دانلود ارشد مطالعه تطبیقی شیوه تذهیب های قرآنی وغیرقرآنی دوره تیموری

3-1-1- قرآن شماره 1……………………………………………………………..31

3-1-2- قرآن شماره 2………………………………………………33

3-1-3- قرآن شماره 3………………………………………………………………………………..34

3-1-4- قرآن شماره 4…………………………………………………………..35

3-1-5- قرآن شماره 5…………………………………………………………….36

3-1-6- قرآن شماره 6………………………………………………………………..37

3-1-7- قرآن شماره 7………………………………………………………………..37

3-1-8- قرآن شماره 8……………………………………………………….38

3-1-9- قرآن شماره 9………………………………………………………………39

3-1-10- قرآن شماره 10………………………………………………………..41

3-1-11- قرآن شماره 11…………………………………………………………41

3-1-12- قرآن شماره 12………………………………………………………..42

3-1-13- قرآن شماره 13……………………………………………………………………44

3-1-14- قرآن شماره 14………………………………………………………….44

3-1-15- قرآن شماره 15……………………………………………………….45

3-1-16- قرآن شماره 16……………………………………………………………….46

3-1-17- قرآن شماره 17………………………………………………………………47

3-1-18- قرآن شماره 18………………………………………………………….48

3-1-19- قرآن شماره 19……………………………………………………49

3-1-20- قرآن شماره 20………………………………………………………………51

3-1-21- قرآن شماره 21……………………………………………………………51

3-1-22- قرآن شماره 22…………………………………………………………52

3-1-23- قرآن شماره 23…………………………………………………………..52

3-1-24- قرآن شماره 24……………………………………………………………………..53

3-1-25- قرآن شماره 25………………………………………………………………..54

3-1-26- قرآن شماره 26………………………………………………………………….55

3-1-27- قرآن شماره 27…………………………………………………………………….55

3-1-28- قرآن شماره 28……………………………………………………………………..57

3-1-29- قرآن شماره 29………………………………………………………………………57

3-1-30- قرآن شماره 30…………………………………………………………………58

3-1-31- قرآن شماره 31……………………………………………………………………….58

3-2- معرفی نسخ غیر قرآنی دوره تیموری……………………………………………………..59

3-2-1- دیوان خواجوی‌کرمانی (799 ه. ق) ……………………………………………………59

3-2-2-  دیوان اسکندرسلطان (813 ه. ق)……………………………………………….60

3-2-3-همام‌تبریزی،کلیات‌وده‌نامه(816ه.ق)………………………………………………………61

3-2-4- سه دیوان (820 ه. ق)………………………………………………………………………..62

3-2-5-  ظفرنامه تیموری (828 ه. ق)……………………………………………………………….63

3-2-6- جامع‌التواریخ حافظ ابرو (830 ه. ق)…………………………………………………………..64

3-2-7- کلیله و دمنه (833 ه. ق)……………………………………………………………………..64

3-2-8- شاهنامه بایسنغری  (833 ه. ق)……………………………………………………………65

3-2-9- شاهنامه ابراهیم‌سلطان (833 ه. ق)…………………………………………………..67

3-2-10- دیوان امیرخسرو دهلوی (834 ه. ق)……………………………………………………68

3-2-11- اصول ابن‌اسیرجامی (839 ه. ق)………………………………………………………….69

3-2-12- معراج نامه شاهرخی (840 ه. ق) ………………………………………………………70

3-2-13- تاریخ جهانگشا عطاملک جوینی (841 ه. ق) …………………………………………..71

3-2-14- نظامی، خسرو و شیرین (845-855 ه. ق)……………………………………………72

3-2-15- شاهنامه محمدجوکی (848 ه. ق)…………………………………………………………73

3-2-16- دیوان قاسم (863 ه. ق)…………………………………………………………………..73

یک مطلب دیگر :

3-2-17- کلیات سعدی (866 ه. ق)………………………………………………………………..73

3-2-18- سبحة‌الابرار (890 ه. ق)…………………………………………………………………75

3-2-19- خاوران‌نامه (881- 891 ه. ق)……………………………………………76

 

