دانلود بررسی اقرار وشهادت اشخاص صغار وغیر رشید در فقه وحقوق ایران

فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام

2- فصل دوم: تعاریف، اصطلاحات و مباحث عام …………………………………….. 9

2-1-بخش اول: تعاریف، اصطلاحات………………………………………………………… 9

2-1-1-معنی لغوی و اصطلاحی اقرار…………………………………………………………… 9

2-1-2-  تعریف اقرار در اصطلاح فقهاء و حقوق دانان………………………………….. 12

2-1-3- تعریف شهادت و بینه……………………………………………………………………. 20

2-1-4- شهادت در اصطلاح………………………………………………………………………. 21

2-1-5- معنای لغوی صغیر……………………………………………………………………….. 22

2-1-5-1- مفهوم صغیر در فقه…………………………………………………………………. 22

2-1-5-2- مفهوم صغیر در حقوق ……………………………………………………………. 23

2-1-6- رشد در لغت ………………………………………………………………………………. 24

2-1-6-1- رشد در فقه ……………………………………………………………………………. 24

2-1-6-2- معنی بالغ غیر رشید ………………………………………………………………… 24

2-1-7- معنای حجر…………………………………………………………………………………. 24

 

2-2- بخش دوم: مباحث عام…………………………………………………………………… 25

2-2-1- اقسام صغیر ………………………………………………………………………………… 25

2-2-1-1- صغیر غیرممیز ……………………………………………………………………….. 26

2-2-1-2- صغیر ممیز …………………………………………………………………………….. 26

2-2-2- راههای اثبات رشد ………………………………………………………………………. 27

2-2-2-1- آزمون…………………………………………………………………………………….. 27

2-2-2-2- شهادت شاهدان ………………………………………………………………………. 28

2-2-3- موضوع حجر ……………………………………………………………………………… 29

2-2-3-1- اسباب حجر …………………………………………………………………………… 29

2-2-3-2- دامنه حجر………………………………………………………………………………. 30

 

 

فصل سوم: مستندات، شرایط ،قلمرو و دیدگاههای فقهای امامیه درباره ی اعمال حقوقی اقرار و شهادت صغار و غیر رشید

3- فصل سوم: مستندات، شرایط ،قلمرو و دیدگاههای فقهای امامیه درباره ی اعمال حقوقی اقرار و شهادت صغار و غیر رشید….. 36

3-1- بخش اول: مستندات………………………………………………………………………. 36

3-1-1- آیات در مورد اقرار ……………………………………………………………………… 36

3-1-1-1- آیه ی 6 سوره ی نساء……………………………………………………………… 36

3-1-1-2- آیه ی 81 سوره ی آل عمران …………………………………………………… 38

3-1-1-3- آیه ی 102 سوره ی توبه ………………………………………………………… 38

3-1-1-4- آیه ی 35 سوره ی نساء ………………………………………………………….. 39

3-1-2- آیات در مورد شهادت…………………………………………………………………… 39

3-1-2-1- آیه ی 25 سوره ی فاطر ………………………………………………………….. 39

3-1-2-2- آیه ی 1 سوره ی بینه ………………………………………………………………. 39

3-1-3- روایات مربوط به اقرار …………………………………………………………………. 39

3-1-3-1- روایت اول …………………………………………………………………………….. 39

3-1-3-2- روایت دوم …………………………………………………………………………….. 40

3-1-3-3- روایت سوم ……………………………………………………………………………. 40

3-1-3-4- روایت چهارم …………………………………………………………………………. 40

یک مطلب دیگر :

3-1-3-5- روایت خاصه …………………………………………………………………………. 40

3-1-4- روایت مربوط به بینه ……………………………………………………………………. 48

3-1-4-1- نقد و بررسی روایات مربوط به بینه …………………………………………… 51

3-1-4-2-  اتفاق عقلا بر اقرار …………………………………………………………………. 68

3-1-4-3- اجماع علمای اسلام بر اقرار………………………………………………………. 69

 

3-2- بخش دوم: شرایط و قلمرو اقرار ……………………………………………………. 70

3-2-1- شرایط اقرار ………………………………………………………………………………… 70

3-2-1-1- منجز بودن اقرار ……………………………………………………………………… 70

3-2-2-1- معلق نبودن اقرار …………………………………………………………………….. 70

3-2-3-1- اهلیت داشتن مقر ……………………………………………………………………. 71

3-2-3-1-1- اقرار کننده بالغ باشد …………………………………………………………… 71

3-2-3-1-2- اقرار کننده عاقل باشد …………………………………………………………. 72

3-2-3-1-3- اقرار کننده قاصد باشد………………………………………………………….. 72

3-2-2- قلمرو اقرار …………………………………………………………………………………. 73

3-2-2-1- فرق بینه و اقرار ……………………………………………………………………… 74

 

3-3 – بخش سوم: اعمال حقوقی صغیر در فقه امامیه………………………………… 75

3-3-1- اعمال حقوقی صغیر غیرممیز در فقه امامیه ……………………………………… 75

3-3-2- اعمال حقوقی صغیر ممیز در فقه امامیه ………………………………………….. 78

 

3-4- بخش چهارم: دیدگاه فقهای امامیه درباره اقرار و شهادت صغار……….. 78

3-4-1- دیدگاه شیخ بهاء الدین عاملی ………………………………………………………… 78

3-4-2- دیدگاه امام خمینی ………………………………………………………………………. 80

3-4-3- دیدگاه صاحب جواهر ………………………………………………………………….. 80

3-4-4- دیدگاه بحرانی در حدائق الناضره …………………………………………………… 81

3-4-5- دیدگاه محمد صادق روحانی………………………………………………………….. 81

3-4-6- دیدگاه مرحوم مغنیه …………………………………………………………………….. 81

3-4-7- دیدگاه مشهور……………………………………………………………………………… 82

 

3-5- بخش پنجم: اقرار و شهادت صغار و غیر رشید در قانون ………………… 82

3-5-1- ماده 1268 ………………………………………………………………………………… 82

3-5-2- اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز ………………………………………………………. 83

3-5-3- اعمال حقوقی صغیر ممیز …………………………………………………………….. 84

 

فصل چهارم: نتیجه گیری

4- فصل چهارم: نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 98

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… 99

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………… 102

چکیده

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*