دانلود ارشد نقش و جایگاه زنان در نظام آموزشی ایران وعربستان

2-3-3- مرحله سوم:آگاه‏سازی(conscientisation).. 13

2-3-4- مرحله چهارم:مشارکت(participation).. 16

2-3-5- مرحله پنجم:کنترل(control).. 16

فصل سوم

جایگاه زنان عربستان در آموزش

3-1- مقدمه.. 18

3-2- حجاب.. 19

3-3- وضعیت اشتغال زنان در عربستان.. 19

3-4- تحصیل زنان.. 20

3-5- دشواری های زنان عربستان در آموزش.. 20

3-5-1-  زبان دانش دینی.. 20

3-5-2- متون آموزشی.. 21

فصل چهارم

جایگاه زنان در نظام آموزشی

4-1- نقش آموزشى زنان‏.. 23

4-2- نقش آموزشى زنان در خانواده‏.. 23

4-3- نقش زنان در نظام آموزش رسمى كشور.. 25

4-4- نقش‏هاى آموزشى غیر مستقیم در زنان‏.. 27

4-5- وضعیت زنان در عربستان سعودی.. 28

4-5-1-آموزش.. 29

4-5-2-رانندگی.. 29

نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 31

منابع

 

چکیده

مهمترین و برجسته‏ترین نقش زنان را مى‏توان نقش آموزشى آنان دانست كه تمامى فرایند زندگى را در بر مى‏گیرد. این نقش به سه صورت قابل تقسیم بندى است: 1 – نقش آموزشى در خانواده 2 – نقش آموزشى در نظام آموزشى رسمى كشور 3 – نقش زنان در فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان عناصر آموزش دهنده غیر مستقیم  در این تحقیق بر اساس داده‏هاى آمارى به بررسی نقش زنان در نظام آموزشی طى 25 سال گذشته در جمهورى اسلامى ایران و عربستان مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته و در پایان كاستى‏هاى موجود در این زمینه بازگو شده است.

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل بازتاب ها و تأثیرات حضور گسترده تر زنان در جامعه از لابه لای مطبوعات این دوره پرداخته است. ابتدا بازتاب های مثبت و منفی

یک مطلب دیگر :

پایان نامه جرایم زیست محیطی//مفهوم آلودگی محیط زیست

 گسترش حضور اجتماعی زنان به ویژه تعامل و رویایی نیروهای سنت گرا و گروه های روشنفکر با آن را مورد بحث قرار گرفته و سپس ضمن بررسی تأثیرات حضور اجتماعی، بر ایجاد تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی زنان، تحلیل تأثیر این تغییر و تحول در نظام خانواده پرداخته است. اگرچه در جنبش های مذهبی و ملی نظیر جنبش تنباکو و نهضت مشروطه حضور فعال اجتماعی زنان مشاهده می گردد، اما این حضور، خود جوش و آگاهانه نمی باشد. اولین گام های جدی برای ایجاد تغیر در وضعیت زنان در زمان رضاشاه برداشته شد تا پیش از شهریور 1320 حضور زنان در ادارات که لازمه ی آن ایجاد ارتباط مستقیم با مردان بود محدود به زنان تحصیل کرده و طبقات ممتاز جامعه بود. با وجود این، مشکلات اقتصادی و وجود امکان کار در کارخانه ها هم پای مردان به تدریج در اواخر دوره ی رضاشاه زنان نیازمند را به این مراکز کشاند. با وجود آن که پس از پیروزی مشروطیت و بنا بر متمم قانون اساسی کشور تحصیل اجباری شد،اما در عمل نه تنها برای زنان بلکه در کل نظام آموزشی کشور تا پایان دور ه ی قاجاریه پیشرفت چندانی حاصل نگردید.

کلید واژه :

زنان ، نظام آموزشی ، پیشرفت و توسعه ، ایران ، عربستان

 

مقدمه‏

زنان نقش بسیار مهمى در آموزش جامعه و در سطح اولیه در خانواده خود دارند. ایشان به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصى كه در تربیت و رشد نسل‏هاى آینده دارند، از مهم‏ترین عوامل منتقل‏كننده فرهنگ و یا به عبارتى آفرینش انگارهاى فرهنگى به شمار مى‏روند. به واسطه زنان بسیارى از سنت‏ها و آمیزه‏هاى فرهنگى و اجتماعى و آموزشى و فردى پایدار و به نسل بعد منتقل مى‏شود، یا در اثر نادیده انگاشتن و كم‏اهمیت جلوه دادن از سوى آنها، كمرنگ شده و یا از بین مى‏رود. اگر دقیق‏تر بنگریم اولین نقش زنان آموزش است. به جرئت مى‏توان گفت اولین شغل زنان در جهان معلمى است. وقتى كودكى متولد مى‏شود باید به وى آموخت كه چطور راه برود، حرف بزند، با دیگران ارتباط برقرار كند و … بیشتر اینها توسط مادر آموزش داده مى‏شود و این مهم نشان مى‏دهد از نقش‏هاى اصلى زنان، آموزش در خانواده است.

مادر در سطوح بالاتر دانش‏آموز را آموزش مى‏دهد، به دانشجویان درس مى‏دهد، به كارمندان خود شیوه فعالیت را مى‏آموزد و …

كودكان در خانواده اطلاعات اولیه چگونه بودن، چگونه سخن گفتن و چگونه با دیگران ارتباط برقرار كردن را یاد مى‏گیرند؛ مواردى كه نقش كلیدى در موفقیت یا شكست فرد در فعالیت‏هاى خانوادگى و اجتماعى وى در آینده دارد.

بنابراین بنیان جامعه، خانواده است و خانواده‏هاى آموزش‏دیده، جامعه‏اى آموزش‏دیده را در پى دارند. از منظرى دیگر، اگر آموزش را از اركان توسعه بدانیم بدون در نظر گرفتن زنان كه نیمى از جمعیت كشور هستند، دستیابى به توسعه و آموزش عمومى میسر نخواهد بود. زنان معلمان واقعى جامعه‏اند. آنچه زنان انجام مى‏دهند، اثر بسزایى بر بیشتر پروژه‏هاى توسعه‏اى دارد، حتى اگر نقش زنان به روشنى در طراحى و اجراى برنامه‏ها در نظر گرفته نشده باشد.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*