دانلود ارشد مؤلفه­ های هنری تأثیرگذار بر رونق اقتصادی مینای نقاشی در تهران

2-2هنرهای سنتی. 41

2-3صنایع دستی. 42

2-3-1تعاریف صنایع دستی. 42

2-3-2ویژگی­های صنایع دستی. 43

2-3-3خصیصه­های صنایع دستی. 44

2-3-4ضعف­های صنایع دستی ایران.. 44

2-3-6 فرصت­های صنایع دستی ایران.. 46

2-3-7 محصولات صنایع دستی. 48

2-3-8 بازارصنایع دستی. 52

2-3-9 بخشهای مرتبط با توزیع صنایع دستی.. 54

2-3-10 مکان مناسب جهت عرضه تولیدات صنایع دستی.. 55

2-3-11 سازمان تربیتی،علمی وفرهنگی ملل متحد: یونسکو. 56

2-4فرهنگ.. 56

2-4-1فرهنگ و تمدن. 57

2-4-2خرده فرهنگ.. 57

2-4-3 فرهنگ ملی. 57

2-4-4 فرهنگ قومی. 57

2-4-5هویت فرهنگی. 58

2-4-6حافظه فرهنگی. 58

2-4-7فرهنگ نمادی. 58

2-4-8سرمایه فرهنگی. 59

2-4-9 هژمونی فرهنگی / فرادستی.. 59

2-5اقتصاد 60

2-6 تبلیغات.. 61

2-6-1 تبلیغات درصنایع دستی ایران.. 62

2-7 قیمت­گذاری. 63

2-7-1 قیمت­گذاری صحیح در تولیدات صنایع دستی ایران.. 64

2-8بسته­بندی. 66

2-8-1شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی.. 68

2-8-2 چالش­های بسته­بندی صنایع دستی.. 68

2- 10 برند. 69

2-10-1 نام برند. 71

2-10-2 عناصربرند. 71

2-10-3چالش­های برندسازی در ایران.. 72

2-10-4مفهوم برند ملی. 72

2-11تعریف مینا در لغتنامه دهخدا 73

2-11-1 مینا و میناکاری. 73

2-11-2هنر میناکاری ایران قبل از اسلام. 75

2-11-3هنر مینا کاری ایران بعد از اسلام. 77

2-12 استانداردسازی. 85

2-13تاثیر کالاهای چین بر صنایع دستی.. 85

فصل سوم

(روش شناسی)

مقدمه. 89

3-1 روش شناسی پژوهش…. 90

3-2 جامعه نمونه وروش تعیین حجم نمونه. 90

3-3 متغیرهای پژوهش…. 93

3-3-1 انواع متغیر. 93

3-4 نحوه تهیه پرسشنامه. 93

3-4-1 پرسشهای باز و بسته. 93

3-4-2 تنظیم پرسشنامه. 94

3-4-3اعتبار سنجی پرسشنامه. 95

3-4-4قابلیت اعتماد(پایایی)ابزار اندازه گیری.. 93

3-5 روایی(اعتبار)پرسشنامه. 94

3-5-1 ابزاراندازه­گیری.. 95

3-5-2 اعتبارمحتوا 109

3-5-3 اعتبارملاكی.. 110

3-5-4 اعتبارسازه. 111

3-5-5 اعتبارعاملی.. 112

3-6 آزمون فریدمن.. 98

3-7 آزمون من ویتنی ویلکاکسون.. 98

3-8 آمار استنباطی و توصیفی.. 99

3-9 آزمون آماری و تخمین آماری.. 100

3-10 آزمون­های آماری پارامتریک و ناپارامتریک… 101

3-10-1 خلاصه آزمون­های پارامتریک… 101

یک مطلب دیگر :

