دانلود بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی

4-4-2-آزمایش هیدرومتری مضاعف………….. 41
4-5- آماده سازی مقاومت فشاری تک محوری….. 42
4-6-جمع بندی………………………… 44
فصل پنجم- بیان نتایج و تفسیر داده های آزمایشگاهی
5-1- مقدمه………………………….. 46
5-2- آزمایش کرامب……………………. 47
5-3- آزمایش هیدرومتری مضاعف…………… 47
5-4- آزمایش مقاومت فشاری محصور نشده……. 48
5-5- صحت آزمایشات انجام گرفته…………. 75
5-6- تعیین درصد بهینه نانو رس مونتموریلونیت اصلاح نشده   76
فصل ششم- نتیجه گیری و پیشنهادات
6-1- نتیجه گیری……………………… 79
6-2- پیشنهادات………………………. 82
منابع……………………………… 106
فهرست شکل ها
عنوان                                                                        صفحه
شکل 3-1- کانی رس……………………….. 21
شکل 3-2- (a) چهار وجهی سیلیکا، (b) ورق های سیلیکا، (c) هشت وجهی تک آلومینیوم،
(d) ورق های آلومینیوم………………….. 22
شکل3-3- ساختمان کائولینیت،ایلیت و مونتموریلونیت  23
شکل3-4- نمونه های مختلف ترک ایجاد شده در اثر از دست دادن رطوبت  26
شکل3-5- ترک های ایجاد شده در طی زمان……… 27
شکل3-6-مونتموریلونیت……………………. 32
شکل3-7-ترک ترمیم یافته………………….. 33

شکل 4-1- آزمایش دانه بندی خشک وتر………… 37
شکل 4-2- تعیین حدود اتربرگ………………. 39
شکل4-3-……………………………….. آزمایش کرامب 41
شکل4-4- آزمایش هیدرومتری مضاعف…………… 42
شکل 4-5- ساخت نمونه همگن………………… 44
شکل 5-1- تغییرات نمونه خاک با 5/2 درصد نانورس بعد از دوماه با میکروسکوپ
الکترونیSEM………………………….. 75
شکل 5-2- تغییرات نمونه خاک با 5/2 درصد نانورس بعد از یکماه با میکروسکوپ
الکترونیSEM………………………….. 75
شکل 5-3- وجود نانو رس مونتموریلونیت در محل ترک بعد از دو ماه در نمونه
با 5/2درصد نانو رس با میکروسکوپ الکترونیFESEM   76
فهرست جدول ها
عنوان                                                                        صفحه
جدول2-1- حدود خمیری، روانی و دامنه ی خمیری خاک با درصدهای مختلف افزودنی
MMN و بنتونیت……………………….. ..11
جدول4-1-مشخصات فیزیکی و شیمیایی نانورس مونتموریلونیت اصلاح نشده  .38
جدول 4-2-مشخصات خاک رس مورد استفاده………. .39
جدول 5-1-تعداد آزمایش های انجام شده………. .46
جدول 5-2-نتایج آزمایش کرامب……………… .47
جدول 5-3-نتایج آزمایش هیدرومتری مضاعف…….. .47
جدول5-4-مقایسه مقاومت نهایی بدست آمده ازآزمایش تک محوری برای نمونه های خاک
با درصدهای مختلف افزودنی……………….. .48
جدول 5-5- تغییرات    در زمان براساس میزان ماده افزودنی .49
جدول 5-6- تغییرات و E50در زمان 3 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .54
جدول 5-7- تغییرات و E50 در زمان 7 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .59
جدول 5-8- تغییرات و E50 در زمان14 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .64
جدول 5-9- تغییرات و E50 در زمان28 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .69
جدول 5-10- تغییرات و E50در زمان60 روز براساس میزان ماده افزودنی………………………………………… .74
فهرست نمودارها

یک مطلب دیگر :

عنوان                                                                        صفحه
نمودار2-1- حدود خمیری ، روانی و دامنه ی خمیری با درصدهای مختلف نانو رس………………………………………. …………….11
نمودار 2-2- نتایج آزمایش مقاومت فشاری محدود نشده با درصد های مختلف نانو رس………………12…………………
نمودار2-3- میزان دبی خروجی در طول آزمایش در بنتونیت 10% و رطوبت 18%………………………………………… …………….15
نمودار2-4- بررسی زمان رسیدن به خود ترمیمی کامل برای نمونه هایخاک طبیعی، خاک
طبیعی با 10% بنتونیت، خاک طبیعی با 20% بنتونیت،خاک طبیعی با 30% بنتونیت………………………………….. ……………16
نمودار2-5- تغییرات میزان جریان با زمان سپری شده  ……………16
نمودار2-6- ارتباط جریان بحرانی با عمق ترک…. ……………17
نمودار2-7- ارتباط جریان بحرانی با نسبت   ……………17
نمودار3-1-تاثیر رطوبت در نشست خاک………… ……………30
نمودار4-1-منحنی دانه بندی……………….. ……………38
نمودار5-1-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….50
نمودار5-2-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعد از 3 روز…………..50
نمودار5-3-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….51
نمودار5-4- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی بعد از 3 روز………….51
نمودار5-5- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………52
نمودار5-6- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 3 روز……….52
نمودار5-7-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………..53
نمودار5-8- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 3 روز………….53
نمودار5-9-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….55
نمودار5-10-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز7 روز …………55
نمودار5-11 -تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………56
نمودار5-12- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 1% افزودنی بعد از 7 روز………56
نمودار5-13-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………..57
نمودار5-14 تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 7 روز……57
نمودار5-15- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………..58
نمودار5-16- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 7 روز……..58
نمودار5-17-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه…………………………………………………………………………………………………………60
نمودار5-18-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز14 روز ……..60
نمودار5-19- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با1% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….61
نمودار5-20-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با1% افزودنی بعد از 14 روز………61
نمودار5-21-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی در مرحله اولیه بعد
از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………………62
نمودار5-22- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5/2% افزودنی بعد از 14 روز….62
نمودار5-23- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….63
. نمودار5-24- تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه با 5% افزودنی بعد از 14 روز……63
نمودار5-25-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی در مرحله اولیه
بعد از ساخت نمونه………………………………………………………………………………………………………….65
نمودار5-26-تغییرات مقاومت فشاری محصور نشده برای نمونه بدون افزودنی بعداز28 روز ……….65

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*