دانلود ارشد چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران

ب) پایان نامه 6

ج) مقالات قابل دسترس در اینترنت 7

1.2. مفاهیم 8

۱.۲.۱. مفهوم تخلّف 8

الف) مفهوم لغوی 8

ب) مفهوم اصطلاحی 9

ج) مفهوم تخلّف اداری 10

۱.۲.۲. مفهوم کارگزار 11

فصل دوّم  : گونه شناسی کارگزاران امیرالمؤمنین7 15

مقدمه 17

2.1. کارگزاران امیرالمؤمنین7 19

2.1.1. استانداران و فرمانداران 20

2.1.1.1. فرمانداران مکّه و طائف 21

1ـ خالد بن عاص بن هشام : 21

2ـ ابوقتاده انصاری : 22

3ـ قثم بن عباس : 23

2.1.1.2. فرمانداران مدینه 24

1ـ قثم بن عباس 24

2ـ تمیم بن عمرو 24

3ـ سهل بن حنیف 24

4ـ تمّام بن عبّاس 25

5ـ ابو ایّوب انصاری 25

6ـ حارث بن ربیع 25

2.1.1.3. فرمانداران شام 25

1ـ معاویة بن ابی سفیان 25

2ـ سهل بن حنیف 26

2.1.1.4. فرمانداران فارس 26

1ـ سهل بن حنیف 26

2ـ عبدالله بن عبّاس 28

3ـ زیاد بن ابیه 28

4ـ عمر بن ابی سلمه 28

5ـ قرظة بن کعب 28

2.1.1.5. فرماندار إصْطَخْر 29

1ـ منذر بن جارود 29

2.1.1.6. فرمانداران بصره 29

1ـ عثمان بن حنیف 29

2ـ عبدالله بن عبّاس 29

3ـ ابوالاسود الدؤلی 29

4ـ زیاد بن ابیه 30

5ـ سهل بن حنیف 30

6ـ سمرة بن جندب 30

2.1.1.7. فرمانداران کوفه 30

1ـ ابو موسی اشعری 30

2ـ عقبة بن عمرو انصاری 31

3ـ هانئ بن هوذه نخعی 31

4ـ قرظة بن کعب (قرضة بن کعب) 31

5ـ عمارة بن شهاب ثوری 32

6ـ عثمان بن حنیف 32

2.1.1.8. فرمانداران بهقباذات 32

1ـ قرظة بن کعب 32

2ـ مالک بن کعب ارحبی 32

3ـ یزید بن رویم شیبانی 32

2.1.1.9. فرمانداران یمن، جَنَد و صَنْعا 33

1ـ حبیب بن منتجب 33

2ـ سعید بن نمران 33

3ـ عبیدالله بن عباس 33

4ـ سیعد (سعد)  بن سعد بن عبادة الأنصاری 33

5ـ عبد الله بن عبد المدان حارثی 33

2.1.1.10. فرماندار نهروان 34

1ـ عبدالله بن خباب 34

2.1.1.11. فرماندار فرات 34

1ـ عَبیدة السلمانی 34

2.1.1.12. فرمانداران قزوین 34

1ـ ربیع بن خثیم 34

یک مطلب دیگر :

2ـ ابوالعریف الارجهی 35

3ـ مرة بن شراحیل الهمدانی 35

4ـ عَبیدة السلمانی 35

5ـ قرظة بن ارطات 35

2.1.1.13. فرماندار بهرسیر 36

1ـ عدی بن حارث 36

2.1.1.14. فرمانداران مدائن و جوخا 36

1ـ حذیفه بن یمان 36

2ـ یزید بن قیس ارحبی 37

3ـ لام بن زیاد بن غطیف 37

4ـ ثابت بن قیس بن الخطیم 37

5ـ سعد بن مسعود ثقفی 37

6ـ هبیرة بن نعمان 37

7ـ زحر بن قیس جعفی 37

2.1.1.15. فرمانداران اصفهان 37

1ـ یزید بن قیس ارحبی 37

2ـ مخنف بن سلیم ازدی (غامدی) 37

3ـ محمد بن سلیم 38

4ـ عمرو بن سلمه 38

5ـ حارث بن عبد الله بن عوف بن أصرم 38

6ـ حارث بن أبی حارث بن ربیع 38

2.1.1.16. فرمانداران همدان 38

1ـ یزید بن قیس ارحبی 38

2ـ عمرو بن سلمه 38

3ـ مخنف بن سلیم ازدی (غامدی) 38

4ـ سعید بن وهب 38

2.1.1.17. فرمانداران ری 39

1ـ یزید بن قیس ارحبی 39

2ـ یزید بن حجیه تیمی 39

3ـ ربیع بن خثیم 39

2.1.1.18. فرماندار جبل 39

1ـ سلیمان بن صرد خزاعی 39

2.1.1.19. فرماندار زوابی 39

1ـ سعد بن مسعود ثقفی 39

2.1.1.20. فرماندار استان عالی 39

1ـ ابو حسان بکری 39

2.1.1.21. فرماندار عین التمر 40

1ـ مالک بن کعب ارحبی 40

2.1.1.22. فرماندار هیت 40

1ـ کمیل بن زیاد 40

2.1.1.23. فرمانداران جزیره (موصل، نصیبین، دارا ، سنجار، آمِد، هیت و عانات) 41

1ـ مالک اشتر 41

2ـ شبیب بن عامر 41

2.1.1.24. فرمانداران مصر 41

1ـ محمّد بن ابی حذیفه 41

2ـ قیس بن سعد 43

3ـ محمد ابی بکر 43

4ـ مالک اشتر 43

2.1.1.25. فرمانداران کَسکَر و مَیسان 44

1ـ قدامة بن عجلان 44

2ـ قعقاع بن شور 44

2.1.1.26. فرمانداران بحرین و عمان 44

1ـ عمر بن ابی سلمه 44

2ـ نعمان بن عجلان 44

3ـ حلو بن عوف : فرماندار عمّان (بنا بر نقل تاریخ یعقوبی). 44

2.1.1.27. فرمانداران اهواز 44

1ـ خرّیت بن راشد 44

2ـ عبدالله بن عبّاس 45

3ـ مصقلة بن هبیره 45

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*