رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد …

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :…………………………………………………………………………………………..9

1-7-1  تعاریف مفهومی :………………………………………………………………………………………….9

1-6-2 تعاریف عملیاتی :………………………………………………………………………………………….9

                                                          فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه :……………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2 بخش اول :………………………………………………………………………………………………………………………12

2- 2-1  عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………….12

2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………..14

2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :…………………………………16

2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………18

2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………………..19

2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :…………………………………………………………………19

2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :…………………………………………………………………………..20

2-2-2-3 سبک های والدین :…………………………………………………………………………………….20

2-2-2-4 تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………21

2-2-3  عوامل مربوط به محیط آموزشی :…………………………………………………………………..22

2-2-3-1 کیفیت در آموزش :…………………………………………………………………………………….22

2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :…………………………………………………………………….25

2-2-4-1  تاریخچه شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………26     

2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………..27

2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :……………………………………………36

2-2-4-3-1 توقع داشتن :……………………………………………………………………………………….36

2-2-4-3-2 پذیرندگی :…………………………………………………………………………………………37

2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………………..38

2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :………………………………………………………………………….39

2-2-4-4-2بعد کنترل:……………………………………………………………………………………………40  

2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :………………………………………………………………………… 40            

2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :………………………………………………………………….. 42     

2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :……………………………………………………. 43

2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :…………………………………………………………….43    

2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :…………………………………………….45           

2-3 بخش دوم :…………………………………………………………………………………………………………………….46

2-3-1 پیشینه پژوهش:……………………………………………………………………………………………..46

                                                          فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه :………………………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-2 روش پژوهش :…………………………………………………………………………………………………………………51

3-3 جامعه آماری :…………………………………………………………………………………………………………………51

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………………………………………………52

      3-4-1 روش نمونه گیری :…………………………………………………………………………………………………52

       3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :………………………………………………………………………………….52

       3-4-3 حجم نمونه :………………………………………………………………………………………………………..53

3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :…………………………………………………………………………………………54

     3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند…………………………………………………….54

     3-5-1-1 معرفی آزمون :…………………………………………………………………………………………………..54

 3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :……………………………………………………………………………………………….54

3-5-1-3 پایایی :………………………………………………………………………………………………………………..54

3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :…………………………………………………………….55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :……………………………………………………………………………………….55

                                                       فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………58

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :………………………………………………………………………………………… 58

4-2-1 جنسیت :………………………………………………………………………………………………………58

4-2-2 نوع مدرسه :…………………………………………………………………………………………………59

4-2-3 پایه تحصیلی :………………………………………………………………………………………………60

4-2-4 تحصیلات والدین :………………………………………………………………………………………….61

4-2-5 شغل والدین :…………………………………………………………………………………………………62

4-3 فرضیه های تحقیق :………………………………………………………………………………………………………64

4-3-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………64

4-3-2 فرضیه دوم :………………………………………………………………………………………………..65

4-3-3 فرضیه سوم :………………………………………………………………………………………………66

4-3-4 فرضیه چهارم :…………………………………………………………………………………………….66

4-3-5 فرضیه پنجم :………………………………………………………………………………………………67

                                                     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه :………………………………………………………………………………...…………………………………………71

5-2 بحث و تفسیر نتایج :…………………………………………………………………..……………………………………71

     5-2-1 فرضیه اول :…………………………………………………………………………………………………………….71

     5-2-2 فرضیه دوم :……………………………………………………………………………………………………………72

     5-2-3 فرضیه سوم :………………………………………………………………………………………………………….73

پایان نامه

     5-2-4 فرضیه چهارم :……………………………………………………………………………………………………….74

     5-2-5 فرضیه پنجم :…………………………………………………………………………………………………………74

5-3 محدودیت های تحقیق :……………………………………………………..……………………………………………74

5-4 پیشنهادهای پژوهشی :…………………………………………………………..……………………………………….75

5-5 پیشنهادهای کاربردی :…………………………………………………………………………………………………….75

5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :………………………………………………………………………………76

          فهرست منابع ……………………………………………………………………….………………………………………..78

   منابع فارسی…………………………………………………………………………..……………………………………….78

   منابع لاتین  …………………………………………………………………………...…………………………………….. 84

پیوست ها………………………………………………………………………………………...………………………………………94

      پیوست شماره1 ………………………………………………………………………………….………………………………..95

      پیوست شماره2…………………………………………………………………………………….………………………………100

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………...…………………………………………102

 

                                                                          فهرست جداول

جدول 2-1. الگوهای جدید فرزندپروری بامریند…………………………………………………………………………… 31

جدول 2-2. بررسی سبک والدین، توسط مک کوبی و ماریتن………………………………………………………..38

جدول3-1. دانش آموزان به تفکیک نواحی…………………………………………………………………………………..52

جدول4-1. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب

جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………… 58

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر………………………………………59

جدول4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

جدول4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

جدول4-5: جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانشآموزان شرکت کننده در پژوهش………….62

جدول4-6. 

یک مطلب دیگر :

پایان نامه معماری

ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر…………………………………………………………………………………………………………………………………………66

جدول 4-9.  ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر………………………………………………………………………………………………………………………………………66

جدول4-10. جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………….67

جدول4-11.  جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یکراهه برای پیش بینی متغیر سبک حل تعارض زناشویی «یکپارچه سازی» بر اساس ابعاد دلبستگی……………………………………………………………………………….68

جدول4-12. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر ابعاد دلبستگی………………………………….68                                                                                  

                                                                                      

                                                            فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار4-1. نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت……………………….58

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر…………………………………………………….59

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانشآموزان در پژوهش حاضر………………………………….60

نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر………………………………….62

نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع شغل پدر دانشآموزان در پژوهش حاضر…………………………………………63

 

موضوع        پژوهش

 

1-1 .مقدمه :

خانواده سالم‌ترین و بهترین راه جهت برآوردن نیازهایآدمی می‌باشد، یكی از مهم‌ترین نقش‌های خانواده بقای نسل، تربیت فرزندان سالم و كارآمد و مفید برای جامعه است و هرگونه موفقیت و فراز و نشیبی كه در خانواده به وجود می آید و یا هر نقصان و كاستی كه بر خانواده تحمیل می شود در وهله اول اثرات مستقیمی بر فرزندان خواهد گذاشت (شمس، 1377).

