دانلود کارشناسی ارشد بررسی تأثیر هوش عاطفی برعملکرد کارکنان ادارات برق شهر …

2-13  نقش هوش عاطفی در سازمانها.. 21

2-14 هوش عاطفی و رهبری.. 23

2-15  هوش عاطفی و مدیریت بازار.. 24

2-16 تئوری هوش عاطفی.. 26

2-17 ویژگی افرادی که هوش عاطفی بالا دارند.. 28

2-18 تاثیرات هوش عاطفی بر توانایی های فرد.. 29

2-19 در حال حاضر هوش عاطفی چگونه اندازه گیری می شود؟.. 30

2-20 اهمیت پرورش هوش عاطفی در منابع انسانی  30

2-21 مدلهای هوش عاطفی  31

2-22 تعریف عملکرد  33

2-23 ارزیابی عملکرد  33

2 -24 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد  34

2-25 تعریف ارزیابی عملکرد  34

تعاریفی از عملکرد و ارزیابی  عملکرد  35

2-26مدلهای ارزیابی عملکرد  36

2-27مدل نتایج و تعیین کننده های عملکرد  36

2-28 پیشینه تحقیق  38

2-28-1 مطالعات انجام شده در داخل كشور  38

2-28-2 مطالعات انجام شده در خارج كشور  40

فصل سوم  45

3-1 مقدمه  46

3-2 روش تحقیق  46

3-3 جامعه آماری  46

3-4 حجم نمونه  47

3-5 تعیین حجم نمونه  48

3-6  ابزارها و روشهای جمع آوری اطلاعات  48

3-7  ربط سوالات با متغیرهای تحقیق  49

3-8 روایی  49

3-9  پایایی  50

3-10 روش های آماری تجزیه وتحلیل داده ها  50

4ـ1 مقدمه  53

4-2 تجزیه و تحلیل پرسشنامه، مشخصات فردی  54

4-3:آماری توصیفی سئوالات مطرح شده در هر یک از پرسشنامه ها  61

4-4آزمون کلموگروف-اسمیرنوف جهت تشخیص نرمال بودن(پارامتری بودن) توزیع داده ها  65

4-5اثبات فرضیه های پژوهش  66

فصل پنجم  71

5-1 مقدمه  72

5-2 مروری بر آمار توصیفی  72

5-3 تحلیل نتایج  73

5-3-1 فرضیه اصلی تحقیق  73

5-3-2 فرضیه های فرعی تحقیق  73

5-3-2-1 فرضیه فرعی شماره یک  73

5-3-2-2 فرضیه فرعی شماره دو  74

5-3-2-3 فرضیه فرعی شماره سه  74

5-3-2-4 فرضیه فرعی شماره چهار  74

5-3-2-5 فرضیه فرعی شماره پنج  75

5 – 4  پیشنهادات  76

5-5 پیشنهادات به مدیران سازمان ها  76

5-6 پیشنهادات برای پژوهش های آتی  78

5 – 7 محدودیت ها تحقیق  78

منابع و مأخذ  117

منابع ومآخذ فارسی  118

یک مطلب دیگر :

منابع ومآخذ لاتین  120

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

از جمله مسائلی که مدیران و رهبران به آن توجه می کنند، ارتباطات و تعاملات صحیح با مشتریان و عرضه کنندگان و کارکنان سازمان است که جزو نیروهای رقابتی نیز محسوب می شوند.مدیران یا رهبران می دانند که آنچه باعث تقویت عملکرد می شود،مهارت مدیران بر خویشتن و درک متقابل دیگران می باشد که امروزه یکی از نکات کلیدی سازمانها در حوزه رفتار سازمانی محسوب می شود.مدیریت بر خود و درک متقابل دیگران از طریق هوش عاطفی حاصل می گردد و به عبارت دیگر هوش عاطفی باعث تقویت ارتباطات، اثربخشی و مدیریت بر خود و درک متقابل دیگران می شود.

در سال1990 دو تن از استادان دانشگاههای امریکا به نام های جان مایر و پیتر سالووی بر اساس تحقیقات خودشان مقاله ای در زمینه هوش عاطفی به چاپ رسانیدند.آنها برای اثبات هوش عاطفی به عنوان هوش حقیقی به دنبال آزمون های جامع و فراگیر رفتند.هدف آنها این بود که آزمونی ایجاد کنند تا توانمندیهای افراد را در زمینه هیجانات و عواطف به شکل علمی اندازهگیری کنند.

به دنبال آنها دانیل گولمن، از تحقیقات آنها و هوش مضاعف هاروارد گاردنر برای تحقیقات خود استفاده کرد.گولمن از بین هفت هوشی که گاردنر بیان کرده بود که آنها عبارتند از:1)زبان شناختی 2)منطقی 3)موزیکال 4)جنبشی 5)فضایی/بصری 6)هوش درون فردی 7)هوش میان فردی بودند، از هوش درون فردی به مفهومی به نام فراحالتی رسید که طبق تعریف گولمن یعنی اگاهی از عواطف خودمان.او با این مفهوم مدل مایر و سالووی را تعدیل کرد.او هوش عاطفی را به دو مولفه یعنی شایستگی های فردی و اجتماعی تقسیم کرد.که به طور مختصر آن شایستگی ها به اقلامی چون خودآگاهی و خود تنظیمی و خودانگیزشی و همدلی یا آگاهی اجتماعی و مهارت های اجتماعی تقسیم شده است.(خان محمدی، هادی، 1387)

هوش عاطفی مجموعه ای از خصوصیات شخصیتی است که در سرنوشت و سبک زندگی فرد موثر است.این خصوصیات شخصیتی باعث می شود که فرد از شیوه های مناسب برای گذران زندگی و مراحل آن استفاده می کند.این افراد رضایت از زندگی بیشتری دارند،شاداب تر هستند،ارتباط بهتری با اطرافیان برقرار می کنند و قدرت سازش بیشتری با مشکلات عاطفی و هیجانی دارند.از زندگی عاطفی غنی و سرشاری برخوردار هستند.دلسوز و پرملاحظه هستند.مسئولیت پذیری بیشتری دارند.در مورد خود برداشت و نگرش مثبتی دارند.با خود راحت هستند و بیشتر از افراد دیگر پذیرای تجارب احساسی و هیجانی هستند.

1-2  بیان مسأله

مدیریت به صورتی اجتناب ناپذیر با عوامل انسانی سروکار دارد.چه در محیط داخل سازمان که سلول اصلی تشکیل دهنده واحدها افراد می باشند چه در محیط خارج از سازمان که مدیریت با عوامل متعدد انسانی سروکار دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*