دانلود بررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

2-2-4-7  توافق و طرز فكر درباره امور جنسی.. 39
2-2-4-8  بیماری روانی در خانواده 39
2-2-5 تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. 39
2-3   سرسختی.. 41
2-2-1 تاریخچه  سرسختی.. 41
2-2-2 تعاریف  سرسختی.. 42
2-2-3 ابعاد و نظریه های سرسختی.. 43
2-2-3-1 ابعاد سرسختی.. 43
2-2-3-2 نظریه های سرسختی.. 44
2-2-3-2-1 نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. 44

2-2-3-2-2 نظریه براون در مورد سرسختی.. 47
2-2-3-2-3 نظریه لماکی در مورد سرسختی.. 50
2-2-3-2-4 نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. 51
2-2-4 عوامل موثر بر سرسختی.. 52
2-2-4-1 الگوی شخصیتی رفتار الف… 52
2-2-4-2 جایگاه مهار. 52
2-2-4-3   عزت نفس… 53
2-2-5 تفاوت های افراد در  سرسختی.. 54
2-18-پیشینه پژوهش… 55
2-18-1-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. 55
2-18-1-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. 55

یک مطلب دیگر :

2-18-1-2-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. 55
2-18-1-3-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی.. 56
2-18-2-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. 57
2-18-2-1-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی.. 57
2-18-2-2-پژوهش هایی درباره رابطه  کمال گرایی و سرسختی.. 57
2-18-2-3-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی.. 58
فصل سوم: روش پژوهش… 59
روش پژوهش… 59
3-1-طرح پژوهش… 60
3-2-طبقه بندی متغیرها 60
3-3-جامعه آماری پژوهش… 60
3-4-نمونه آماری پژوهش و روش نمونه گیری.. 60
3-5-ابزار سنجش… 61
3-5-1-پرسش نامه رضایت زناشویی.. 61
3-5-2-پرسش نامه  کمال گرایی اهواز. 62
3-5-3-پرسش نامه سرسختی.. 62
3-6-روش اجرا 63
3-7-روش های آماری تحلیل داده ها 63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 64
الف) یافته های توصیفی.. 65
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 72
5-2 بحث و تفسیر نتایج.. 74
5-3 محدودیت ها 77

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*