دانلود پایان نامه ارشد : اثربخشی آموزش تاب­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

یک مطلب دیگر :

<p>پ –1 ……………………………………………………………………………………. 107<br />منابع و ماخذ&nbsp; …………………………………………………………………….. 124<br />چکیده انگلیسی&nbsp;&nbsp; …………………………………………………………. 127</p><h2>فهرست جداول</h2><p>عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه<br />جدول 1 – 1 .&nbsp;&nbsp; برخی از مهمترین حوادث فرآیندی رخ داده در ایران و جهان………………………&nbsp;&nbsp; 12<br />جدول 1 – 2 .&nbsp;&nbsp; آمار حوادث نشت گاز ، آتش سوزی و انفجار مناطق عملیات انتقال گاز…………….&nbsp; 13<br />جدول 1 – 3 .&nbsp;&nbsp; گزارش تفضیلی نشت گاز و آتش سوزی در مناطق انتقال گازدر سال 1390…..&nbsp;&nbsp; 14<br />جدول 1 – 4 .&nbsp;&nbsp; جدول معیار پایداری پاسکوییل…………………………………………..&nbsp;&nbsp; 29<br />جدول 1 – 5 .&nbsp;&nbsp; تحلیل بانک اطلاعاتی شرایط آب و هوایی……………………………&nbsp; 30<br />جدول 1 – 6 .&nbsp;&nbsp; طول زبری سطح برای موقعیت های متفاوت………………………….&nbsp;&nbsp; 35<br />جدول 1 – 7 .&nbsp;&nbsp; تاثیرات ناشی از تشعشع آتش……………………………………..&nbsp;&nbsp; 45<br />جدول 1 – 8 .&nbsp;&nbsp; احتمال مرگ بر حسب میزان تشعشع………………………………&nbsp; 48<br />جدول 1 – 9 .&nbsp;&nbsp; احتمال ایجاد جرقه منجر به انفجار یا آتش سوزی………………………..&nbsp;&nbsp; 50<br />جدول 1 – 10 .&nbsp;&nbsp; احنمال جرقه فوری بر اساس میزان حضور منابع جرقه………………………….&nbsp; 50<br />جدول 1 – 11 .&nbsp;&nbsp; رابطه میان ابعاد نشتی و تکرار پذیری……………………………….&nbsp; 53<br />جدول 1 – 12 .&nbsp;&nbsp; احتمالات مربوط به درخت رویداد نشتی گاز قابل اشتعال………………….&nbsp; 56<br />جدول 2 – 1 .&nbsp;&nbsp; ترکیب درصد جریان گاز طبیعی در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر…..&nbsp; 74<br />جدول 3 – 1 .&nbsp;&nbsp; تعداد اتصالات ورودی و خروجی………………………………………..&nbsp; 84<br />جدول 3 – 2 . تعداد اتصالات مسیر سوخت…………………………………………….&nbsp; 84<br />جدول 3 – 3 . تکرار پذیری فلنج ها در سایز های موجود در ایستگاه تقویت&nbsp; فشار گاز شهرستان رامسر&nbsp; بر حسب سایز نشتی………………………………………………………………………………………&nbsp; 85</p><p><p><a href="http://zusa.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%da%a9%d9%85%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3/"><img class="alignnone size-full wp-image-587219" src="http://ziso.ir/wp-content/uploads/2020/10/thesis-paper-3.png" alt="پایان نامه" width="400" height="128" /></a></p><p><br /></p>جدول 3 – 4 . تکرارپذیری شیرهای دستی در سایز های موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایز نشتی……………………………………………………………………………&nbsp; 85<br />جدول 3 – 5 . تکرار پذیری شیرهای اتوماتیک در سایز های موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسب سایز نشتی………………………………………. 86<br />جدول 3 – 6 .&nbsp;&nbsp; تکرارپذیری مخازن با قطر بزرگتر از 150 میلی متردر ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسب سایز نشتی………………………………………………………………… 86<br />جدول 3 – 7 .&nbsp;&nbsp; تکرارپذیری لوله ها در سایزهای موجود در ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر بر حسب سایز نشتی……………………………………………………………………………………… 87<br />جدول 3 – 8 .&nbsp;&nbsp; تکرار پذیری اتصالات مسیر سوخت بر حسب سایز نشتی……………………… 87<br />جدول 3 – 9 .&nbsp;&nbsp; تکرار پذیری کل برای اتصالات مسیر سوخت بر حسب سایز نشتی……………………….. 87<br />جدول 3 – 10 .&nbsp; تکرار پذیری اتصالات مسیر ورودی بر حسب سایز نشتی…………………..&nbsp; 88<br />جدول 3 – 11 .&nbsp;&nbsp; تکرار پذیری کل برای اتصالات مسیر ورودی بر حسب سایز نشتی……………&nbsp; 88<br />جدول 3 – 12 .&nbsp; تکرار پذیری اتصالات مسیر خروجی بر حسب سایز نشتی………………….&nbsp; 88<br />جدول 3 – 13 .&nbsp;&nbsp; تکرار پذیری کل برای اتصالات مسیر خروجی بر حسب سایز نشتی…………….&nbsp; 89<br />جدول 3 – 14 .&nbsp; تکرار پذیری کل مربوط به سناریوی شماره یک…………………………&nbsp; 89<br />جدول 3 – 15 .