دانلود دکتری توزیع میزان فشار کف پایی و ارتباط آن با شدت نوروپاتی در بیماران …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

Wikiloc | قله رندان

فصل 1. مقدمه ……………………………………………………………………………………… 1
1- 1. دیابت و نوروپاتی دیابتی …………………………………………………. 2
1- 1- 1. اپیدمیولوژی ………………………………………………………. 2
1- 1- 2. پای دیابتی ……………………………………………………….. 3
1- 1- 3. انواع نوروپاتی دیابتی …………………………………………. 5
1- 1- 4. نوروپاتی اتونوم ………………………………………………….. 6
1- 1- 5. نوروپاتی حسی و حرکتی ……………………………………. 9
1- 2. پیشگیری از نوروپاتی دیابتی ……………………………………………. 12
1- 3. فشار کف پایی ………………………………………………………………… 13
1- 4. دلایل انتخاب موضوع …………………………………………………….. 16
فصل 2. بررسی متون …………………………………………………………………………… 17
فصل 3. مواد و روش ها ……………………………………………………………………….. 25
3- 1. هدف اصلی طرح …………………………………………………………….. 26
3- 2. اهداف فرعی طرح ………………………………………………………….. 26
3- 3. اهداف کاربردی طرح ……………………………………………………… 27
3- 4. فرضیات یا سؤالات پژوهش ……………………………………………. 28
3- 5. نوع مطالعه ……………………………………………………………………… 30
3- 6. جامعه مورد مطالعه …………………………………………………………. 30
3- 7. معیارهای ورود به مطالعه ……………………………………………….. 30
3- 8. معیارهای خروج از مطالعه ………………………………………………. 31
3- 9. مکان و زمان انجام مطالعه ………………………………………………. 31
3- 10. روش اجرای طرح ………………………………………………………… 31
3- 11. روش جمع آوری داده ها ……………………………………………… 35
3- 12. روش محاسبه حجم نمونه …………………………………………….. 35
3- 13. روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………….. 36
3- 14. ملاحظات اخلاقی ………………………………………………………….. 36
3- 15. محدودیت های اجرایی طرح و روش کاهش آن ها ……… 37
3- 16. جدول متغیرها ………………………………………………………………. 38
فصل 4. یافته ها …………………………………………………………………………………… 40
فصل 5. بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………… 61
5- 1. بحث ……………………………………………………………………………….. 62
5- 2. نتیجه گیری …………………………………………………………………….. 70
مراجع …………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

 

فهرست جداول

جدول 1. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 42
جدول 2. میانگین و انحراف معیار سن افراد در گروه های مطالعه. 43
جدول 3. میانگین، انحراف معیار و صدک های طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44
جدول 4. تفاوت میانگین طول مدت دیابت بین گروه های مطالعه همراه با مقدار p. 45
جدول 5. میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی برحسب گروه های مطالعه. 46
جدول 6. میانگین و صدک های 25، 50 و 75 حداکثر فشار پیک کف پایی در گروه های مطالعه. 48
جدول 7. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه هالوکس بین گروه های مطالعه. 49
جدول 8. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه پاشنه بین گروه های مطالعه. 51
جدول 9. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه قدامی-جانبی پا بین گروه های مطالعه 53
جدول 10. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه وسط پا بین گروه های مطالعه 55
جدول 11. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه متاتارس بین گروه های مختلف مطالعه. 57
جدول 12. ضریب ارتباط و مقادیر p شاخص توده بدنی با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه  59
جدول 13. ضریب ارتباط و مقادیر p طول مدت دیابت با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه  60

 

 

فهرست شکل ها

شکل 1. دستگاه GP MultiSens برای اندازه گیری توزیع فشار کف پایی. 33
شکل 2. تصویر اسکن فشار کف پایی توسط دستگاه GP MultiSens. 34
شکل 3. نمودار دایره ای توزیع فراوانی درجات مختلف نوروپاتی در بین شرکت کنندگان در مطالعه. 41
شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 43
شکل 5. نمودار boxplot طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44
شکل 6. نمودار boxplot شاخص توده بدنی در گروه های مطالعه. 46
شکل 7. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50
شکل 8. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50
شکل 9. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52
شکل 10. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52
شکل 11. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه. 54
شکل 12. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک پلنتار در ناحیه جانبی قدام پا در گروه های مطالعه. 54
شکل 13. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه. 56
شکل 14. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه وسط پا در گروه های مطالعه. 56
شکل 15. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس اول در گروه های مطالعه. 58
شکل 16. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه متاتارس در گروه های مطالعه. 58

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*