رابطه بین جو سکوت سازمانی ادراک شده و نگرش شغلی با توجه …

2-1-12) تعریف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………….. 44
2-1-13) فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………. 46
2-1-14) اهمیت تعهد سازمانی و راه­كارهای افزایش آن……………………………………………………. 47
2-1-15) مدل­ها و نظریه­های تعهد سازمانی…………………………………………………………………… 49
2-1-16) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………….. 57
2-1-17) نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی……………………………………………………………………… 62
بخش دوم: سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………………. 63
2-2-1) تعریف سکوت سازمانی…………………………………………………………………………………. 64
2-2-2) علل و انگیزه سکوت سازمانی………………………………………………………………………….. 65
2-2-3) عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی……………………………………………………………………. 67
2-2-4) انواع سکوت و پیامدهای آن…………………………………………………………………………….. 69
2-2-5) مدل­های سکوت سازمانی………………………………………………………………………………… 72
2-2-6) روش­های غلبه بر سکوت سازمانی……………………………………………………………………. 75
بخش سوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 77
2-3-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور……………………………………………………………………….. 78
2-3-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………. 81
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 85
3-2) روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………… 85
3-3) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 86

پایان نامه

3-4) برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 86
3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………. 87
3-6) نحوه  توزیع وجمع آوری پرسش نامه ها………………………………………………………………… 88
3-7) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………… 89
3-7-1) روایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. 89
3-7-2) پایایی پرسش نامه…………………………………………………………………………………………. 89
3-8) روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………… 90
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق
4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 93
4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… 94
4-3) توصیف متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………… 98
4-4) آزمون کولمو گروف –اسمیرنوف(k-s )…………………………………………………………………. 104
4-5) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105
4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………. 105
4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………….. 106
4-5-3) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………….. 107
4-6) تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق………………………………………. 108
4-7) آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….. 109
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات تحقیق
5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 111

یک مطلب دیگر :

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………….. 111
5-2-1) توصیف  جمعیت شناختی  پاسخ دهندگان………………………………………………………….. 111
5-2-2) توصیف مؤلفه های  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده …………………………………….. 111
5-2-3) توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………………… 113
5-2-4) توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………………….. 114
5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها…………………………………………………………………………………………. 115
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………………………… 117
5-5) محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………… 118
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده……………………………………………………………………………… 118

فهرست جداول
جدول 2-1): میزان اختلاف ابعاد تعهد…………………………………………………………………………… 52
جدول 2-2): مثال­هایی از انواع خاص سکوت…………………………………………………………………. 71
جدول 3-1): جامعه آماری و حجم نمونه……………………………………………………………………….. 86
جدول 3-2): متغیرها و ابعاد آن ها و سؤالات مرتبط با متغیرها…………………………………………….. 88
جدول 3-3): آلفای کرانباخ…………………………………………………………………………………………. 90
جدول 4-1): توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………….. 94
جدول 4-2): توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………….. 95
جدول 4-3): توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 96
جدول 4-4): توصیف سابقه کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………… 97
جدول 4-5): توصیف جو سکوت سازمانی ادراک شده………………………………………………………. 98
جدول 4-6): توصیف متغیر نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………….. 99
جدول 4-7): توصیف متغیر نگرش مدیران ارشد به سکوت  ………………………………………………. 100
جدول 4-8): توصیف متغیر فرصت های ارتباط……………………………………………………………….. 101
جدول 4-9): توصیف متغیر رفتار سکوت کارکنان…………………………………………………………….. 102
جدول 4-10): توصیف متغیر نگرش شغلی…………………………………………………………………….. 103
جدول 4-11): آزمون كولموگروف- اسمیرنف…………………………………………………………………. 104
جدول 4-12): شاخص های معنی داری و برازش مدل……………………………………………………… 107
جدول 4-13): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر تعهد سازمانی…………………………….. 108
جدول 5-1) توصیف نگرش مدیر ارشد به سکوت……………………………………………………………. 111
جدول 5-2) توصیف نگرش سرپرستان به سکوت…………………………………………………………….. 112
جدول 5-3) توصیف فرصت ارتباطی……………………………………………………………………………. 113
جدول 5-4) توصیف رفتار سکوت……………………………………………………………………………….. 113
جدول 5-5) توصیف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………. 114
جدول 5-6) توصیف رضایت شغلی…………………………………………………………………………………………..114

فهرست نمودارها
نمودار 4-1): نمودار میله ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………. 94
نمودار 4-2): نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 95
نمودار 4-3): نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 96
نمودار 4-4): نمودار میله ای سابقه کار پاسخ دهندگان……………………………………………………….. 97
نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر جو سکوت سازمانی ادراک شده…………………………………………… 98
نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر نگرش سرپرستان به سکوت………………………………………………… 99
نمودار 4-7): هیستوگرام  متغیر نگرش مدیران به سکوت……………………………………………………. 100
نمودار 4-8): هیستوگرام  متغیر فرصت های ارتباط…………………………………………………………… 101
نمودار 4-9): هیستوگرام  متغیر رفتار سکوت کارکنان………………………………………………………… 102
نمودار 4-10): هیستوگرام  متغیر نگرش شغلی………………………………………………………………… 103
نمودار 4-11): آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)…………………………………………………………. 105
نمودار 4-12): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)……………………………………………….. 106

فهرست اشکال
شکل 1-1): مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………… 7
شکل 2-1): اجزای رابطه نگرش- رفتار  ……………………………………………………………………….. 19

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*