&nbsp;&nbsp; تکرار پذیری کل مربوط به سناریوی شماره دو………………………………&nbsp; 89<br />جدول 3 – 16 .&nbsp;&nbsp; میزان جرم تخلیه شده گاز&nbsp; برای ایزوله کردن شیر در&nbsp; زمان های 20 دقیقه و 40 ثانیه…………&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;90</p><h2>فهرست نمودار ها</h2><p>عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفحه<br />نمودار 1 – 1 .&nbsp;&nbsp; نمودار مقایسه تعداد&nbsp; حوادث نشت گاز ، انفجار و آتش سوزی مناطق عملیات انتقال گاز در&nbsp; سال<br />1390 …………………………………………………………………………………..&nbsp;&nbsp; 16<br />نمودار 3 – 1 .&nbsp;&nbsp; نمودار گلباد ایستگاه هواشناسی شهرستان رامسر……………………….&nbsp;&nbsp; 81<br />نمودار 3 – 2 .&nbsp;&nbsp; شکل ستونی نمودار گلباد………………………………………………………….&nbsp;&nbsp; 81<br />نمودار 3 – 3 .&nbsp;&nbsp; نمودار متوسط ماهانه دمای هوا………………………………………&nbsp;&nbsp; 82<br />نمودار 3 – 4 .&nbsp;&nbsp; نمودار متوسط ماهانه رطوبت هوا………………………………………..&nbsp;&nbsp; 82<br />نمودار 3 – 5 .&nbsp;&nbsp; نمودار متوسط سرعت باد……………………………………….&nbsp;&nbsp; 83</p><h2>فهرست اشکال</h2><p>عنوان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;صفحه<br />شکل 1 – 1 .&nbsp;&nbsp; مراحل مختلف رویه ارزیابی کمی ریسک…………………………………….&nbsp;&nbsp; 19</p><p><p>یک مطلب دیگر :</p><div><span data-sheets-value="{"1":2,"2":"دانلود پایان نامه حقوق : قانون ثبت اسناد – مجله علمی خبری رهاجو"}" data-sheets-userformat="{"2":277185,"3":{"1":0},"9":2,"10":2,"12":1,"14":{"1":2,"2":353217},"15":"Calibri, sans-serif","16":11,"21":1}" data-sheets-hyperlink="https://farhangishu.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7/" style="text-decoration-line: underline; font-size: 11pt; font-family: Calibri, Arial; text-decoration-skip-ink: none; color: rgb(5, 99, 193);"><a class="in-cell-link" href="https://farhangishu.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7/" target="_blank">دانلود پایان نامه حقوق : قانون ثبت اسناد – مجله علمی خبری رهاجو</a></span></div><div><br /></div>شکل 1 – 2 .&nbsp;&nbsp; نمودار شاخه ای حوادث فرآیندی……………………………………………..&nbsp;&nbsp; 25<br />شکل 1 – 3 .&nbsp;&nbsp; جو ناپایدار………………………………………………………………….&nbsp;&nbsp; 29<br />شکل 1 – 4 .&nbsp;&nbsp; جو پایدار…………………………………………………………………….&nbsp;&nbsp; 29<br />شکل 1 – 5 .&nbsp;&nbsp; سرعت باد&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m/s10&nbsp; ……………………………………………………………..&nbsp;&nbsp; 31<br />شکل 1 – 6 .&nbsp;&nbsp; سرعت باد&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;m/s5&nbsp; ………………………………………………………………….&nbsp;&nbsp; 31<br />شکل 1 – 7 .&nbsp;&nbsp; نمودار گلباد برای تعیین سرعت و جهت وزش باد غالب………………..&nbsp; 32<br />شکل 1 – 8 .&nbsp;&nbsp; پروفایل غلظت در تابستان………………………………………………….&nbsp; 34<br />شکل 1 – 9 .&nbsp;&nbsp; پروفایل غلظت در زمستان………………………………………&nbsp; 34<br />شکل 1 – 10 .&nbsp;&nbsp; پروفایل انتشار بعد از برخورد به مانع و پروفایل انتشار قبل از برخورد به مانع……………………………&nbsp;&nbsp; 35<br />شکل 1 – 11 .&nbsp;&nbsp; توپ آتش………………………………………………………………&nbsp;&nbsp; 37<br />شکل 1 – 12 .&nbsp;&nbsp; نمایی از جت آتش……………………………………………….&nbsp;&nbsp; 38<br />شکل 1 – 13 .&nbsp;&nbsp; نمایی از آتش استخری………………………………………………..&nbsp;&nbsp; 39<br />شکل 1 – 14 .&nbsp;&nbsp; تعیین مختصات مرکز شعله………………………………………………….&nbsp;&nbsp; 42<br />شکل 1 – 15 .&nbsp;&nbsp; شکل شعله در مدل ارایه شده توسط Roj &amp;&nbsp; Emmons………………….&nbsp;&nbsp; 44<br />شکل 1 – 16 .&nbsp;&nbsp; نمودار تعیین احتمال تلفات ناشی از تشعشع ……………………………&nbsp;&nbsp; 47<br />شکل 1 – 17 .&nbsp;&nbsp; نمودار مورد استفاده در تبدیل پروبیت به احتمال تلفات………………………..&nbsp;&nbsp; 47<br />شکل 1 – 18 .&nbsp;&nbsp; احتمال جرقه با تاخیر بر اساس میزان دبی جریان خروجی ………………………….&nbsp; 50<br />شکل 1 – 19 .