دانلود ارشد مهارت های زندگی در سیره علوی

1-9-1………………………………………………………………………………………. مهارت:( skill) 12

1-9-2…………………………………………………………………………………………… مهارت زندگی: 13

1-9-3…………………………………………………………………………………………… سیره ی علوی: 13

  1. 2. فصل دوم؛ ضرورت زندگی هدفدار ولزوم آشنایی با برخی مهارت ها 14

2-2………………………………………………………………………………………… 1-2. هدف از زندگی 15

2-2-1………………………………………………………………………………………………. دنیاپرستان 15

2-2-2………………………………………………………………………………………………. پوچ گرایان 15

2-2-3…………………………………………………………………………………………. خودبزرگ بینان 15

2-2-4………………………………………………………………………………………………. وصال جویان 15

2-3……………………………………………………………………………. تقسیم بندی كلی مهارت ها 18

  1. 3. فصل سوم؛ مهارت های ذهنی – شناختی در سیره علوی 20

3-1………………………………………….. مهارت خود آگاهی و خود شناسی در سیره علوی 21

3-1-1………………………………. -توصیف و تعریف مفهوم خود آگاهی و خود شناسی 21

3-1-2…………………………………………………………………… نمادها و نمودهای خودمندی 22

3-2……………………………………………………………………. مهارت خرد ورزی در سیره علوی 26

3-3……………………………………………………………………………. مهارت تفکر در سیره علوی 27

3-3-1………………………………………………………………………………………. مهارت تفکر خلاق 28

3-3-2………………………………………………………………………………. مهارت تفکر انتقادی 30

3-4………………………………………… مهارت صبر، حلم و خویشتن داری  درسیره علوی 31

3-5………………………………………………………………………… مهارت اعتدال در سیره علوی 35

3-5-1…………………………. -راه مستقیم اعتدال در زندگی و معنی و مفهوم آن 36

3-6……………………………………………………………………. مهارت حل مساله در سیره علوی 37

3-6-1…………………………………… آشنایی با مهارت حل مسئله و کارامدیهای آن 38

3-6-2…………………………………………………… کارامدیها( مهارت حل مسئله، چرا؟) 40

3-6-3…………………………………………………………………………………………………… زمینه ها 41

3-6-4…………………………………………. فراگیری مهارت حل مسئله در سنین کودکی، 43

3-6-5…………………………………………………………………….. اطمینان به وجود راه حل، 43

3-6-6…………………………………………………………………………………… مراحل و راه حلها 45

3-6-7…………………………………………………………………… عوامل بازدارنده حل مساله 50

3-7……………………………………………………………. مهارت برنامه ریزی و مدیریت زمان 54

3-7-1…………………………………………………………………………………. تعریف مدیریت زمان 56

3-7-2………………………………………………………………………. انگیزه های مدیریت زمان 56

3-7-3…………………………………………………………. نقش مدیریت زمان در تكامل فردی 62

3-7-4…………………………………………………………………………………… اصول مدیریت زمان 63

3-7-5…………………………………………………………………………………………………. تعیین هدف 63

یک مطلب دیگر :

3-7-6…………………………………………………………………………………. اولویت بندی كارها 65

3-7-7…………………………………………………………. برنامه ریزی برای رسیدن به هدف 67

3-8………………………………………………………………… مهارت مدیریت خشم در سیره علوی 68

  1. 4. فصل چهارم؛ مهارت های ارتباطی درون فردی در سیره علوی(عوامل درونی در شکل گیری ارتباط) 73

4-1……………………………………………………. مهارت خداشناسی (توحید) در سیره علوی 74

4-1-1………………………………………………………………………………………. توحید در عبادت 75

4-2……………………………………………… مهارت خودسازی و تزکیه نفس در سیره علوی 82

4-2-1…………………………………………………………………………… شناخت نفس و اهمیت آن 88

4-2-2………………………………………………………………………………………….. ارزش نفس آدمی 88

4-2-3………………………………………………………………………………. ضرر های جهل به نفس 90

4-2-4…………………………………………………………………………………… نتیجه جهل به نفس 90

4-2-5………………………………………………………………………………………. آثار معرفت نفس 90

4-2-6…………………………………………………………….. تزکیه نفس از دیدگاه علی (ع) 93

4-2-7…………………………………………………………………………………………….. تسلط بر نفس 94

4-2-8…………………………………………………………………………………………… مدارا با نفس 95

4-3……………………………………. مهارت تقوای الهی و آرامش درونی در سیره علوی 95

  1. 5. فصل پنجم؛مهارت های اجتماعی بین فردی در سیره علوی (عوامل بیرونی در شکل گیری ارتباط) 102

5-1………………………………………………………………….. مهارت مردم داری در سیره علوی 103

5-1-1…………………………………………………………………………………… حمایت از محرومان 103

5-1-2…………………………………………………………………………………………………….. رازداری 104

5-1-3…………………………………………………………………………………….. همدردی و همیاری 104

5-1-4…………………………………………………………………………………………. مدارا با مردم 105

5-1-5………………………………………………………………………………. بیدارسازی وجدان ها 107

5-2……………………………………. مهارت تواضع و فروتنی با دیگران در سیره علوی 108

5-2-1…………………………………………………………………………………………….. اقسام تواضع 110

5-2-2………………………………………………………………………………………………. آثار تواضع 112

5-2-3………………………………………………………………………………. شیوه های کسب تواضع 113

5-3………………………………………………….. مهارت دوستی و دوست یابی در سیره علوی 114

5-3-1…………………………………………………………………………… جایگاه دوستی و همدلی 115

5-3-2…………………………………………………………………………………… ادب و آداب دوستی 118

5-3-3…………………………………………………………………………. دوستی با اینان، ممنوع 126

5-4………………………………… مهارت برقراری ارتباط موثر و مثبت در سیره علوی 129

  1. 6. فصل ششم؛ نتایج، پیشنهادها و راهکارها 131

6-1………………………………………………………………………………………………………………… نتایج 132

6-2……………………………………………………………………………………………. ارائه پیشنهادات 134

6-3……………………………………………………………………………………………………………… منابع: 135

6-4……………………………………………………………………………………………………………. التلخیص 142

6-5………………………………………………………………………………………………………….. Abstract 144

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*