دانلود بررسی، شبیه­سازی و بهبود الگوریتم­های کاهش مصرف انرژی در شبکه­های حسگر بی­سیم

5‌.4‌.2‌   عملکرد الگوریتم PBTR با توجه به تعداد گره­های تولید کننده ترافیک… 72
5‌.4‌.3‌   عملکرد الگوریتم PBTR با توجه به نرخ تولید ترافیک متغییر. 74
6   فصل ششم جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 77
منابع و مراجع. 81

 

فهرست اشكال صفحه

شکل1‑1طبقه بندی مکانیزم های ذخیره سازی انرژی.. 3
شکل2‑1 معماری پیشنهادی ارتباطات سه لایه. 33
شکل4‑1یک برش از شبکه. 56
شکل 4‑2 برشی از شبکه بعد از افزایش رنج مخابراتی.. 57
شکل 5‑1 نمونهای از گراف مسیریابی الگوریتم PBTR.. 68
شکل 5‑2 نمودار میزان طول عمر الگوریتمها در برابر با تعداد گره ها 71

یک مطلب دیگر :

شکل 5‑3 نمودار درصد سالم رسیدن بسته های ترافیکی در برابر تعداد گره ها 72
شکل 5‑4 نمودار میزان طول عمر الگوریتم ها در برابر تعداد گره های تولید کننده ترافیک…. 73
شکل 5‑5 نمودار درصد سالم رسیدن بسته های ترافیکی در برابر تعداد گره های تولیدکننده ترافیک…. 74
شکل 5‑6 نمودار میزان طول عمر الگوریتم ها در برابر نرخ تولید ترافیک توسط گره ها 75
شکل 5‑7 نمودار درصد سالم رسیدن بسته های ترافیکی در برابر نرخ نولید ترافیک توسط گره ها 76

 

فهرست جداول صفحه

جدول ‏4‑1 شبه کد ایجاد الگوریتم درخت مسیریابی.. 55
جدول ‏4‑2 شبه کد الگوریتم افزایش توان ارسالی گره 58
جدول ‏4‑3 شبه کد الگوریتم نقش گره v به عنوان گره والد. 62
جدول ‏4‑4 شبه کد الگوریتم نقش گره u به عنوان گره فرزند. 63
جدول ‏5‑1 پارامترهای شبیه­سازی.. 69
چكیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*