&nbsp;&nbsp; شرایط مربوط به وقوع حوادث مختلف بر اساس نوع جرقه………………………..&nbsp;&nbsp; 51<br />شکل 1 – 20 .&nbsp;&nbsp; درخت رویداد …………………………………………..&nbsp;&nbsp; 55<br />شکل 1 – 21 .&nbsp;&nbsp; نمودار تراز………………………………………………………………..&nbsp;&nbsp; 58<br />شکل 1 – 22 .&nbsp;&nbsp; نمودار های ریسک جمعی مربوط به برخی کشور ها……………………..&nbsp;&nbsp; 61<br />شکل 1 – 23 .&nbsp;&nbsp; نمودار های ریسک جمعی و نواحی مختلف آن………………………………….&nbsp;&nbsp; 62<br />شکل 2 – 1 .&nbsp;&nbsp; موقعیت شهرستان رامسر در نقشه ایران……………………………………..&nbsp;&nbsp; 67<br />شکل 2 – 2 .&nbsp;&nbsp; نمایی از ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر……………………………..&nbsp;&nbsp; 67<br />شکل 2 – 3 .&nbsp; نمایی از حالت عملیاتی مستقیم ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر……..&nbsp;&nbsp; 70<br />شکل 2 – 4 .&nbsp; نمایی از حالت عملیاتی معکوس ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر………..&nbsp;&nbsp; 71<br />شکل 2 – 5 .&nbsp; شمای کلی قسمت های ایستگاه تقویت فشار گاز شهرستان رامسر( حالت عملیاتی )…..&nbsp;&nbsp; 73<br />شکل 3 – 1 .&nbsp;&nbsp; نمودار کانتور ریسک فردی ……………………………….&nbsp;&nbsp; 91<br />شکل 3 – 2 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B…………..&nbsp;&nbsp; 91<br />شکل 3 – 3 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B…………..&nbsp;&nbsp; 91<br />شکل 3 – 4 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D…………….&nbsp;&nbsp; 92<br />شکل 3 – 5 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D……………..&nbsp;&nbsp; 92<br />شکل 3 – 6 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C…………..&nbsp;&nbsp; 92<br />شکل 3 – 7 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C………………..&nbsp;&nbsp; 92<br />شکل 3 – 8 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B… &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92<br />شکل 3 – 9 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B… &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;92<br />شکل 3 – 10 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D….&nbsp; &nbsp;&nbsp;93<br />شکل 3 – 11 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D…. &nbsp;&nbsp;93<br />شکل 3 – 12 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C…..&nbsp; &nbsp;&nbsp;93<br />شکل 3 – 13 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C………….. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;93<br />شکل 3 – 14 .&nbsp;&nbsp; نمودار ریسک جمعی &nbsp;………………………&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;93<br />شکل 3 – 15 .&nbsp;&nbsp; نمودار کانتور ریسک فردی…………………………………………………… &nbsp;&nbsp;&nbsp;94<br />شکل 3 – 16 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B………………&nbsp; 94<br />شکل 3 – 17 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B………….&nbsp; 94<br />شکل 3 – 18.&nbsp;&nbsp; محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D……………&nbsp; 94<br />شکل 3 – 19 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 2 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;D……………&nbsp; 94<br />شکل 3 – 20 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C……………….&nbsp; 95<br />شکل 3 – 21 .&nbsp;&nbsp; محدوده آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 3 حالت پایداری &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;C……………….&nbsp; 95<br />شکل 3 – 22 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش ناگهانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B…………. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;95<br />شکل 3 – 23 .&nbsp;&nbsp; محدوده پوشش داده شده با آتش فورانی در شرایط آب و هوایی 1 حالت &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;B…&nbsp; 95</p>

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*