دانلود ارشد مطالعه رفتار کاربر در شبکه‌های اجتماعی با تحلیل نقشه های مفهومی …

ORG…………………………………………………………………………………. Organization
OSL…………………………………………………………….. Optimum Stimulation Level
SNT……………………………………………………………………… Social Network Trust
STR……………………………………………………………………………………….. Structure

UCH………………………………………………………………………………. User Challenge
UCM…………………………………………………………………….. User Communication
UCN………………………………………………………………………….. User Convenience
UCS……………………………………………………………………………………… User Cost
UIF…………………………………………………………………………………. User Interface
UIN……………………………………………………………………………. User Interactivity
UND…………………………………………………………………………………….. User Need
USK……………………………………………………………………………………… User Skill
WCP………………………………………………………………….. Web Controlling Power
WLK…………………………………………………………………………….. Web Likeability
WMP……………………………………………………………….. Web Motivational Power

فهرست جدول­ها
جدول 2- 1 نگاشت مقدار عددی به مقادیر مفهومی.. 14
جدول 3- 1 مروری بر تحقیقات انجام شده. 37
جدول 4- 1 عامل‌های استفاده‌شده و مقایسه آن‌ها 711
جدول 4- 2 ماتریس مجاورت نقشه مفهومی فازی.. 77
جدول 4- 3 ماتریس مجاورت برش نقشه مفهومی فازی.. 84
جدول 4- 4 تأثیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف (SNT) طی 100 دوره 85

یک مطلب دیگر :

جدول 5- 1 تأثیر تک متغیرها بر روی متغیر هدف (SNT) طی 100 دوره 89

فهرست شکل‌ها
شکل 1- 1 ساختار رهیافت پیشنهادی.. 6
شکل 2- 1 متغیر فازی دما با مقدار 25 درجه سانتی‌گراد در هر سه مجموعه فازی دمای سرد، گرم و معتدل قرار می‌گیرد ولی با درجه عضویت‌های مختلف… 12
شکل 2- 2 رابطه 1+ و 1- بین گره‌ها در FCM… 13
شکل 4- 1 روند انجام پایان نامه. 42
شکل 4- 2 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی دامنه متغیر فرهنگ… 45
شکل 4- 3 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی دامنه متغیر جمعیت شناسی (میانگین سنی جمعیت) 46
شکل 4- 4 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی دامنه پارامتر اقتصادی (قدرت خرید) 47
شکل 4- 5 مجموعه‌های فازی مربوط به پارامتر جنسیت… 49
شکل 4- 6 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر رفتار اکتشافی.. 50
شکل 4- 7 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر گرایش…. 51
شکل 4- 8 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر درگیری.. 52
شکل 4- 9 مجموعه‌های فازی تعریف شده بر روی پارامتر نیاز به شناخت… 53

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*