

2-5- 4- هماهنگی.. 24

2-5-5- درونگرائی.. 25

2-5-6- تعادل.. 25

2-5-7- مکانیابی مناسب…. 26

2-6- برقراری استاندارد های مسکن.. 27

2-6-1-تعریف استاندارد. 27

2-6-2- انواع استاندارد های ممکن.. 27

2-6-3- هدف از تدوین استاندارد های مسکن 27

2-6-4-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن.. 28

2-6-5- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها باید مورد توجه باشند.. 29

2-7- مفاهیم و نظریات مرتبط با مجتمع های مسکونی.. 30

2-8- سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران و شهر تهران.. 32

2-9- ابعاد و معیارهای مجتمع های مسکونی.. 33

2-10- مقیاس عوامل انسانی-محیطی موثر در طراحی کالبدی مجموعه های مسکونی.. 34

2-11- دسته بندی عوامل موثر در طراحی: 34

2-11-1- تداوم کالبدی-اجتماعی.. 34

2-11-2- هویت و شناسه. 36

2-11-3- خلوت و تعامل اجتماعی.. 37

2-11-4- امنیت در مجموعه های مسکونی.. 39

2-11-5- دسترسی پیاده. 40

2-11-6- دسترسی سواره. 41

2-11-7- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی.. 42

2-11-8- اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی… 43

2-12-رویکردها به گونه شناسی مسکن.. 44

2-13- گونه شناسی مجتمع های مسكونی.. 45

2-14- انواع مجتمع های مسكونی.. 47

2-14-1- مجتمع های مسكونی كوتاه (یك تا دو طبقه ). 47

2-14-2- مجتمع مسكونی متوسط 3( تا 5 طبقه. 47

2-14-3- مجتمع های بیش از دو واحد مسكونی (هر طبقه یك واحد ). 47

2-14-4- مجتمع های مسكونی دو واحدی (هر طبقه دو واحد ). 48

2-14-5- مجتمع های مسكونی سه واحدی (هر طبقه سه واحد ). 48

2-14-6- مجتمع های مسكونی شش واحدی… 48

2-14-7-  مجتمع های مسكونی هشت واحدی… 49

2-14-8-مجتمع های مسكونی شانزده واحدی… 49

2-14-9-مجتمع های دارای چند بلوك ساختمانی.. 50

2-15- دستورالعمل های طراحی مجتمع های مسكونی.. 50

2-15-1- دستورهای عام. 50

2-15-2- دستورالعملهای ویژه مجتمع هایی با تعداد متوسط بالا و زیاد ( 51 واحد به بالا ). 51

فصل سوم:واحد همسایگی…. 54

3-1- مروری بر سوابق……………………………….. 56

3-2- واژه شناسی همسایه………………….. 57

3-3- درك از اجتماع همسایگی……………………………. 58

3-4- نگرش به محله………………………………. 59

3-5- مفهوم واحد همسایگی……………………………………………. 60

3-6- ایده واحد همسایگی (شکل گیری در غرب):…………………………. 60

3-6-1- واحد همسایگی ( مجموعه مسکونی خود اتکا). 60

3-7- شش شاخصه مشترک واحد همسایگی.. 61..

یک مطلب دیگر :

3-7-1- حمل و نقل، خارج از بافت مسکونی.. 61

3-7-2- حریم اجتماعی و خصوصی.. 62

3-7-3- جمعیت بهینه در واحد همسایگی.. 62

3-7-4-مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی.. 62

3-7-5- حدود فیزیکی واحد همسایگی.. 63

3-7-6- خدمات شهری…………………….. 63

3-8-کاربری های عمده مهم در طرح کلارنس پری (واحد همسایگی)…………. 63..

3-8-1-دبستان.. 63….

3-8-2-پارکها 64

3-8-3-مغازه های محلی.. 64

3-8-4- کاربری مسکونی.. 64

3-8-5- خیابان ها و معابر عمومی.. 64

3-9-(رادبرن ؛ نمونه ای اجرا شده). 65

3-10- توسعه الگوی واحد همسـایگى در نظام شهرسازی غرب… 66

3-11- بررســى نقش و جایگاه واحد همســایگى در شهرسازی معاصر غرب… 67

3-11-1- مكانى جهت سكونت و ارائه خدمات و نیازهاى اولیه ساكنین.. 67..

3-11-2- ارتقاءدهنده تعاملات اجتماعى وایجادكننده حس جامعه محلى.. 67

3-11-3- زمینه ساز مدیریت شهرى و مشاركت اجتماعى.. 67

3-11-4- ایجاد كننده هویت و معنى.. 68

3-11-5- امكانى براى پایدار نمودن توسعه شهرى… 68…

3-12- واحد همسایگی پایدار. 68

3-12-1- خودكفایی.. 68……

3-12-2- كاهش سفرهای شهری… 68

3-12-3- جامعه پذیری و مفهوم اجتماع.. 68

3-12-4- مفهوم مكان و هویت…. 69

3-12-5- مشارك….. 69

3-13- محله (در ایران). 69

3-14- جایگاه محلات در ساختار كالبدى-فضایى و اجتماعى شهرهاى تاریخى ایران 70

3-14-1- اصول به كار رفته در ساختار كالبدى- فضایى محلات… 71

3-14-1-1- پیوند میان مركز شهر و مراكز محلات… 71

3-14-1-2- مرکزیت…. 71

3-14-1-3- پیوند میان شبكه راههای منطقه ای با شبكه گذرهای اصلی محلات… 71

3-14-1-4-  قلمرو محله اى… 71

3-14-1-5-  سلسله مراتب…. 71

3-14-1-6- انعطاف پذیرى… 72

3-14-2- اصول به كار رفته در ساختار اجتماعى محلات… 72

3-14-2-1- اتحاد و همبستگى اجتماعى.. 72

3-14-2-2- انعطاف پذیرى جمعیتى.. 72

3-14-2-3- مدیریت محله ای… 72

3-15- تحولات محله های شهری پس از انقلاب اسلامی ( 1357 ) تاكنون.. 73

3-16- شهرنشینی شتابان، مدرنیسم و آثار آن بر تغییرات ساختاری و عملكردی محله های شهری… 74

3-17- مقایسه محله در شهرنشینى ایران و واحد همسایگى درشهرسازى معاصر غرب… 75

فصل چهارم : معرفی نمونه های مشابه داخلی و خارجی…. 78

4-1- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان.. 79

4-2- شهرک جدید شوشتر. 84

4-3- «ها لا ینوف» 90

4-4- خانه شماره 13  95

4-5- پروژه مسکونی راج روال  98

4-6- دهکده ی بازی های آسیایی.. 101

فصل پنجم: مقدمات طراحی…. 105….

5-1- موقعیت و ساختار وضع موجود منطقه. 106

5-2- بررسی وضع موجود ناحیه. 106

5-3-  بررسی و شناخت كلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازسی در شهر. 107

5-4-  بررسی كاربریها 108

5-5-بررسی دسترسی ها 109

5-6-بررسی دید و منظر. 110

5-7-بررسی عوامل طبیعی.. 111

5-8- معرفی محدوده سایت…. 111

5-9- فرایندطراحی.. 112..

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*