دین و بحران محیط زیست بررسی تطبیقی دیدگاه سیدحسین نصر و لین …

2-2-3- جمع‌بندی و نقد مطالعات پیشین.. 29

2-3- مبانی نظری.. 31

2-3-1- مقدمه. 31

2-3-2- تعریف مفاهیم. 32

2-3-2-1- محیط زیست… 32

2-3-2-2- طبیعت… 33

2-3-2-3- اکوسیستم. 34

2-3-2-4- بحران. 35

2-3-2-5- بحران محیط زیست… 36

2-3-3- محیط زیست و دین.. 37

2-3-3-1- الاهیات زیست محیطی.. 39

پایان نامه

2-3-3-2- اهمیت الاهیات زیست محیطی.. 41

2-3-4- محیط زیست، علم و تکنولوژی.. 41

2-3-5- محیط زیست و اخلاق (اخلاق زیست محیطی) 47

2-3-5-1- نظریات انسان‌محورانه. 50

2-3-5-2- دیدگاه زیست (حیات) محورانه. 51

2-3-5-3- دیدگاه زیست‌بوم محوری.. 52

2-3-6- دیدگاه‌های مطرح در مطالعات محیط زیست… 53

2-3-6-1- اکولوژی.. 53

2-3-6-2- عدالت زیست محیطی.. 54

2-3-6-3- هنر محیطی.. 55

2-3-6-4- جامعه‌شناسیِ محیط زیست… 57

یک مطلب دیگر :

فصل سوم: بررسی و تطبیق دیدگاه‌های لین وایت و سیدحسین نصر

3-1- مقدمه. 61

3-2- دیدگاه لین وایت… 63

3-2-1- زندگینامه و خاستگاه فکری لین وایت… 63

3-2-1-1- مهمترین آثار لین وایت… 66

3-2-2- ترجمه مقاله وایت… 67

3-2-2-1- زمینه‌های تاریخی بحران زیست محیطی ما 67

3-2-3- تحلیل محتوای مقاله. 85

3-2-3-1- مقدمه. 85

3-2-3-2- ادعای اصلی.. 94

3-2-3-3- برهان و مستندات… 102

3-2-3-4- نتیجه‌گیری از دیدگاه وایت… 103

3-3- دیدگاه سیدحسین نصر. 108

3-3-1- زندگینامه و خاستگاه فکری نصر. 109

3-3-2- دیدگاه نصر در مورد رابطه دین و محیط زیست… 114

3-3-2-1- بررسی و تحلیل کتاب‌های انسان و طبیعت و دین و نظم طبیعت… 114

3-3-2-2- مدعای اصلی نصر. 118

3-3-2-3- برهان و مستندات نصر. 122

3-3-2-4- نتیجه‌گیری.. 132

3-4- نقد و بررسی و تطبیق کلی دیدگاه‌های نصر و وایت… 135

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

4-1- جمع‌بندی.. 160

4-2- پیشنهادها و راهکارها 170

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*