رابطه کارآفرینی و تامین مالی از طریق بدهی در شرکت های پذیرفته …

2-3-2کارآفرینی : 30
2-4بخش چهارم: ارتباط کارآفرینی و تآمین مالی از بدهی.. 32
2-5 بخش پنجم : پیشینه. 36
2-5-1 پیشینه داخلی : 36
2-5-2. پیشینه خارجی : 39
فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 41
3-1  مقدمه. 43
3-2)  روش تحقیق. 43
3-3 تعریف متغیرهای تحقیق. 45
3-4)جامعه آماری.. 52
3-5) محاسبه حجم نمونه. 52
3-6) روش گرد آوری اطلاعات: 53
3-7)  روش تجزیه و تحلیل داده ها: 53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 56
4-1 مقدمه. 57
4-2آمار توصیفی: 57
4-3 آمار استنباطی: 58
4-3-1پیش فرض های رگرسیون. 58

شبکه فناوری و نوآوری بهین کاو –

4-3-2) نتایج  رگرسیون چندگانه. 61

مطلب دیگر :

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 65
5-1 مقدمه. 66
5-2- نتایج تحقیق. 66
5-3) نتیجه گیری و تبیین نتایج تحقیق. 68
5-4- پیشنهادات بر اساس یافته های تحقیق. 70
5-5- پیشنهادات به محققین آتی.. 71
5-6- محدودیت های تحقیق. 71
منابع و ماخذ. 72
ضمایم و پیوست ها 77
چکیده
تامین مالی کارآفرینان و شرکت های کوچک و استقراض آن ها از بانک ها و موسسات مالی، کارآیی آنها را افزایش خواهد داد زیرا استقراض افراد باعث خواهد شد تلاش بیشتری به منظور بازگشت منابع استقراض شده از بانک ها و موسسات مالی داشته باشند و این موضوع افزایش کارایی کارآفرینان را به دنبال خواهد داشت و در تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین کار آفرینی و بدهی مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این تحقیق از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه جمع آوری وتحلیل اطلاعات در حیطه تحقیقات توصیفی است.نمونه آماری شامل 80 شرکت در طی دوره زمانی پنج ساله 1386 تا 1390 می باشد.روش گرد آوری داده ها بصورت اسناد کاوی بوده است. داده های تحقیق از طریق مراجعه به گزارش های مالی و از طریق بانک های اطلاعاتی مربوط به اطلاعات بازار سرمایه و نیز سایت های تخصصی بورس اوراق بهادار و نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج میگردد.. داده های مورد نظر پس از جمع آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده و به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست  و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین عدم کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین کارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی با توجه به متغبرهای اندازه و رشد سود دهی و نقدینگی رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان خواهد که افزایش فعالیت های کارآفرینی ،تمایل شرکت های را برای گرفتن وام از بانک ها افزایش خواهد داد و افزایش یافتن استقراض شرکت ها از بانک ها بصورت غیرمستقیم مدیریت را وادار خواهد کرد که موثر و کارا تر و بهره ورتر شوند. بنابراین افزایش کارآفرینی، هنگامی که صنایع کشور دچار رکود شده و توسعه نیافته،  در موفقیت شرکت ها تاثیر خواهد گذاشت.
. کلمات کلیدی: عدم کارایی شرکت ها، تامین مالی از طریق بدهی، اندازه شرکت، رشد سوددهی.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*