فصل چهارم: تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی وغیر قرآنی دوره تیموری

4- 1- تحلیل ساختاری تذهیب‌های قرآنی دوره تیموری…………………………………………………………….78

4-1-1- تذهیب صفحات آغازین……………………………………………………………………….79

4-1-2- تذهیب صفحات متن………………………………………………………………………….83

4-1-2-1- فضای بالا و پایین…………………………………………………………………………………….86

4-1-2-2- فضای درون متن………………………………………………………………………………….90

4-1-2-3- فضای حواشی…………………………………………………………………………………..96

4-1-2- صفحات اختتامیه……………………………………………………………………………………..103

4-1-3- جدول کشی…………………………………………………………………………………….104

4-2- تحلیل ساختاری تذهیب‌های غیر قرآنی دوره تیموری……………………………………………………..106

4-2-1- صفحات آغازین……………………………………………………………………………………..106

4-2-2- صفحات متن……………………………………………………………………………………….114

4-2-2-1- تزیینات بالا وپایین متن……………………………………………………………………………….114

4-2-2-2- تزیینات درون متن……………………………………………………………………………………….117

4-2-2-3-فضای حواشی…………………………………………………………………………………………..119

4-2-3- صفحات تتمه……………………………………………………………………………………..122

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه

5- 1- یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………126

5- 2- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….129

5- 3- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………..130

گزارش کار عملی…………………………………………………………………………………………………………………..133

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………….155

مقدمه:

در ابتدای دوران اسلامی و با توجه به ارزش کتاب به ویژه قرآن، کار تزیین اوراق و جلد آنها مورد توجه هنرمندان مسلمان قرار گرفت و حاشیه، صفحات، سرفصل‌ها، و سرلوح‌ها با استفاده از انواع اسلیمی‌ها، ختایی‌ها و نقوش هندسی به صورتی زیبا تزیین می‌شد. شایان ذکر است که این تزیینات در دوره‌ی تیموری با مشخصاتی منحصر به ‌فرد و با صورتی منظم، منسجم و قدرتمند در صفحه آرایی کتب و عمدتاً در غالب مکاتب هرات و شیراز جلوه‌گر می‌شده است.

با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام گرفته در رابطه با تذهیب نسخ به نظر می رسدکه عمده تحقیقات و رساله ها در ایران بر تذهیب‌های قرآنی و در دوره‌های مختلف هنری ایران متمرکز شده اند و کمتر به تذهیب‌های غیرقرآنی توجه شده است. در این رساله تلاش بر این است تا علاوه بر مطالعه ویژگی های نسخ قرآنی تذهیب شده در دوره‌ی تیموری به تذهیب های غیرقرآنی این دوره که از رونق چشمگیری برخورداربوده اند نیز پرداخته شود و به این ترتیب به مقایسه تطبیقی بین ساختارهای بکار رفته در دو نوع تذهیب فوق الذکر پرداخته شود.

برای انجام این رساله نگارنده درپنج  فصل مجزا به تعریف، توصیف، تطبیق و تحلیل مکاتب تذهیب دوره تیموری پرداخته است.

درفصل اول این پژوهش به کلیات پژوهش  و عناوینی همچون بیان مسئله، روش تحقیق، اهداف و… پرداخته شده است.

در فصل دوم بعد از ذکر مختصری از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی این دوره، تعریف مختصری از اصطلاحات تذهیب بیان شده است، همچنین سیر تذهیب و ویژگی‌های آن در ادوار مختلف هنری به ویژه دوره‌ی تیموری بررسی شده‌است.

در فصل سوم نگارنده، به معرفی نسخ قرآنی و غیرقرآنی همچون شاهنامه‌ها ودیوان شعرای این دوره که در دسترس بودند، بر حسب تاریخ کتابت آنها همراه با تصاویری از این نسخ، و توصیف تذهیب‌های بکاررفته در آنها پرداخته ‌است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*