دانلود کارشناسی ارشد بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
2-2- تاریخچه فعالیت های صنعتی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………….. 11
3-2- مفاهیم مربوط به خوشه­های نعتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 13
1-3-2- تاریخچه و سیر تكاملی خوشه های صنعتی……………………………………………………………………………………………………….. 13
2-3-2- سابقه تئوری خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
3-3-2- بنگاه­های کوچک و متوسط ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
4-3-2- مفهوم و تعریف خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
5-3-2- خوشه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 31
6-3-2- شبكه ها و خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
1-6-3-2- شبكه های عمودی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
2-6-3-2- شبكه های افقی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-6-3-2-  خوشه های رشته­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 35
7-3-2- اهمیت خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
1-7-3-2- اهمیت خوشه های صنعتی …………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-7-3-2- اهمیت و تاثیر بزرگی و كوچكی خوشه بر موفقیت آن ………………………………………………………………………………… 37
8-3-2- کارکرد خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
1-8-3-2- كاركرد خوشه های صنعتی در تعامل با بازار كار ………………………………………………………………………………………….. 39
4-2- خوشه های صنعتی، تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن ……………………………………………………………………………………….. 40
1-4-2- تعریف خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
2-4-2- خوشه های صنعتی و عناصر تشكیل دهنده آن ………………………………………………………………………………………………… 41
3-4-2- آیا می توان خوشه صنعتی را ایجاد كرد؟ ………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-4-2- مزایا و فواید حاصل از ایجاد خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………………. 45
5-4-2- وجه تمایز خوشه های صنعتی با صنایع كوچك سازمان نیافته و منفرد ………………………………………………………….. 49
6-4-2- چرا خوشه ها (كلاسترها) برای رقابت حیاتی هستند؟ ……………………………………………………………………………………… 50
7-4-2- خوشه بندی صنعتی و بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… 51
5-2- انواع خوشه از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………………………………. 52
6-2- مدلهای اقتصادی تحلیل خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. 55
1-6-2- اقتصاد مبتنی بر خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57
7-2- برنامه توسعة خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
1-7-2- پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
2-7-2- مسئولیت اجرائی یک پروژه توسعة خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………. 59
3-7-2- گامهای اصلی پروژه توسعه خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………. 59
4-7-2- زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………. 60
8-2- بررسی توسعه خوشه های صنعتی در کشور و چالشهای مربوطه …………………………………………………………………………. 60
1-8-2- مسایل و معضلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60
2-8-2-  الزامات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-8-2- تفاوت بین سیاستهای توسعه خوشه ای و سیاست های سطح صنعت …………………………………………………………….. 66
4-8-2- ترکیب مدیریت زنجیره تأمین و خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………… 66
5-8-2- تفاوت بین سیاستهای توسعه خوشه ای و سیاست های سطح صنعت …………………………………………………………….. 67
6-8-2- تفاوت توسعه منطقه ای و توسعه خوشه ای……………………………………………………………………………………………………….. 67
9-2- پروژه توسعه خوشه های صنعتی و نقش نهادها در راستای توسعه ………………………………………………………………………. 68
1-9-2- رویكرد بنیادی در توسعه خوشه های صنعتی …………………………………………………………………………………………………… 68
2-9-2- انواع روش های توسعه خوشهای………………………………………………………………………………………………………………………. 68
3-9-2- پروژه توسعه خوشه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69
4-9-2- مسئولیت اجرای یك پروژه توسعه خوشه ای ……………………………………………………………………………………………………. 69
5-9-2- مشخصات عامل توسعه خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
6-9-2- گام های اصلی در فرایند توسعه یك خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………. 70
7-9-2- ا زمان مورد نیاز برای اجرای یك پروژه توسعه خوشه ای …………………………………………………………………………………. 71
8-9-2- توسعه خوشه صنعتی از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………….. 71
10-2- توسعه خوشه های صنایع کوچک و متوسط از نگاه یونیدو ………………………………………………………………………………… 74
1-10-2- ویژگی های كلیدی و مهم رویكرد یونیدو ………………………………………………………………………………………………………. 75
2-10-2- مراحل رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77
3-10-2- مراحل تفضیلی فاز مطالعه شناختی بر اساس رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………… 80
11-2- ضرورت های توجه به توسعه خوشه ای در ایران ………………………………………………………………………………………………… 84
12-2- تنگناهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………………………….. 89
13-2- تدابیر و راهبردهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………….. 92
14-2- توجه به خوشه های صنعتی در برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………….. 95
15-2- خوشه های صنعتی درافق برنامه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………….. 97
16-2- پروژه های توسعه خوشه ای در استان گیلان ……………………………………………………………………………………………………… 105
1-16-2- خوشه فرآوری و بسته بندی زیتون گیلان ……………………………………………………………………………………………………… 105
2-16-2- خوشه فرآوری چای گیلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 106
3-16-2- خوشه ادوات شالیکوبی گیلان …………………………………………………………………………………………………………………………. 109
17-2- آشنایی با محصول کشاورزی برنج ……………………………………………………………………………………………………………………….. 110
18-2- چهارچوب مطالعه شناختی خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 114
1-18-2- الگوی ساختاری خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
19-2- مروری بر مطالعات انجام شده در ادبیات خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………….. 119
1-19-2- مطالعات شناختی خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 119
1-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در کشور های دیگر ………………………………………………………………………………………………. 119
1-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه چرم در ایتالیا …………………………………………………………………………………………………… 120
2-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه سرامیک موربی هند …………………………………………………………………………………………. 123
3-1-2-19-2- مطالعه شناختی خوشه پلاسیتک لاهور پاکستان …………………………………………………………………………………. 124
4-1-1-19-2- امکان ایجاد خوشه صنعتی جدید با استفاده از سازمان مجازی در روسیه …………………………………………… 125
5-1-1-19-2- انواع خوشه های صنعتی در اتیوپی ……………………………………………………………………………………………………….. 126
6-1-1-19-2- خوشة صنعتی، نمایندگی دولت و توسعة کارآفرینی- مطالعة موردی در چین ……………………………………. 127
2-1-19-2- مطالعه شناختی خوشه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. 128
1-2-1-19-2- شناسایی خوشه­های صنعتی استان تهران …………………………………………………………………………………………….. 128
2-2-1-19-2- ارائه مدل مفهومی عوامل موثر بر شكل گیری خوشه های صنعتی ……………………………………………………… 128
3-2-1-19-2- ارزیابی و اولویت بندی موانع توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی قطعه سازان خودرو استان سمنان) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129
4-2-1-19-2- خوشه صنعتی ادوات كشاورزی جویبار ………………………………………………………………………………………………….. 129
5-2-1-19-2- روش امكان سنجی و تحلیل اثر بخشی توسعه خوشه های صنعتی خرمای كشور ………………………………. 130
2-19-2- مطالعات توسعه­ای خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 131
1-2-19-2- بررسی امكان توسعه صنایع نساجی ایران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتی …………………………………. 131
2-2-19-2- بررسی عوامل بازدارنده و پیشران در مسیر رشد و توسعه خوشه های صنعتی (مطالعه موردی خوشه نساجی یزد) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 131
3-2-19-2- ارایه مدلی جهت استقرار خوشه صنعتی در پتروشیمی …………………………………………………………………………….. 132
4-2-19-2-بررسی نقش توسعه خوشه­های صنعتی برفرآیند توسعه محصول جدید درخوشه قطعات خودروی سمنان 133
4-2-19-2- تحلیل و بررسی عوامل موثر بر ایجاد و توسعه خوشه صنعتی با استفاده از روش دلفی )مطالعه موردی: خوشه صنعتی خرمای سراوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134
20-2- چهارچوب مطالعه شناختی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. 134
1-20-2- تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعیت درونی خوشه) …………………………………………………. 134
2-20-2-  تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعیت بیرونی خوشه) ……………………………… 138
3-20-2- تحلیل نهادی خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 141
4-20-2- تحلیل سطح روابط و همکاری میان اعضای خوشه ………………………………………………………………………………………… 148
5-20-2- مدل شناختی خوشه صنعتی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 151