مطالعه روابط والدین و كودك، یكی از بحث‌های علم روانشناسی را تشكیل می‌دهد، روابط بین كودكان و سایر اعضای خانواده را می‌توان به عنوان نظام یا شبكه ای از بخش‎هایی دانست كه در ارتباط متقابل با یكدیگرند. والدین ممکن است هم فرزند خودشان را دوست بدارند و هم این که آن ها را طرد کنند، و یا این که در عین دوست داشتن آن ها، در انضباط نیز سخت گیری نمایند. پاسخ کودک نیز صرفاً به یک جنبه از رفتار والدین یا شخصیت آن ها ارتباط پیدا نمی کند، بلکه تحت تأثیر ترکیبی از عوامل مختلف است (اسفندیاری ،1379).

اسمارت[1] (2001)، در پژوهشی دریافته است که چگونگی تعامل والد- کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده‎ای برای مشکلات رفتاری کودکان می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعامل‌هایی که معمولاً همراه با خصومت متقابل، بدبینی، کنترل بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسی‎‌های دوران کودکی دخالت دارند(هالنستین، 2001).

پژوهش‎های متمركز بر عوامل والدین عموماً فرزندپروری را هم، در پرتو سبك‌های فرزندپروری جهانی (برای مثال، مقتدر، مستبد، سهل گیر )، و هم رفتارهای خاص والدینی (مانند شیوه های برقرارینظم )، مفهوم سازی نموده اند. و هم چنین دارلینگ[2] و استین برگ[3] (1993)، مدل نظری ارائه داده اند که در آن، سبك فرزندپروری از طریق تعدیل ارتباط بین رفتارهای والدینی و پیامدهای رفتاری، تأثیر غیرمستقیم روی این پیامد ها داشت (سامروف[4]، 2004).

پیشرفت تحصیلی[5] دانش‎آموزان و بررسی عوامل تأثیر‎گذار بر آن، موضوع مهمی است که بخش عمده‎ای از پژوهش‎های علوم تربیتی و روان شناسی را به خود اختصاص داده است. به طوری که موفقیت در تحصیل، نقش مهمی در کسب فرصت‌های شغلی و ساختن زندگی آینده‌ی دانش‌آموزان دارد. در واقع آموزش مؤثر، بین گذشته، حال و آینده ارتباط ایجاد می­کند (بریتزمن[6]، 2003). محققان توافق دارند که علاوه بر آموزش بسیاری دیگر از عوامل از جمله، محیط، مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی که کودک در آن زندگی می‎کند و هم‎چنین مشخصه‌های فردی مانند هوش، شخصیت، سن، همسالان و انگیزه در عملکرد تحصیلی او نقش مهمی را ایفا می‎کنند. کاموراجا[7]، کارو[8] و اشمک[9] (2009) و بوساتو[10] و همکاران ، 2000، پرموزیک[11] و همکاران، 2003) دریافتند که پیشرفت تحصیلی تنها پیامد هوش و امکانات آموزشی موجود در محیط نیست بلکه جنبه‎های روان شناختی، همانند ابعاد شخصیتی و سبک‎های یادگیری نقش مهمتری را دارند.

برای مثال ، اینفانته[12] و همکاران، 2001،  عنوان می‌کنند در گستره‎ی موفقبت تحصیلی، نقش شخصیت فراتر از هوش است. سیستم‎های موفق آموزش و پرورش در مقاطع مختلف تحصیلی، در کنار سنجش‎های گوناگون، بخشی را نیز به سنجش ابعاد روانی و شخصیتی دانش‎آموزان اختصاص می‎دهند تا به وسیله نتایج حاصل از آن و انجام اقدامات مورد نیاز به پیشرفت تحصیلی آنان کمک نمایند. اصولاً تدوین برنامه‌های آموزشی باید طوری باشد که آموزندگان را در شرایط سازگاری روانی، به سوی به کار بستن همه توانایی‎هایشان هدایت کنند( دهقان، 1385).

1-2. بیان مسأله:

خانواده[13] از نهادهای مهم وبنیادی جامعه است که نقش اساسی در زندگی فرد وجامعه دارد.اهمیت خانواده بعنوان یک نهاد اجتماعی مساله ای غیر قابل تردید است. اگر چه فرزند از جامعه و همسا لان تاثیر می گیرد ولی بیشتر تحت تاثیر خانواده است.تاثیر خانواده در کودک ونقش های مهم آن در جنبه های سازندگی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی وغیره بسیار مهم وعظیم است(قائمی، 1375).

تاثیر خانواده در رشد همه جانبه کودک ار لحظه تولد آغاز شده وبا قدرت وفراگیری خاصی آشکار می شود ودر سراسر زندگی باقی می ماند.روابط صحیح ومتعادل والدین وفرزندان یکی از عوامل موثر در سلامت وبهداشت روانی آنان است. تحقیقات نشان می دهند که در بین عوامل مختلفی که در پرورش وشخصیت سالم در کودکان و نوجوانان موثرندتاثیر متقابل کودک ووالدین و نحوه برخورد وارتباط والدین وکودک از مهمترین وبنیادی ترین عوامل محسوب می شود. (نوابی نژاد،1370)

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*