دانلود محاسبه تحلیلی میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی ایجاد شده در گرمایش سوخت توسط الکترونهای …

فصل چهارم: احتراق سریع به وسیله باریکه دوترون. 58
4-1- مقدمه. 59
4-2- از دست دادن انرژی و برد دوترونها در سوخت های  و D3He  62
4-2-1- از دست دادن انرژی دوترون ها در سوخت های  و D3He. 62
4-3- طرح  دوترون ها. 89
4-4- نتیجه گیری. 112
فصل پنجم: ایجاد میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی و گرمایش هدف توسط الکترون های سریع تولید شده با لیزر. 113
چکیده. 114
5-1-مقدمه. 114
5-2- نتایج. 130
5-3- بحث. 134
5-4- نتایج. 151
5-5- نتیجه گیری:. 152
پیشنهادات. 159
فهرست منابع. 160
چکیده انگلیسی. 165
فهرست جدول ها
جدول2-1-داده های منبع انرژی مربوط به SCLL. 30
جدول 2-2- نتایج مر بوط به بازده گرمایی بیشینه. 35
جدول2-3-:بازده گرمایی بیشینه و rc  بهینه به ازای چند مقدار از پارامتر هایTTD و . 38

جدول 3-1- ویژگی های هسته ای پوشش های کاندید. 57
جدول 4-1:مقادیر عددی محاسبه شده مربوط به سهم توان توقف الکترونها و یونها در انرژی های متفاوت دوترونی و دماهای مربوط به سوخت های DT و D3He. 80
جدول 4-2-  Coulomb logarithm of D-e, D-d, D-t and D-3He  for DT and  D3He fuels  in different  energy of deuteron and fuel temperatures. 86
جدول 4-3- مقادیر عددی محاسبه شده مربوط به برد کل بر حسب انرژی دوترونی و دما برای سوخت های   DT و  D3He  به ازای . 89
جدول 4-4- مقادیر عددی سه پارامتر ثابت  برای سوخت­هایD-D،  D-T وHe3 D- 96
جدول 5-1 مقادیر  عددی L , τd(s)   برحسب تغییرات T(Kev) و Zeff 122
جدول5-2-نتایج جذاب بر اساس دانش امروزی. 155
 
 
 
 
 
 
 
فهرست شکل ها
شکل 1-1- منحنی انرژی بستگی بر نوکلئون برحسب تابعی از جرم هسته ای.  6
شکل 1-2-  روش محصور سازی لختی محرک غیر مستقیم  در NIF. 12
شکل 1-3- سیم پیچ مارپیچی. 14
شکل 1-4- سیم پیچ های  پیچیده شده در اطراف قسمتهای سوار نشده    15
شکل1-5-نمونه ای از هندسه استلاتور. 16
شکل 1-6- هندسه توکامک معمولی را نشان می دهد. منبع: موسسه ماکس پلانک در فیزیک پلاسما. 18
شکل 1-7- پیشرفت به سوی راکتورهای همجوشی. 20
شکل 1-8- سه منبع گرمایش پلاسما در ITER. 22
شکل 1-9- واکنش دوتریم، تریتیوم. منبع: پروژه آموزش فیزیک معاصر  24
شکل 2-1- چرخه توانی برایتونی هلیومی برای طرحSFWB.. 31
شکل2-2- تاثیر مراحل خنک سازی  داخلی بر روی بازده چرخه. 36
شکل2-3- طرح چرخه توانی برایتون هلیومی به همراه باز گرمایش  37
شکل2-4- اثر TTD و   بر روی بیشینه بازده چرخه. 39
شکل2-5- حساسیت بازده چرخه به پارامتر های چرخش. 41
شکل3-1- سطح مقطع اتاقک HAPL.. 48
شکل 3-2- طرحی از زیر نمونه پوشش لیتیوم خود- خنک کننده. 50
شکل 3-3- تغییر شعاعی گرمایش هسته ای در مولفه های پوشش لیتیومی  50
شکل 3-4- طرحی از پوشش زایش  جامد. 52
شکل 3-5- تغییر شعاعی گرمایش هسته ای در اجزای پوشش SB.. 54
شکل 3-6- طرح کلی از مفهوم پوشش DCLL. 54
شکل 3-7- تغییر شعاعی گرمایش هسته ای در پوشش DCLL. 55
شکل4-1:تغییرات دو بعدی سهم توان توقف الکترونها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت الکترونی برای سوخت DT  ویا D3He در  و تابع پله ای 0. 67
شکل4-2-تغییرات دو بعدی سهم توان توقف دوترونها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت دوترونی برای سوخت DT  ویا D3He در  .. 67

