دانلود تاثیر آموزش گروهی جرأت ورزی و مدیریت خشم بر سلامت روانشناختی ومیزان مدیریت خشم …

2-7-1- نوجوانی و خشم. 39
8-2-2- دیدگاههای مختلف درباره خشم. 40
1-8-2-2- دیدگاه رشدی :. 40
2-8-2-2-دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 42
3-8-2-2-دیدگاه روان تحلیلگری. 42
4-8-2-2-دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی. 43
5-8-2-2-دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی. 44

6-8-2-2-دیدگاه شناختی. 45
7-8-2-2- دیدگاه فرهنگی . 46
8-8-2-2-دیدگاه اقتصادی . 47
9-2-2- دیدگاههای مختلف در مورد كنترل خشم. 47
1-9-2-2- دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 47
2-9-2-2- دیدگاه یادگیری اجتماعی . 48
3-9-2-2- استدلال. 48
4-9-2-2- تنبیه فرد پرخاشگر. 48
5-9-2-2- رفتار درمانی شناختی . 48
6-9-2-2- رویكرد عقلانی – رفتاری – عاطفی. 49
7-9-2-2- رویكرد رفتاری شناخت . 50

یک مطلب دیگر :

8-9-2-2- رویكرد درمانی نواكو. 50
3-2- سلامت روان :. 52
1-3-2-تعاریف و مفاهیم سلامت روان :. 52
1-3-2- مبانی نظری سلامت روان. 53
1-1-3-2- نظریه فروید. 53
2-1-3-2- نظریة موری. 53
3-1-3-2- نظریة آدلر. 54
4-1-3-2- نظریه فروم. 54
5-1-3-2- نظریه مزلو. 54
6-1-3-2- نظریه اسلام. 55
4-2- پیشینه پژوهش. 58
فصل سوم : روش پژوهش
1-3-روش تحقیق:. 63
2-3- جامعه آماری. 63
3-3- روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 63
4-3- روش اجرا. 63
5-3- ابزار گردآوری داده‌ها. 63
پرسشنامه سلامت عمومى (QHG). 63
6-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:. 64
فصل چهارم :. 65
یافته های پژوهش. 65
الف. شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش. 67
ب. داده های استنباطی. 69

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*