رابطه بین فرهنگ بازار محوری و عملکرد بازرگانی

1-5-1 سوال اصلی پژوهش… 5
1-5-2 سوال های فرعی پژوهش… 5
1-6 فرضیه های پژوهش… 6
1-6-1 فرضیه اصلی پژوهش… 6
1-6-2 فرضیه های فرعی پژوهش… 6
1-7 قلمرو زمانی تحقیق.. 6
1-8 قلمرو مکانی.. 6
1-9 تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش… 6
فصل دوم. 9
بررسی ادبیات تحقیق.. 9
2-1 مقدمه. 10
بخش اول : ادبیات پژوهش… 10
2-2 فرهنگ بازارمحوری چیست.. 10
2-3 مفهوم مشتری محوری.. 18
2-4 مفهوم رقیب محوری.. 20
2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای.. 21
2-6 عملکرد مالی چیست.. 21
2-6-1 معیارهای حسابداری.. 22
2-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 22
2-6-3 مفهوم سود. 22
2-6-4 مفهوم نقدینگی.. 23
2-6-5 مفهوم نرخ بازگشت سرمایه. 23
2-7 مفهوم اثر بخشی.. 24
2-8 مفهوم تسلط شرکت بربازار 25
بخش دوم : پیشینه ی پژوهش… 25

پایان نامه

2-9 رابطه ی بین فرهنگ بازارمحوری و عملکرد بازرگانی.. 25
بخش سوم : چهارچوب نظری پژوهش… 32
2-10 مفهوم سازی بازار محوری و استخراج مدل تحقیق.. 32
فصل سوم. 39
روش اجرای تحقیق.. 39
3-1 مقدمه. 40
3-2 روش پژوهش… 40
3-3 جامعه آماری ، حجم نمونه و روش های نمونه گیری.. 41
3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات.. 43
3-5 تعاریف نظری و عملی متغیر های مستقل. 45
3-5-1 فرهنگ بازار محوری.. 45

یک مطلب دیگر :

3-6 تعاریف نظری و عملی متغیرهای وابسته. 46
3-6-1 عملکرد بازرگانی.. 46
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه. 47
3-6-1 روایی (اعتبار ) ابزار اندازه گیری.. 47
3-6-2 پایایی (اعتماد )ابزار اندازه گیری.. 49
3-7 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 50
فصل چهارم. 53
تجزیه و تحلیل داده ها 53
4-1 مقدمه. 54
4-2 آزمون فرضیات.. 55
4-2-1 بررسی و آزمون فرضیه فرعی اول. 55
4-2-2 بررسی و آزمون فرضیه فرعی دوم. 56
4-2-3 بررسی و آزمون فرضیه فرعی سوم. 57
2-4-4 بررسی و آزمون فرضیه اصلی.. 58
فصل پنجم. 59
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 59
5-1 خلاصه. 60
5-1-1 سوال های فرعی پژوهش… 60
5-2 نتایج پژوهش… 61
5-3 بحث و تفسیر. 62
5-4 محدودیت های پژوهش… 62
5-5 پیشنهادات.. 62
فهرست منابع فارسی.. 65
فهرست منابع انگلیسی.. 65
« ضمائم». 69
« پرسشنامه». 69

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*