یک مطلب دیگر :

شکل4-3- تغییرات دو بعدی سهم توان توقف تریتونها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت تریتونی برای سوخت DT  در  .  68
شکل4-4- تغییرات دو بعدی سهم توان توقف هلیوم ها بر حسب انرژی دوترون به ازای دماهای متفاوت هلیومی برای سوخت D3He در . 68
شکل 4-5-شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف الکترونها  بر حسب  انرژی دوترونی  و دماهای الکترونی مختلف برای سوخت DT و یا D3He به ازای  و تابع پله ای0.. 69
شکل 4-6-شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف دوترونها  بر حسب  انرژی دوترونی  و دماهای دوترونی مختلف برای سوخت DT و یا D3He به ازای .. 69
شکل 4-7- شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف تریتونها  بر حسب  انرژی دوترونی  و دماهای تریتونی مختلف برای سوخت DT به ازای . 70
شکل 4-8- شکل تغییرات سه بعدی سهم توان توقف هلیوم ها  بر حسب  انرژی دوترونی  و دماهای هلیومی مختلف برای سوخت D-3He  به ازای . 70
شکل4-9- تغییرات سه بعدی سهم توان توقف الکترونها  بر حسب تغییرات  انرژی دوترونی و دمای الکترونی برای سوخت  D-T و یا D3He  با ازای  سه چگالی سوخت متفاوت و تابع پله ای 0.. 71
شکل4-10- تغییرات سه بعدی سهم توان توقف دوترونها  بر حسب تغییرات  انرژی دوترونی و دمای دوترونی برای سوخت  D-T و یا D3He  با ازای  سه چگالی سوخت.. 71
شکل4-11- تغییرات سه بعدی سهم توان توقف تریتونها  بر حسب تغییرات  انرژی دوترونی و دمای تریتونی برای سوخت  D-T با ازای  سه چگالی سوخت.. 72
شکل4-12-تغییرات سه بعدی سهم توان توقف هلیوم ها  بر حسب تغییرات  انرژی دوترونی و دمای هلیومی برای سوخت  D3He با ازای  سه چگالی سوخت.. 72
شکل 4-13 سیم پیچ های  پیچیده شده در اطراف قسمتهای سوار نشده    75
شکل 4-14 تغییرات دو بعدی سهم توان توقف الکترونها و یونها. 79
شکل 4-15- تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی الکترونها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوختDT یا D3He  به ازای .. 82
شکل 4-16- تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی دوترونها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوختDT  به ازای .  83
شکل 4-17-تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی تریتونها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوختDT  به ازای .. 83
شکل 4-18-تغییرات دو بعدی لگاریتم کولنی هلیوم ها بر حسب انرژی دوترون در دماهای مختلف مربوط به سوخت D3He  به ازای .  84
شکل 4-19-تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به الکترونها بر حسب انرژی دوترون و دمای الکترونی برای سوخت  DT یا D-3He به ازای . 84
شکل 4-20-تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به دوترونها بر حسب انرژی دوترون و دمای دوترونی برای سوخت  DT یا D-3He به ازای . 85
