دانلود ارشد طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) ……………………………………….9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه………………………………………………… 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان………………………………………. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران……………………………………….. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ ها…………………………………………… 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ ها ………………………..14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ ها …………………………………………..15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه ­ها ……………………………..15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه ­ها ………………………………………17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه………………………………. 18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ ها در توسعه پایدار………18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷)…………………………… 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) ………………………………………20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹)…………………………….. 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰)…………………………….. 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱)…………………………………. 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲)……………. 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳)…..23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی………………. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر…………………………………………… 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران……………………………………………… 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی………………………………………………….26

۲-۲-۱۱- خط فارسی…………………………………………………… 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴)………………………………. 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵)………………………… 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)………………………… 29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)……………….. 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار……………………………………………. 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸)………………………… 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) ……………………………………..32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار………………………………………… 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی…………………………………………………… 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی……………………………………………… 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک…………………………………. 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک………………………………….. 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها…………………………………… 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد……………………………………………………….. 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی……………………………………………….. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی……………………………………….. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی…………………………………………………. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی……………………………………………………. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی…………………………………….. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی…………………………………. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت…………………………………… 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه……………………………………. 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش……………………………. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف……………………………… 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب………………………………………………. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید……………………………………………….. 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال………………………. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم ………………………………………………….39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم…………………………………………….. 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی………………………………………… 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک…………………………………………. 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک…………………………………………….. 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک)…………………………………………. 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا………………………………………………….41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده………………………………… 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری………………………………………….. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه ­ها …………………………………44

۳-۲- اندازه ­های بدن انسان……………………………………………….. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱)…45

۳-۴- ورودی و گیشه……………………………………………………….. 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات…………………………………………………….. 46

۳-۶- سیرکولاسیون……………………………………………………….. 46

۳-۷- فضای اداری………………………………………………………….. 46

یک مطلب دیگر :

۳-۸- گالری­ها………………………………………………………………… 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار…………………………………………. 48

۳-۱۰- انبارها………………………………………………………………. 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه…………………………………………………… 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر………………………………………………………… 49

۳-۱۳- کتابخانه …………………………………………………………….49

۳-۱۴-  پژوهشی…………………………………………………………. 50

۳-۱۵-آموزشی…………………………………………………………… 50

۳-۱۶-پارکینگ…………………………………………………………….. 50

۳-۱۷- تاسیسات…………………………………………………………. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه……………………………………………….. 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها…………………………………………….. 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی……………………………………………. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی…………………………………………. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی……………………………………………… 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی…………………………………………… 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی……………………………………………… 54

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱)……………………………61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳)…………………………63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵)………………………..65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷)……………………………..67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹)……………………………….68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱)………………………….70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳)…………… 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل……………………………….. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ………………………………………………. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل……………………………………………… 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل…………………………….. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل…………………….. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل…………………………… 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل…………………………………… 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل………………………………………. 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱)…………….77

۵-۳-۲-توصیه­ های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲)………………………..78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳)….79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) ……………………80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ……………………………………………………………… 99

چکیده:

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه ­هایش جستجو کند.

2-1- بیان مسئله

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*