دانلود بررسی فراوانی نسبی و تغییرات هیستوپاتولوژیک کیست دنتی جروس در یک دوره …

جدول 5- ارتباط بین جنس و فک درگیر …………………………………………………………………………………………………….. 34
جدول 6- ارتباط بین سن و محل درگیر …………………………………………………………………………………………………….. 35
جدول 7- فراوانی تغییرات هیستوپاتولوژیک ……………………………………………………………………………………………… 35

چکیده

سابقه و هدف: کیست دنتی جروس یکی از شایع ترین کیست های ادنتوژنیک در فکین می باشد و می تواند منجر به مشکلاتی از قبیل تورم فک وجابجایی دندانها شود. احتمال ایجاد ضایعات نئوپلاستیک مثل آملوبلاستوما ، موکواپیدرموئید کارسینومای داخل استخوانی و اسکواموس سل کارسینوما از پوشش اپی تلیالی این کیست نیز وجو

یک مطلب دیگر :

استوری اینستاگرام، بازاریابی به سبک نوین!

د دارد. لذا در این مطالعه کیست دنتی جروس از نظر دموگرافیک و تغییرات هیستوپاتولوژیک پوشش اپی تلیالی کیست بررسی شد.

مواد و روش ها: پرونده های بایگانی شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در طی سالهای 1390-1370 بررسی و برای مواردی که تشخیص کیست دنتی جروس داده شده بود، سن، جنس، محل و تغییرات هیستوپاتولوژیک ثبت شد. همچنین فراوانی کل کیست های ادنتوژنیک نیز مشخص شد. برای شایعترین سن، جنس و محل از آمار توصیفی و برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون آماری مناسب استفاده شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*