دانلود کارشناسی ارشد تجزیه پروتئوم ریشه گندم تحت تنش کلرید سدیم

2-4-2- استخراج پروتئین.. 42

2-4-3- حل کردن پروتئین.. 43

2-4-4- تهیه ژل بعد دوم (SDS-PAGE) 45

2-4-5- رنگ‌آمیزی.. 48

2-4-6- تصویر برداری و تجزیه کمی لکه‌های پروتئینی.. 51

فصل سوم: نتایج و بحث

3-1- تجزیه واریانس صفات.. 53

3-2- اثر کلرید سدیم بر خصوصیات ریشه. 53

3-3- اثر کلرید سدیم بر میزان پرولین.. 57

3-4- تجزیه و تحلیل پروتئوم بافت ریشه. 58

یک مطلب دیگر :

3-5- نقش پروتئین‌های شناسایی شده 68

3-5-1- متابولیسم انرژی.. 69

3-5-2- مهار ROS و سم زدایی.. 73

3-5-3- ترجمه پروتئین، پردازش و تخریب.. 76

3-5-4- پروتئین‌های مرتبط با دیواره سلولی.. 78

3-5-5- پروتئین‌های مرتبط با متابولیسم اسیدهای آمینه  و هورمون‌ها 80

3-5-6- شبکه انتقال سیگنال درگیر در پاسخ به تنش کلرید سدیم. 83

3-5-7- اسکلت سلولی.. 84

3-5-8- پروتئین‌های مرتبط با رونویسی.. 85

3-5-9- پروتئین‌های مرتبط با همبستگی سطح mRNA و پروتئین­های مربوطه. 86

منابع

منابع. 8

 

چکیده:

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*