رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان …

2-2-9) مفهوم پاداش اجتماعی…………………………………………………………………… 20
2-3) اعتیاد به کار ……………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1) مفهوم اعتیاد به کار……………………………………………………………………….. 21
2-3-2) تعاریف اعتیاد به کار…………………………………………………………………….. 24
2-3-3) خودشیفتگی ………………………………………………………………………………. 28
2-3-4) انواع اعتیاد به کار…………………………………………………………………………. 29
2-3-5) پیامدهای اعتیاد به کار……………………………………………………………………. 30
2-3-6) پرکاری در برابر اعتیاد به کار…………………………………………………………… 31
2-3-7) نشانه های افراد معتاد به کار……………………………………………………………. 31
2-3-8) راه کارهای درمانی……………………………………………………………………….. 32
2-3-9) اعتیاد به کار وکیفیت زندگی …………………………………………………………… 33
2-4) تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………. 34
2-4-1) مفهوم تعهد سازمانی……………………………………………………………………… 34
2-4-2) سه نگرش عمده تعهد سازمانی………………………………………………………… 35
2-4-3) دیدگاه های نظری تعهد سازمانی……………………………………………………… 35
2-4-4) دیدگاه های نظری عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………… 37
2-5) فرسودگی شغلی…………………………………………………………………………………… 37
2-5-1) مفهوم فرسودگی شغلی………………………………………………………………….. 37
2-5-2) رویکردهای مختلف نسبت به فرسودگی شغلی……………………………………. 38
2-5-3) عوامل پیش سندرم فرسودگی شغلی…………………………………………………. 42
2-5-4) علایم هشدار دهنده فرسودگی شغلی………………………………………………… 45
2-5-5) عوامل موثر در فرسودگی شغلی………………………………………………………. 47
2-5-6) ویژگی های افراد مستعد فرسودگی………………………………………………….. 48
2-5-7) شیوه های مقابله با فرسودگی شغلی………………………………………………….. 48
2-5-8) راهبردهای سازمانی مقابله با فرسودگی شغلی……………………………………… 49
2-6) پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………………. 50
2-6-1) پژوهش های انجام شده درداخل کشور …………………………………………….. 50
2-6-2) پژوهش های انجام شده در خارج از کشور………………………………………… 53
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….        57
3-2) روش پژوهش ………………………………………………………………………………….. ….57
3-3) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………. …57
3-4) حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………….. ..57
3-5) روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………… ..57
3-6) ابزار اندازه گیری داده ها ……………………………………………………………………… ..58
3-7) روایی……………………………………………………………………………………………… ..60
3-8) پایایی …………………………………………………………………………………………….. ..60

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………… ..61
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………. 64
4-2) تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………………….  65
4-3) تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ……………………………………………………………  69
فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………. 80
5-2) خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………. 80
5-3) یافته های پژوهش………………………………………………………………………………. 81
5-4) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………. 82
5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………. 86
5-5-1) محدودیت های در اختیار پژوهشگر…………………………………………… 86
5-5-2) محدودیت های خارج از اختیار پژوهشگر……………………………………. 86
5-6) پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………….. 86
5-6-1) پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش…………………………………………… 86
5-6-2) پیشنهادهایی بر اساس تجارب پژوهشگر……………………………………… 88
5-6-3) توصیه به پژوهشگران آینده………………………………………………………. 88
منابع ……………………………………………………………………………………………………….  90
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………  90

مطلب دیگر :

منابع غیر فارسی …………………………………………………………………………………………  94
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………. 99
فهرست جدول ها
      عنوان                                                                                          صفحه
 
جدول 3-1. تناظر مولفه های پاداش اجتماعی با گویه های پرسشنامه مربوطه              58
جدول 3-2. تناظر مولفه های اعتیاد به کار با گویه های پرسشنامه مربوطه…………………. 59
جدول 3-3. تناظر مولفه های تعهد سازمانی با گویه های پرسشنامه مربوطه                59
جدول 3-4. تناظر مولفه های تعهد سازمانی با گویه های پرسشنامه مربوطه                60
جدول 4-1. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر جنسیت…………………………………… 65
جدول 4-2. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر سن………………………………………… 66
جدول 4-3. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر میزان تحصیلات………………………… 67
جدول 4-4. توزیع فراوانی ودرصد فراوانی متغیر سابقه کار…………………………………. 68
جدول 4-5. جدول آزمون K-S جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش             69
جدول 4-6. بررسی همبستگی بین پاداش اجتماعی و اعتیاد به کار کارکنان                70
جدول 4-7. بررسی همبستگی بین پاداش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان              71
جدول 4-8. بررسی همبستگی بین پاداش اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان           72
جدول 4-9. ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون گام به گام (فرضیه 4)      74
جدول 4-10. ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون گام به گام (فرضیه 5)    76
جدول 4-11. ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون گام به گام (فرضیه 4)    78
فهرست نمودارها
       عنوان                                                                                          صفحه
 
نمودار 4-1. نمودار ستونی متغیر جنسیت بر حسب درصد فراوانی…………………………. 65
نمودار 4-2. نمودار ستونی متغیر سن بر حسب درصد فراوانی………………………………. 66
نمودار 4-3. نمودار ستونی متغیر میزان تحصیلات  بر حسب درصد فراوانی               67
نمودار 4-4. نمودار ستونی متغیر سابقه کار بر حسب درصد فراوانی……………………….. 68
فهرست شکل ها
     عنوان                                                                                          صفحه
 
شکل 2-1.رویکرد ساختاری فرسودگی شغلی…………………………………………………… 42

 
 
 
 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق

  • مقدمه

ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺷﺨﺼﯿﺖ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ. ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در درك و ﻓﻬﻢ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻓﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ (بویار و موسلی،[1] 2007؛ جانسون، ماراکاز و پالمر[2]، 2005).
شرایط كارى در سازمان هاى امروز به گونه اى است كه موجب می شود بسیارى از افراد، بخش فراوانى از زندگى و اوقات خود را به كار اختصاص دهند. این وضعیت می تواند پیامدهاى مثبتى داشته باشد، اما در عین حال، عوارض و پیامدهاى منفى نیز دارد. از این رو، اخیراً پژوهش هایى درباره صرف میزان فراوانى از وقت در كار انجام شده است كه اصطلاح اعتیاد به كار، براى آن به كار می رود (اسنیر و زوهار[3]، 2008). حضور در محیط های كاری و صرف بخش قابل توجهی از زمان روزانه برای انجام كار و دغدغه و اشتغالات ذهنی درباره فعالیت های كاری باعث شده است افراد زمان بسیار زیادی را به طور دلخواه و داوطلبانه به فعالیت های كاری اختصاص می دهند، بدون آن كه به اندازه مناسب و كافی به استراحت و تفریح پرداخته و زمانی را به خانواده و دوستان اختصاص دهند؛ از این رو غالباً استرس زیادی را تجربه نموده و كارشان موجب مشكلات جسمی و روانی برای آنان می شود (احمدی و همکاران، 1389).

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*