رابطه خلاقیت با اختلالات شخصیتی در بین دانشجویان دختر و پسر

 

 

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش:

بیان هدف یا اهدا ف پژوهش یکی ازقسمتهای مهم پژوهش است،زیرااین قسمت از تحقیق مشخص می کند که محقق ،چه چیزی را مورد نظر قرار داده است واصولادرجستجوی چه چیزی است بدون نیاز هدف ،امکان ارزشیابی ازکارمحقق،وجودندارد.نتیجه گیری هر پژوهش به یافته های آن بستگی دارد واین امربدون هدف امکان پذیر نیست (دلاور،۱۳۸۰،ص۲۵).

هدف کلی پژوهش:

بررسی و مقایسه رابطه خلاقیت با بعدهای شخصیتی (افسردگی،هیستری،اسکیزوفرنی،پارانویا،وانحراف اجتماعی)در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب درسال تحصیلی ۸۹-۹۰ می باشد.

اهداف جزئی پژوهش:

 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و هیستری دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط خلاقیت در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .
 • بررسی ارتباط بعدهای شخصیتی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور سرپل ذهاب .

 

فرضیه های پژوهش:

 1. بین خلاقیت و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 2. بین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 3. بین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 4. بین خلاقیت و هیستری دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 5. بین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد.
 6. بین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.
 7. مطلب دیگر :
 8. پایان نامه درمورد حسابرسی شرکت:قرارداد حسابرسی
 9. بین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد.

سؤالات پژوهش:

 1. آیابین خلاقیت و افسردگی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 2. آیابین خلاقیت و اسکیزوفرنی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 3. آیابین خلاقیت و پارانوئیا دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 4. آیابین خلاقیت و هیستری دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 5. آیابین خلاقیت و انحراف اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجوددارد؟
 6. آیابین خلاقیت دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟
 7. آیابین بعدهای شخصیتی دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجوددارد؟

 

 

 

متغیر ها:

متغیر :عبارت است از ویژگیها-مفاهیم و صفاتی که بیش از یک حالت و ارزش به خود می گیرد ولی می توان حالتهای مختلف برای آن فرض کرد و تغییرات را از فردی به فردی دیگر ویا از شیئی به شیئی دیگر نشان داد (دلاور ،۱۳۸۰،ص ۵۸).

متغیر مستقل:

متغیری است که اندازه ،درجه و شدت آن به خودش وابسته است و تغییرات آن بستگی به تغییرات چیزهای دیگر ندارد و یا خود ذاتا مستقل است یا ما آن را مستقل فرض می کنیم(دلاور،۱۳۸۳،ص ۱۴)

.  در این پژوهش متغیر مستقل خلاقیت است.

متغیر وابسته:

متغیری است که تغییرات به طبع از تغییرات متغیر دیگری صورت می گیرد و یا ذاتا خود مستقل نیست(همان منبع،ص۱۵). در این پژوهش متغیر وابسته بعدهای شخصیتی است.

متغیر کنترل:

همان متغیری است که فقط یکی از سطوح آن در تحقیق ثابت نگه داشته می شود(همان منبع،ص۱۵)

. در این پژوهش متغیرکنترل دانشجویان است

متغیر تعدیل کننده:

متغیر تعدیل کننده یا مستقل شماره۲ عاملی است که توسط پژوهشگر ،انتخاب ، اندازه گیری یادستکاری می شودتا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر مستقل ومتغیر وابسته می شود یا خیر(همان منبع،ص۱۶)دراین تحقیق ،متغیر تعدیل کننده “جنسیت” می باشد

 

متغیر مداخله گر:

متغیری است که بر کار تحقیق اثر می گذارد ومحقق را در بررسی های خود دچار مشکل می کندو این متغیر قابل مشاهده واندازه گیری نیست(همان منبع،ص۱۶)در این پژهش متغیر مداخله گر”هوش دانشجویان وشرایط اجتماعی” آنان می باشد

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها:

۱- خلاقیت :

خلاقیت عبارتست از توانایی فرد در ارائه راحلهای ابتکاری وغیر متعادل در برابر مسائل(شریفی،۱۳۸۰،ص۸۰)

تعریف عملیاتی:الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت “CREE” نمرۀبالاتر از میانگین کسب کند .

ب) خلاقیت متوسط: کسی که در آزمون خلاقیت ” CREE” نمرۀ نزدیک به میانگین یا بهنجارکسب کند.

ج) خلاقیت پایین: کسی که درآزمون خلاقیت ” CREE ” نمرۀ پایین تر ازمیانگین کسب کند.

۲- شخصیت:

منظور از شخصیت در این پژوهش همان نابهنجاری های شخصیتی از جماه افسردگی،اسکیزوفرنی،پارانوئیا،هیستری،وانحراف اجتماعی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*