رابطه استرس شغلی، تعهد سازمانی و تفکر سازنده با فرسودگی هیجانی پرستاران شاغل …

1-6-3) تعهد سازمانی.. 10

1-6-4) تفکر سازنده: 10

فصل دوم (مروری بر تحقیقات انجام شده)

 • 2-1) مقدمه 12

2-2 ) شغل چیست؟. 12

2-2-1)حرفه: 12

2-2-2 )وظیفه: 12

2-2-3) گروه شغلی: 13

2-2-4) تقسیم بندی مشاغل بر حسب فشار روانی.. 13

 • 2-3) هیجان در محیط کار: 14
 • 2-4 ) فرسودگی هیجانی.. 16
 • 2-5) تعریف فرسودگی هیجانی: 18

2-5-1) فرسودگی هیجانی در پرستاران. 18

 • 2-6 ) رویكرد های مختلف نسبت به فرسودگی : 23

2-6-1): نظریه منابع  بقا 23

2-6-2) رویكرد بالینی  : 24

2-6-3) رویكرد روانشناختی- اجتماعی: 26

2-6-4) رویكرد تبادلی  چرنیس: 26

2-6-5) مدل كاپنر. 28

2-6-6) رویکرد ساختاری.. 28

 • 2-7) استرس شغلی.. 29
 • 2-8 ) تعریف استرس… 31
 • 2-9 ) تعریف استرس شغلی.. 35

2-9-1)منابع اصلی استرس…. 36

2-9-2) عوامل استرس زا 37

2-9-3 ) عوامل اجتماعی ایجاد کننده استرس…. 38

2-9-4) محیط فیزیکی.. 38

2-9-5 ) انطباق.. 39

2-9-6 ) سر و صدا 39

2-9-7 ) گرما 39

2-9-8 ) ازدحام. 40

 • 2-10) نظریه هایی در رابطه با استرس شغلی.. 40

2-10-1) مدل اضافه بار. 40

2-10-2) مدل تداخل.. 40

2-10-3 ) مدل کنترل. 41

2-10-4 ) مدل تنظیم حریم. 41

2-10-5 ) تورم. 41

2-10-6 ) اهمیت زمینه. 41

2-10-7 ) اهمیت ادراک ها 42

2-10-8 )مدل احساس محور استرس حرفه ای.. 42

2-10-9 ) نظریه احساس کانن ـ بارد 42

2-10-10 ) نظریه برانگیختگی شناختی اریکسونو یورسین.. 43

2-10-11 ) نظریه خودکار آمدی بندورا 43

 • 2-11 ) استرس و شغل.. 43

2-11-1)محیط فیزیکی.. 44

2-11-2 )کنترل نداشتن بر قسمت هایی از کار. 44

2-11-3 ) روابط میان فردی ضعیف…. 44

2-11-4) ارتقا و تایید ناکافی.. 44

2-11-5 ) از دست دادن شغل.. 45

2-11-6) تعارض….. 45

پایان نامه

2-11-7) خوشایند/خوشایند. 45

2-11-8 ) ناخوشایند/ناخوشایند. 45

2-11-9 ) خوشایند/ناخوشایند. 46

2-11-10) خوشایند، ناخوشایند و چندگانه. 46

 • 2-12 ) اثرات استرس در محیط کار. 46
 • 2-13)عامل های استرس شغلی در محیط کار. 47

2-13-1) ابهام نقش…. 47

2-13-2) کم باری نقش…. 48

2-13-3) ناسازگاری نقش…. 48

2-13-4)  گران باری نقش…. 48

 • 2-14) استرس شغلی در پرستاران. 48
 • 2-15) تعهد سازمانی 50
 • 2-16) تعاریف مختلف از تعهد سازمانی.. 51

2-16-1) اهمیت تعهد سازمانی.. 52

2-16-2) انواع تعهد سازمانی.. 53

 • 2-17) نظریه هایی در رابطه با تعهدسازمانی.. 54

2-17-1) دیدگاه ریچرز. 54

2-17-2) دیدگاه بکر و بیلینگس…. 54

2-17-3) مدل اریلی و چتمن.. 55

2-17-4) مدل می یر و آلن.. 56

2-17-5) مدل آنجل و پری.. 56

2-17-6) مدل مایر و شورمن.. 57

2-17-7) مدل پنلی و گولد. 57

 • 2-18 ) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی.. 58

2-18-1) تعهد کم یا ضعیف…. 59

یک مطلب دیگر :

2-18-2) تعهد متوسط.. 60

 • 2-19) تفکر سازنده 62
 • 2-20) تعریف تفکر سازنده 62
 • 2-21) نظریه ها 63

2-21-1)نظریه اپستاین در رابطه با تفکر سازنده 63

2-21-2) نظریه شاختر و سینگر. 65

 • 2-22) انطباق رفتاری.. 67
 • 2-23 )انطباق هیجانی.. 67
 • 2-24) انطباق هیجانی و شغل.. 68
 • 2-25) تاثیر تفکر و نوع شناخت بر کنترل استرس و سلامتی.. 68
 • 2-26) تفکر سازنده ضعیف و استرس… 71
 • 2-27) متفکر سازنده شدن. 71
 • 2-28) رابطه فرسودگی هیجانی و استرس شغلی.. 72
 • 2-29) رابطه فرسودگی هیجانی و تعهد سازمانی.. 73
 • 2-30) رابطه فر سودگی هیجانی و تفکر سازنده 74
 • 2-31) پیشینه تحقیق.. 74

2-31-1) تحقیقات داخلی.. 74

2-31-2) تحقیقات خارجی.. 75

فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

 • 3-1) مقدمه 79
 • 3-2) روش شناسی پژوهش… 79
 • 3-3) جامعه آماری و حجم نمونه. 80
 • 3-4) متغیرهای مورد بررسی.. 80
 • 3-5) روش پژوهش… 80

3-5-1) ابزار گرد آوری داده ها 80

 • 3-6) روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 85

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق)

 • 4-1) مقدمه 87
 • 4-2) بخش توصیفی.. 87
 • 4-3) بخش استنباطی.. 94

4-3-1) فرضیه اول. 94

4-3-2) فرضیه دوم. 95

4-3-3) فرضیه سوم. 97

4-3-4) فرضیه چهارم. 99

4-3-5) فرضیه پنجم. 100

4-3-6) فرضیه ششم. 102

4-3-7) فرضیه هفتم. 103

4-3-8) فرضیه هشتم. 104

فصل پنجم (بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی)

 • 5-1) مقدمه 108
 • 5-2) یافته های تحقیق.. 108

5-2-1) یافته های مربوط به بررسی فرضیه های تحقیق.. 108

 • 5-3) بحث و نتیجه گیری کلی.. 110
 • 5-4) محدودیت های پژوهشی.. 111
 • 5-5) پیشنهادهای پژوهش… 112

5-5-1) پیشنهاد کاربردی.. 112

5-5-2) پیشنهاد پژوهشی.. 112

منابع

 • منابع فارسی: 114
 • منابع غیرفارسی: 117

پیوست­ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*