دانلود ارشد پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان صفحه

  

فصل اول: مقدمه

1-    مقدمه 2
1-1-  تعاریف کلی، مفهومی و اصطلاحات علمی 4
1-1-1-                         اهداف آمایش سرزمین 6
1-1-2-                         مراحل آمایش 8
1-1-3-                         روش های آمایش سرزمین در جهان 8
1-1-4-                         روش های ارزیابی توان سرزمین در جهان (پهنه بندی) 9
1-1-5-                         تکنیک های ارزیابی تناسب سرزمین در جهان (تصمیم گیری) 14
1-2-  بیان مسئله 16
1-3-  اهمیت و ضرورت مطالعه 20
1-4-  اهداف مطالعه 22
1-5-   فرضیات تحقیق 23
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- پژوهش های صورت گرفته در ایران 27
2-2- پژوهش های صورت گرفته در خارج از ایران 33
فصل سوم: مواد و روش‏ها
3-1- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 39
3-2- روش تحقیق 45
3-2-1- فرآیند مدلسازی 45
3-2-1-1- تعریف و شناخت مسئله 45
3-2-1-2- جمع آوری داده ها 45
3-2-1-3- مشخص کردن معیارها و شاخص های ارزیابی 46
3-2-1-3-1- معیارها و شاخص های مورد بررسی 47
3-2-1-3-2- مدل های کاربری اراضی 53
3-2-1-3-2-1- مدل کشاورزی آبی 54
3-2-1-3-2-2- مدل کشاورزی دیم 59
3-2-1-3-2-3- مدل مرتعداری 62
3-2-1-3-2-4- مدل جنگلداری تجاری و حفاظتی 65
3-2-1-3-2-5- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی 69
3-2-1-3-2-6- مدل اکوتوریسم متمرکز 72
3-2-1-3-2-7- مدل اکوتوریسم گسترده 75
3-2-1-3-2-8- مدل حفاظت محیط زیست 76
3-2-1-4- فرموله کردن مدل و ایجاد ارتباط بین معیارها و شاخص ها 79
3-2-1-4-1- مدل های مخدوم 79
3-2-1-4-2- روش حداکثر محدودیت و میانگین هندسی پیشنهادی 80
3-2-1-4-3- میانگین حسابی (ارزیابی چند معیاره) 82
3-2-1-5- ارزیابی فرآیند و مسئله مورد بررسی 82
3-2-1-6- بررسی صحت و عملکرد مدل طرح ریزی شده 83
3-2-1-6-1- تست کاربری کشاورزی آبی 88
3-2-1-6-2- تست کاربری کشاورزی دیم 90
3-2-1-6-3- تست کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 91
3-2-1-6-4- تست کاربری مرتعداری (با و بدون توپوگرافی) 92
3-2-1-6-5- تست کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی 93
3-2-1-6-6- کاربری اکوتوریسم 94
3-2-2- ارزیابی اقتصادی اجتماعی و آمایش سرزمین 94
3-2-2-1- روش کیفی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت 95
3-2-2-2- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت 99
3-2-2-3- روش تلفیقی کیفی- کمی (اصلاح شده پیشنهادی) 104
3-2-2-4- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) بدون سناریوی وسعت و اکولوژیک 105
3-2-2-5- روش های کیفی و کمی مخدوم 105
3-2-2-6- ارزیابی صحت مدل آمایش بر اساس مقایسه کاربری های فعلی و بهینه (آمایش) با بهره گیری از الگوی کاربری های مدل EPM 106
فصل چهارم: نتایج، بحث و نتیجه گیری
4-1- مدل های کاربری اراضی 112
4-1-1- مدل کشاورزی آبی (با رویکرد باغبانی) 112
4-1-1-1- مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و       تخریب منابع آب 112
4-1-1-1-1-  تست مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 116
4-1-1-2-  مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 118
4-1-1-2-1- تست مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب 122
4-1-2- مدل کشاورزی دیم 123
4-1-2-1- تست مدل کشاورزی دیم 127
4-1-3- مدل مرتعداری 128
4-1-3-1-  مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی 128
4-1-3-1-1- تست مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی 131
4-1-3-2- مدل مرتعداری حفاظتی بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی 133
4-1-3-2-1- تست مدل مرتعداری حفاظتی 136
4-1-4- مدل جنگلداری 137
4-1-4-1- مدل جنگلداری تجاری 137
4-1-4-1-1- تست مدل جنگلداری تجاری 141
4-1-4-2-  مدل جنگلداری حفاظتی 142
4-1-4-2-1-  مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی 142
4-1-4-2-1-1- تست مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی 144
4-1-4-2-2-  مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی 146
4-1-4-2-2-1- تست مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی 149
4-1-5- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی 150
4-1-5-1- تست مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی 154
4-1-6- مدل اکوتوریسم 156
4-1-6-1- مدل اکوتوریسم متمرکز 156
4-1-6-2- مدل اکوتوریسم گسترده 159
4-1-7- مدل حفاظت محیط زیست 161
4-2- مدل های آمایش سرزمین 162
4-3- بحث و نتیجه گیری 173
4-3-1- بحث 173
4-3-2- نتیجه گیری 192
4-3-3- پیشنهادات 193
فهرست منابع 195
چکیده به زبان انگلیسی 208

                                

