درباره میزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر

۱ – تعیین رابطه بین میزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر .

۲ – – تعیین رابطه بین میزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر.

۳ – مقایسه میزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر .

۴ – مقایسه میزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر و پسر.

 

سوالات پژوهش :

۱ – آیا بین میزان اضطراب دانش آموزان دختر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد ؟

۲ – آیا بین میزان اضطراب دانش آموزان پسر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد ؟

مطلب دیگر :

۳ – آیا میزان اضطراب دانش آموزان دختربیشتر از پسران است است ؟

۴ – آیا میزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر بیشتر از دختر است ؟

 

فرضیات پژوهش :

۱ – بین میزان اضطراب دانش آموزان دختر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد .

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*