درباره سیمای معصومین(ع) در دیوان ملاّ حسن کاشی

2 – موضوع معصومین در دیوان ملا حسن کاشی از بسامد بالایی برخوردار است .

3 – ملاحسن کاشی از شاعران قبل از خود بهره گرفته است.

4 – شعرای بعد از ملا حسن کاشی از او پیروی کرده اند.

5 – آرایه‌های ادبی در تبیین سیمای معصومین در اشعار ملا حسن کاشی افزوده است.

6 – شاعر دربیان موضوع معصومین از آیات و احادیث و روایات بهره مند شده است .

7- فصاحت وبلاغت دراشعار شاعر هویدا است .

یک مطلب دیگر :

 

1-4- فرضیه­های تحقیق

1 – رویکرد اندیشه ملاحسن کاشی درتبیین سیمای معصومین حائز اهمیت است.

2 – آیات و احادیث درتبیین امامت و ولایت مداری ملاحسن کاشی تاثیرپذیرفته است .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*