فهرست جدول ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

دانلود تحقیق در مورد رضایت از زندگی

عنوان و شماره                                                 صفحه
جدول1-1: طبقه بندی بر اساس منطق بولین 18
جدول1-2: طبقه بندی بر اساس منطق فازی (فازی طبقه ای) 18
جدول2-1: دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران 25
جدول 3-1: معیار توپوگرافی (فیزیوگرافی) برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی) 56
جدول 3-2: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی) 56
جدول 3-3: معیار خاک برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی) 57
جدول 3-4: معیار آب برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی) 58
جدول 3-5: معیار توپوگرافی برای کاربری کشاورزی دیم 59
جدول 3-6: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی دیم 60
جدول 3-7: معیار آب برای کاربری کشاورزی دیم 60
جدول 3-8: معیار خاک برای کاربری کشاورزی دیم 61
جدول 3-9: معیار توپوگرافی برای کاربری مرتعداری 62
جدول 3-10: معیار اقلیم برای کاربری مرتعداری 63
جدول 3-11: معیار خاک برای کاربری مرتعداری 63
جدول 3-12: معیار پوشش گیاهی برای کاربری مرتعداری 65
جدول 3-13: معیار توپوگرافی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 66
جدول 3-14: معیار اقلیم برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 66
جدول 3-15: معیار خاک و زمین شناسی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 67
جدول 3-16: معیار پوشش گیاهی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی 68
جدول 3-17: معیار فیزیوگرافی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 69
جدول 3-18: معیار اقلیم برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 70
جدول 3-19: معیار خاک برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 70
جدول 3-20: معیار زمین شناسی برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی 71
جدول 3-21: معیار پوشش گیاهی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی 71
جدول 3-22: معیار آب برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی 72
جدول 3-23: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 72
جدول 3-24: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 73
جدول 3-25: معیار خاک برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 73
جدول 3-26: معیار زمین شناسی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 74
جدول 3-27: معیار پوشش گیاهی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 74
جدول 3-28: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 74
جدول 3-29: معیار حفاظت برای کاربری اکوتوریسم متمرکز 75
جدول 3-30: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم گسترده 75
جدول 3-31: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم گسترده 76
جدول 3-32: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم گسترده 76
جدول 3-33: معیار حفاظت برای کاربری حفاظت محیط زیست 78
جدول3-34: نحوه امتیازدهی طبقات توان اکولوژیک بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 4 طبقه ای) 82
جدول 3-35: نحوه امتیازدهی طبقات توان بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 3 طبقه ای) 82
جدول3-36: مقایسه کلاس های واقعیت زمینی با نقشه طبقه بندی شده و نحوه محاسبه ارزیابی صحت 85
جدول3-37: نحوه طبقه بندی ارزیابی صحت بر اساس ضریب کاپا 86
جدول 3-38: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی آبی بر اساس تولید سرزمین 89
جدول 3-39: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی دیم 90
جدول 3-40: نحوه ارزیابی دقت در کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی (حذف توپوگرافی و تغییر دامنه طبقات توپوگرافی) 91
جدول 3-41: نحوه ارزیابی دقت در کاربری مرتعداری 92
جدول 3-42: نحوه ارزیابی دقت در کاربری توسعه شهری و روستایی 93
جدول 3-43: نمونه پرسشنامه توزیع شده بین ادارات مختلف 101
جدول3-44: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه بر اساس  کاربری های مدل  EPM 106
جدول3-45: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) 107
جدول 3-46: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) بر اساس درجه توان 108
جدول3-47: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری حفاظت 108
جدول3-48: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم 109
جدول 3-49: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم متمرکز بر اساس درجه توان 109
جدول 4-1: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 117
جدول 4-2: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 118
جدول 4-3: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 122
جدول 4-4: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) 123
جدول 4-5: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم 127
جدول 4-6: جدول ماتریس خطا در روش مخدوم برای کاربری کشاورزی دیم 128
جدول 4-7: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) 132
جدول 4-8: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) 132
جدول 4-9: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) 136
جدول 4-10: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) 137
جدول 4-11: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری تجاری 141
جدول 4-12: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری تجاری 142
جدول 4-13 : شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) 145
جدول 4-14: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) 146
جدول 4-15: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) 149
جدول 4-16: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) 150
جدول 4-17: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه 155
جدول 4-18: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری توسعه 155
جدول 4-19: امتیاز سناریوی اکولوژیک بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی 163
جدول 4-20: امتیاز سناریوی اقتصادی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی 163
جدول 4-21: امتیاز سناریوی اجتماعی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی 163
جدول 4-22: امتیاز سناریوی وسعت بر اساس مساحت کاربری فعلی 164
جدول 4-23: رتبه سناریوی اقتصادی- اجتماعی در روش کمی و کیفی 165
جدول 4-24: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم 166
جدول 4-25: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به دو سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم 167
جدول 4-26: راهنمای کد کاربری ها در نقشه های آمایش سرزمین 168
جدول 4-27: ارزیابی دقت روش های آمایش سرزمین 171
جدول4-28: مقایسه درصد مساحت کاربری های بهینه در روش کیفی-کمی در مقایسه با کاربری فعلی 172
جدول 4-29: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی آبی 174
جدول 4-30: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی دیم 175
جدول 4-31: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر مرتعداری 176
جدول 4-32: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر جنگلداری 178
جدول 4-33: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر توسعه شهری و صنعتی 179
جدول 4-34: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر اکوتوریسم (متمرکز) 180
جدول 4-35: بهترین روش ارزیابی توان اکولوژیک بر اساس شرایط کالیبره و بدون کالیبره مدل های کاربری و میزان توافق آن ها بر اساس ضریب کاپا 184
جدول 4-36: اولویت روش های بررسی شده برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مطالعاتی با در نظر گیری بهترین دقت 186

 

 

 

 

فهرست شکل ها و تصاویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*