3-10-2 خلاصه آزمون­های ناپارامتریک… 101

فصل چهارم

یافته های تحقیق و مطالعات آماری

4-1مقدمه. 104

4-2 تجزیه وتحلیل توصیفی داده‌های نمونه. 105

4-2-1 بررسی گروه شغلی افراد پاسخ دهنده. 106

4-2-2 بررسی توصیفی جنسیت افراد پاسخ دهنده. 107

4-2-3 بررسی و ضعیت سنی افراد پاسخ دهنده. 108

4-2-4  بررسی توصیفی مدرک تحصیلی افراد پاسخ دهنده. 109

4-2-5 بررسی توصیفی حضور افراد پاسخ دهنده در فعالیتهای هنری.. 110

4-3 نتایج استنباطی دادهها 111

4-3-1 بررسی فرضیه­ها­ی تحقیق.. 112

4-3-2 بررسی فرضیه دوم. 115

4-3-2-1 بررسی فرضیه دوم اصلی.. 115

4-3-2-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه دوم. 119

4-3-2-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه دوم. 122

4-3-2-4 رتبه­بندی فرضیه­های فرعی معنی­دار فرضیه دوم. 125

4-3-3 بررسی فرضیه سوم. 127

4-3-2-1 بررسی فرضیه سوم اصلی.. 127

4-3-3-2 بررسی فرضیه فرعی اول فرضیه سوم. 130

4-3-3-3 بررسی فرضیه فرعی دوم فرضیه سوم. 133

4-3-3-4 بررسی فرضیه فرعی سوم فرضیه سوم. 136

4-3-3-5 بررسی فرضیه فرعی چهارم فرضیه سوم. 139

4-3-3-6 بررسی فرضیه فرعی پنجم فرضیه سوم. 142

4-3-3-7 بررسی فرضیه فرعی ششم فرضیه سوم. 145

4-3-3-8 بررسی فرضیه فرعی هفتم فرضیه سوم. 148

4-3-3-9 بررسی فرضیه فرعیه هشتم فرضیه سوم. 151

4-3-3-10- رتبه بندی فرضیه­های فرعی معنی­دار فرضیه سوم. 154

4-4- رتبه بندی آماری.. 158

فصل پنجم

تحلیل و استنتاج

5-1جایگاه مینای نقاشی.. 162

5-2قیمت مینا 162

5-3طرح و نقش مینا 164

5-3-1تأثیر طراحی خلاقانه در مینای نقاشی.. 165

5-4 بسته بندی مناسب… 167

5-4-1شاخص­های بسته­بندی محصولات صنایع دستی.. 169

5-4-2چالش­های بسته­بندی صنایع دستی.. 170

5-4-3راهکارهایی برای طراحی بسته بندی محصولات صنایع دستی.. 170

5-4-4ایجاد بسته­بندی برای تولیدات صنایع دستی.. 171

5-5 تاثیر راهکار برندسازی بر ارتقاء کیفیت و بهبود. 172

5-5-1تجربیات جهانی برندسازی ملی.. 173

5- 6استانداردسازی راه ورود صنایع دستی به بازارهای جهانی.. 174

5-7 به رسمیت شناختن پتانسیل گردشگری.. 17

5-8 بازاریابی و ایجاد علاقه در مصرف کننده. 178

5-9 حضور مؤثر رقیبان در ارائه کیفیت بهتر. 178

5-10حضور کارشناسان بر ارتقاء کیفیت و بهبود محصولات.. 180

5-11ناشناخته بودن صنایع دستی در ایران و بازار­های جهانی.. 182

5-12مزایای پیاده ­سازی برند در صنایع دستی.. 182

5-13نتیجه گیری. 183

منابع.

بیان مسئله ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع

جهان مادی­گرای معاصر که همه چیز را با معیار­های کمّی و غالبا مادی و اقتصادی می­سنجد، در برخی نقاط جهان تا جایی پیشرفته­است که نه تنها آثار و نتایج و فواید فعالیت­های بشری را اینگونه ارزیابی می­کند، بلکه پا را فراتر نهاده و به بازده ی فوری و  بالبداهه آن اصرار می­ورزد. یکی از مقولاتی که به صورت­های مختلف به اسارت سرمایه درآمده است، زمینه­های مختلف هنری می­باشد که کم و بیش (چه از نظر هنرمند، چه از نظر مواد اولیه مورد  نیاز او و چه از  نظر آحاد  جامعه به عنوان مخاطبان هنر) تحت تأثیر نیاز موازین اقتصاد رایج جامعه قرار گرفته ­اند. برای ایجاد این ارتباط و یا بهتر بگوییم برای توجیه این سلطه، جنبه­های اقتصادی آن مطرح می­شود. وضعیت حاضر را شاید لزوم خود کفایی هنر و توسعه هنر به سرمایه  بتوان از ثمرات دوران مدرن شمرد که همانند گذشته لزومی به عجین بودن زندگی و فعالیت­های انسان با هنر نمی­بیند و هنر  را مقوله­ای منتزع از زندگی جدید قلمداد می­کند که خلق و ایجا ش به عده­ای خاص محدود است که البته هزینه­هایی دارند و لذا مصرف­کنندگان آثار هنری باید این هزینه را بپردازند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*