دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO). 17

بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN). 18

گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها ۱۹

گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها ۲۱

گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD 21

فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها ۲۳

مبحث اول: وظایف دولتها. ۲۳

مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو. ۲۳

مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده ۲۵

گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن. ۲۵

گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی ۲۶

مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی ۲۷

بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی. ۳۱

فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر. ۳۲

مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت. ۳۲

گفتار اول: آشکار سازی  یا در اختیار قراردادن اطلاعات. ۳۲

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۳۲

بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار ۳۵

بند سوم: دستور العمل OECD. 37

گفتار دوم: مالیات ۴۱

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۲

بند دوم: دستور العمل  OECD. 43

گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء ۴۶

بند اول: دستور العمل سازمان ملل ۴۷

بند دوم: دستور العمل OECD 47

مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت. ۵۱

گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها ۵۲

گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها ۵۲

گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی ۵۲

گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی ۵۳

گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری ۵۴

فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه. ۵۴

مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی. ۵۵

بند اول: سازمان ملل ۵۵

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۵۶

بند سوم: OECD. 59

مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی. ۶۵

بند اول: سازمان ملل ۶۵

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۶۷

بند سوم: OECD. 69

مبحث سوم: رقابت ۷۲

بند اول: سازمان ملل ۷۲

مطلب دیگر :

بند دوم: OECD 72

فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده ۷۶

بند اول: سازمان ملل ۷۶

بند دوم: OECD 78

فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست ۸۴

بند اول: سازمان ملل ۸۴

بند دوم: OECD 85

فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر ۹۰

بند اول: سازمان ملل ۹۰

بند دوم: سازمان بین المللی کار ۹۲

بند سوم: OECD. 93

بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران. ۹۸

فصل اول: سرمایه گذاری در ایران ۹۸

مبحث اول: سرمایه گذار. ۹۸

مبحث دوم: سرمایه خارجی ۹۸

مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری ۱۰۱

مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری ۱۰۳

گفتار اول: شرایط پذیرش. ۱۰۳

گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده ۳. ۱۰۶

گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها. ۱۰۷

مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری ۱۰۷

فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه. ۱۰۹

مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران. ۱۰۹

مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران. ۱۱۰

گفتار اول: استخدام و روادید. ۱۱۰

بند اول: استخدام ۱۱۰

بند دوم: روادید. ۱۱۲

گفتار دوم: بیمه. ۱۱۳

مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی. ۱۱۴

بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر ۱۱۴

بند دوم: اجازه اقامت دائم ۱۱۴

بند سوم: مالیات بر درآمد. ۱۱۵

فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی ۱۱۶

مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها. ۱۱۷

مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی. ۱۱۸

مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها. ۱۱۸

فصل چهارم: حل و فصل اختلافات ۱۱۸

مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی ۱۲۰

گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم. ۱۲۰

بند اول: دادگاه صالح ۱۲۰

بند دوم: قانون حاکم ۱۲۰

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۱

گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران. ۱۲۱

مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری ۱۲۳

گفتار اول: ماهیت قوانین داوری ۱۲۳

گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی ۱۲۴

گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران ۱۲۵

نتیجه گیری و پیشنهادات:. ۱۲۷

فهرست منابع. ۱۳۴

ضمائم (مفاددستورالعمل ها)۱۳۲

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*