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-3- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
2-3- طرح پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 152
3-3- جامعه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
4-3- روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
5-3- نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 153
6-3- ابزار پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
7-3- شواهد مربوط به روایی ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 155
8-3- روش تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157
9-3- خلاصه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 158

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 


یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد درمورد تجارت الکترونیک، پردازش اطلاعات، شرکت حمل و نقل

1-4- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 160
2-4- بررسی کمی واحد های شالیکوبی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 160
3-4- آشنایی با برنج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161
4-4- سطح زیر کشت، تولید و مصرف برنج …………………………………………………………………………………………………………………….. 161
5-4- برنامه های راهبردی و توسعه ای …………………………………………………………………………………………………………………………… 162
6-4- نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
7-4- بررسی پرسش های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………… 163
1-7-4- آزمون فرضیات با استفاده از آماره t-test و z …………………………………………………………………………………………………. 163
1-8-4- اولویت بندی متغییر های تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن ………………………………………………………………………… 212

 

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 217
2-5- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217
1-2-5- پاسخ به سئوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 217
3-5- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 224
4-5- ارائه پیشنهاد ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 225
1-4-5- پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 225
5-5- پیشنهادات تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 226

چکیده

توسعة صنعتی از طریق توسعة خوشه­های کسب و کار به عنوان یکی از رویکردهای بدیلی است که طی دو سه دهة اخیر در کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه، سرلوحة کار و خط مشی سیاستگذاران عرصة صنعت و توسعة صنعتی قرار گرفته است. اجرای پروژه های توسعة خوشه­های صنعتی در سطح استانهای مختلف کشور، به عنوان بخشی از اقداماتی است که تاکنون در ایران انجام پذیرفته است. پژوهش حاضر به مطالعة موردی خوشة برنج در استان گیلان و ارزیابی تأثیرات خوشه­های صنعتی در توسعة منطقه­ای می­پردازد. در این پژوهش ضمن بهره گیری از مطالعات مرتبط در سطح جهان و ایران، با بهره گیری از مفاهیم پایه ای و کلاسیک ادبیات خوشه ای به بررسی و ارزیابی موضوع پرداخته شده است. در ضمن جهت دریافت صحیح اطلاعات مدیران ارشد مجموعه های شالیکوبی از پرسشنامه ای شامل 39 سوال 5 گزینه ای و 2 سوال 2 گزینه ای با عناوین کلی بررسی وضعیت درونی، وضعیت بیرونی، وضعیت نهادی و وضعیت همکاری استفاده گردیده است. تعداد 310 نفر از مدیران مورد سوال قرار گرفته به درستی پاسخگوی سوالات بودند. با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ مورد قبول تایید گردید. آزمون فرض نیز برای تک تک سوالات انجام گرفت. در نهایت تحلیل خروجی آماری سوالات در دنیای واقعی در فصل پنجم به تفصیل آورده شده است. در کل خوشه صنعتی برنج در زمینه وضعیت درونی در شرایط مطلوبتری نسبj به عوامل دیگر قرار دارد. اما در بعد وضعیت بیرونی و همکاری بین اجزای خوشه از نظر مدیران واحد ها دارای معایب اساسی می باشد که لزوم توجه بیشتر به این حوزه ها را تبیین می نماید.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*