شکل 4-21- تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به تریتونها بر حسب انرژی دوترون و دمای تریتونی برای سوخت  DT به ازای . 85
شکل 4-22-تغییرات سه بعدی لگاریتم کولنی مربوط به هلیوم ها بر حسب انرژی دوترون و دمای هلیومی برای سوخت  D-3He   به ازای . 86
شکل 4-23- تغییرات برد کل بر حسب انرژی دوترونی در دماهای متفاوت مربوط به سوخت  DT به ازای . 88
شکل 4-24 :تغییرات برد کل بر حسب انرژی دوترونی در دماهای متفاوت مربوط به سوخت  D3He به ازای . 88
شکل 4-25-. 90
شکل 4-26. 91
شکل4-27  تغییرات دو بعدی  بر حسب .. 91
شکل4-28-شکل دو بعدی تغییرات  بر حسب زمان (s) 92
شکل4-29- شکل دو بعدی تغییرات  بر حسب . 92
شکل4-30- شکل دو بعدی تغییرات  بر حسب . 94
شکل 4-31- شکل سه بعدی تغییرات توان  بجا گذاشته شده باریکه دوترون بر حسب دمای توزیع دوترون و زمان در سوخت. 94
شکل 4-32-. 98
شکل 4-33-  احتمال وقوع واکنش های حرارتی برحسب انرژی  دوترون  در دماهای مختلف سوخت . 99
شکل 4-34-  احتمال واکنش های حرارتی برحسب انرژی دوترون  در دماهای مختلف سوخت D3He. 100
شکل 4-35- تغییرات لگاریتم کولنی بر هم کنش  بر حسب انرژی ذره آلفا و دمای الکترون. 101
شکل 4-36- انرژی بجاگذاری ذرات آلفا (خط بنفش ) ، توان باریکه دوترون (سبز نقطه چین -خط) و  تعداد دوترونها رسیده به سوخت بر واحد زمان ( قرمز خط چین). 102
شکل 4-37- توان بر واحد حجم ( آهنگ حجمی انرژی)  ایجاد شده  ناشی از گرمایش ذرات آلفا در سوخت D-T .. 105
شکل 4-38 توان بر واحد حجم ( آهنگ حجمی انرژی)  ایجاد شده  ناشی از گرمایش ذرات آلفا در سوخت     D-3He  .. 106
شکل 4-39- برد ذره آلفا در مرکز لکه داغ  در چگالی های مختلف سوخت  107
شکل 4-40- توان بر واحد حجم (آهنگ حجمی)  افزایش انرژی ناشی  از جاگذاری  انرژی ذرات آلفا در سوخت D-T ( بر اساس رابطه 5 زیر )  108
شکل 4-41- توان بر واحد حجم (آهنگ حجمی)  افزایش انرژی ناشی  از جاگذاری  انرژی ذرات آلفا در سوخت  D-3He. 108
شکل 4-42- آهنگ حجمی پراکندگی انرژی ناشی از هدایت الکترون ( ). 109
شکل5-1  تغییرات سه بعدی  شدت میدان الکتریکی برحسب عدد اتمی بار موثر و دما. 115
شکل 5-2- تغییرات دو بعدی  شدت میدان الکتریکی  برحسب دما به ازای مقادیر مختلف بار موثر. 116
شکل5-3- تغییرات دو بعدی  مقاومت ویژه  اسپیتزر  برحسب دما و  مقادیر مختلف بار موثر. 116
شکل5-4-  تغییرات سه بعدی  مقاومت ویژه اسپیتزر  برحسب بار موثر و دما. 117
شکل5-5- تغییرات دو بعدی میانگین عمق نفوذ برحسب تغییرات دما به ازای مقادیر مختلف بار موثر. 118
شکل5-6-تغییرات دو بعدی نیمه لگاریتمی  زمان خنثی سازی (s) برحسب دما(KeV) و  مقادیر مختلف بار موثر. 120
شکل5-7-  تغییرات سه بعدی  زمان خنثی سازی  برحسب بار موثر و دما  120
شکل5-8- تغییرات دو بعدی زمان پخش  برحسب دما و  مقادیر مختلف بار موثر. 121

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*