رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با رضایتمندی زناشویی

2-5-ویزگی زوج های  سالم : 20

2-5-1-زوج های  سالم از دیدگاه بیورز، اسپری و کارلسون. 20

2-5-2- هشت معیار موفقیت زناشویی.. 21

2-6-عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی.. 21

2-6-1-السون و فاورز (1989) زوجین را شامل چند نوع می داند: 21

2-6-2- به نظر گارسیا رضایتمندی زناشویی در سه سطح مطرح می شود: 22

2-6-3- نیوفان (1994) عوامل زیر را بیانگر رضایت زناشویی می داند: 22

2-7- دسته بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی زناشویی: 23

2-7-1ارتباط.. 23

2- 7-2- سن.. 25

2-7-3- اعتماد و صداقت.. 25

2-7-4 درک همسر و تفاهم. 25

2-7-5- محبت.. 26

2-7-6- همکاری.. 26

2-7-7- مسائل جنسی.. 26

2-7-8- صمیمیت.. 27

2-7-9- توجه و علاقه. 28

2-7-10- مسائل مالی و اقتصادی.. 28

2-7-11- طول دوره ازدواج. 29

2-7-12- فرزندان. 29

2-7-13- قدرت و تصمیم گیری.. 30

2-7-14- اشتغال. 30

2-7-15- شخصیت.. 30

2-7-16-صرف اوقات فراغت.. 30

2-7-17-اقوام و دوستان. 31

2-7-18- تحصیلات.. 31

2-7-19- اعتقادات مذهبی.. 31

2-8- رضایت‌مندی زناشویی از دیدگاه اسلام. 32

پایان نامه

2-9- عواملی که سبب می شود دینداری، به رضایت بیشتر از زندگی بیانجامد: 36

2-9-1- عامل حمایت اجتماعی: 36

2-9-2- عامل تقرب به خداوند: 36

2-9-3- یقین وجودی: 37

2-10-ساختار و راهبردهای خانواده 37

2-10-1-کانتور و لر سه راهبرد خانوادگی را مشخص کردند: 37

2-11- تفاوت زوج ها از نظر میزان رضایت مندی.. 38

2-12- نظریه های مرتبط با آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 38

2-12-1- نظریه روان پویایی و ارتباط شئ: 38

2-12-2- نظریه های رفتاری: 39

2-12-3- نظریه های شناختی: 40

2-12-4- نظریه های سیستمی: 40

2-12-5- نظریه های بین نسلی: 41

2-13- مدل های ارزیابی آسیب شناسی زندگی زناشویی.. 42

2-13-1- مدل مک مستر : 42

2-13-2- مدل فرآیند کارکرد خانواده: 42

2-13-3- مدل برادبوری 42

2-13-4- طرح سه محوری تسنگ و مک درموت.. 44

2-13-5- مدل السون: 44

2-13-6- مدل بیورز: 45

2-14-کار کرد مطلوب خانواده 46

2-15-تعریف هوش هیجانی.. 47

2-16- تاریخچة هوش هیجان. 48

2-17- هوش هیجانی از دیدگاه سالووی.. 51

2-17-1- شناخت عواطف شخصی: 51

2-17-2- به کار بردن درست هیجان ها: 51

2-17-3- براگیختن خود: 51

2-17-4- شناخت عواطف دیگران: 52

2-17-5- حفظ ارتباط ها: 52

2-18- مغز هیجانی.. 53

2-19- هوش هیجانی از دیدگاه اسلام. 54

2-20- هوش هیجانی و زندگی زناشویی.. 55

2-21- مؤلفه های هوش هیجانی.. 57

2-21-1- مهارتهای درون فردی شامل: 57

2-21-2 مهارتهای میان فردی شامل: 57

2-21-3 سازگاری: 58

2-21-4كنترل استرس: 58

2-21-5 خلق عمومی: 58

یک مطلب دیگر :

2-22- پیشینه. 58

2-22-1-تحقیقات داخل کشور. 58

2-22-2- تحقیقات خارج از کشور. 60

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق. 63

3-1- پیش درآمد. 64

3-2- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه : 64

3-3- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 64

3-4- روش شناسی تحقیق: 64

3-5- روش گرد آوری اطلاعات: 65

3-6- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 65

3-6-1- متغیرهای مستقل(پیش بین): 65

3-6-2- متغیر وابسته(ملاک): 65

3-7- ابزار پژوهش: 65

3-7-1- مقیاس ابعاد جهت گیری مذهبی: 65

3-7-2- نمره گذاری و تفسیرچهار خرده مقیاس عبارتند از: 66

3-7-3- جهت گیری مذهبی یا مذهب گرایی.. 66

3-7-4- سازمان نیافتگی مذهبی.. 66

3-7-5-ارزنده سازی مذهبی.. 66

3-7-6-کامجویی.. 66

3-7-7-اعتبار. 67

3-7-8- پایایی: 67

3-8-پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن: 68

3-8-1- اعتبار و روایی: 69

3-8-2- نمره گذاری و تفسیر نمرات: 70

3-9-  مقیاس رضایت مندی زناشویی جدیری: 71

3-9-1- مؤلفه‌های آزمون. 71

3-9-2- اعتبار. 73

3-9-3- روایی.. 73

3-9-4- شیوة نمره‌گذاری و تفسیر. 73

فصل چهارم:یافته های تحقیق. 74

4-1- تحلیل توصیفی داده ها 76

4-2-تحلیل استنباطی.. 78

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها 92

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 93

5-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 98

5-3- پیشنهادهای کاربردی.. 99

5-4- محدودیت های تحقیق. 99

ضمایم و پیوستها 110

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت.. 76

جدول 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات.. 77

جدول 4-3 : شاخص های توصیفی سن و مدت ازدواج. 78

جدول 4-4 : شاخص های توصیفی و همبستگی های متقابل ابعاد جهت گیری مذهبی ورضایت مندی زناشویی.. 79

جدول 4-5 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین ابعاد جهت گیری مذهبی و رضایت مندی زناشویی معلمان  80

جدول 4 -6 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی.. 83

جدول 4-7 خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس ابعاد جهت گیری مذهبی.. 84

جدول 4-8 : شاخص های توصیفی و همبستگی های مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی.. 85

جدول 4-9 : خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای رابطه بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی معلمان. 87

جدول 4 -10 :آزمون تجزیه وتحلیل واریانس برای معنی داری مدل گام به گام پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی.. 89

جدول 4-11خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام برای پیش بینی رضایت مندی زناشویی معلمان بر اساس مؤلفه های هوش هیجانی.. 90

جدول4-12: همبستگی بین مؤلفه های هوش هیجانی با جهت گیری مذهبی معلمان. 91

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                      صفحه

نمودار 4-1 : شاخص های توصیفی گروه برحسب جنسیت.. 76

نمودار 4-2 : شاخص های توصیفی گروه برحسب تحصیلات.. 78

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*