ررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال ۸۰ – ۸۹

۱- ۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.۲۷

۱- ۴ –  اهداف تحقیق۲۸

۱-۴-۱- هدف اصلی۲۸

۱-۴-۲-اهداف فرعی .۲۸

۱- ۵ – سوالات تحقیق۲۹

۱-۵ – ۱- سوال اصلی۲۹

۱-۵-۲- سوالات فرعی۲۹

۱-۶ – تعریف واژگان عملیاتی۳۰

۱ -۷ – قلمرو تحقیق.۳۲

۱-۷-۱- قلمرو موضوعی۳۲

۱-۷-۲- قلمرو زمانی.۳۲

۱-۷-۳- قلمرو مکانی۳۲

 • جامعه آماری تحقیق۳۲

 

 • روش شناسی تحقیق۳۳

۱-۹-۱- از نظر هدف۳۳

۱-۹-۲- از نظر روش۳۳

 • ابزارهای گردآوری اطلاعات۳۴

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق۳۵

۲- ۱ – مبانی نظری.۳۶

۲-۱-۱- چرخه حیات .۳۶

۲-۱-۲- ساختار سرمایه .۳۷

۲-۱-۳- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری : .۳۸

۲-۱-۴- هزینه سرمایه۳۹

۲-۱-۵- ساختار سرمایه بهینه ۳۹

۲-۱-۶- چرخه ی عمر رشدی شرکت.۴۰

۲-۱-۷- درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی۴۱

۲-۱-۸-  پارامترهای استراتژی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر۴۲

۲-۱-۹- مروری بر نظریه های اصلی ساختار سرمایه.۴۴

 • تئوری توازن ایستا۴۴
 • تئوری سلسله مراتبی.۴۵

۲-۲- ادبیات علمی تحقیق.۴۶

۲-۲-۱- چرخه عمر۴۶

۲-۲-۱- ۱ – مراحل کلی چرخه عمر شرکت۴۶

۲-۲-۱-۲- ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی۴۶

۲-۲-۱-۲-۱- مشخصات مالی مرحله تولد۴۶

۲-۲-۱-۲-۲-  مشخصات مالی مرحله ی رشد.۴۷

۲-۲-۱-۲-۳-  مشخصات مالی مرحله بلوغ.۴۷

۲-۲-۱-۲-۴-  مشخصات مالی مرحله افول.۴۷

۲-۲-۲-  ساختار سرمایه.۴۸

۲-۲-۲-۱- هزینه سرمایه.۴۹

۲-۲-۲-۲- منابع مالی بانک ها۴۹

۲-۲-۲-۳- ساختار سرمایه بهینه.۵۰

۲-۲-۲-۴- چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها.۵۱

۲-۲-۲-۵- تئوری های ساختار سرمایه۵۲

۲-۲-۲-۵-۱- تئوری توازن ثابت یا پایدار۵۲

۲-۲-۲-۵-۲- فرضیه عدم تقارن اطلاعات۵۴

۲-۲-۲-۵-۳- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.۵۵

۲-۲-۲-۵-۴- فرضیه جریان نقدی آزاد.۵۸

۲-۲-۲-۶-  عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا.۵۹

۲-۲-۲-۶-۱- اندازه شرکت.۵۹

۲-۲-۲-۶-۲- قابلیت مشاهده دارایی ها.۶۰

۲-۲-۲-۶-۳- فرصت های رشد۶۱

۲-۲-۲-۶-۴- سودآوری.۶۲

۲-۲-۲-۶-۵- ریسک سود.۶۳

۲-۲-۲-۶-۶- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی.۶۳

۲-۲-۲-۶-۷- سود تقسیمی۶۴

۲-۲-۲-۷-  فرضیات تئوری های ساختار سرمایه .۶۴

۲-۲-۲-۷-۱- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا .۶۴

۲-۲-۲-۷- ۲- فرضیات نظریه موازنه ایستا .۶۵

۲-۲-۲-۷- ۳- فرضیات نظریه سلسله مراتبی .۶۵

 • تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی۶۷

۲-۲-۳-۱- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد۶۷

۲-۲-۳-۲- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد۶۷

۲-۲-۳-۳- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ۶۸

۲-۲-۳-۴- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول۶۸

 • تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه.۶۸
 • جمع بندی کلی۶۹
 • پیشینه تحقیق.۷۰

۲-۳-۱- پیشینه تحقیقات خارجی۷۰

۲-۳-۱-۱-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر۷۰

۲-۳-۱-۲-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه۷۲

 • پیشینه تحقیقات داخلی.۷۴

۲-۳-۲-۱- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ۷۴

۲-۳-۲-۲- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه .۷۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق۸۱

۳-۱- مقدمه.۸۲

 • سوالات تحقیق۸۲
  • سوال اصلی.۸۲
  • سوالات فرعی .۸۲
 • متغییر های تحقیق۸۳

 

 • متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر.۸۳

 

 • متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه.۸۳

 

 • مدل مفهومی .۸۵
 • روش تحقیق۸۶
  • از نظر هدف۸۶
  • از نظر روش.۸۷

۳-۵-۲-۱- انواع روش رگرسیون۸۷

۳-۵-۲-۱-۱-  رگرسیون سری زمانی.۸۸

۳-۵-۲-۱-۲-  رگرسیون مقطعی.۸۹

۳-۵-۲-۱-۳- رگرسیون میانگین(mean) 90

۳-۵-۲-۱-۴- رگرسیون تجمعی(pooled) 91

۳-۵-۲-۱-۵- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) 92

۳-۵-۲-۱-۵-۱- روش های تخمین مدل ۹۴

۳-۵-۲-۱-۵-۱-۱- مدل اثرات ثابت  .۹۵

۳-۵-۲-۱-۵-۱-۲- مدل اثرات تصادفی . ۹۶

۳-۵-۲-۱-۵-۲- آزمون هاسمن  .۹۷

۳-۵-۲-۲- روش پژوهش  ۹۸

 • جامعه آماری تحقیق ۹۹
 • روش های گردآوری داده ها ۱۰۰
 • قلمرو تحقیق ۱۰۰

۳-۸-۱-   قلمرو موضوعی .۱۰۰

۳-۸-۲-  قلمرو زمانی  ۱۰۰

۳-۸-۳- قلمرو مکانی .۱۰۰

 • روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها ۱۰۱

۳-۹-۱-    مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ۱۰۱

۳-۹-۲-    مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه .۱۰۳

۳-۹-۲-۱-  آزمون مدل توازن ایستا ۱۰۳

۳-۹-۲-۲ – آزمون مدل سلسله مراتبی .۱۰۴

۳-۹-۲-۳- آزمون مدل ترکیبی۱۰۵

 • روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده ۱۰۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق ۱۰۸

۴-۱- مقدمه ۱۰۹

۴-۲- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ۱۰۹

۴-۳ –  چرخه عمر صنعت خودرو ۱۱۱

۴-۴- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ۱۱۵

۴-۴- ۱- سوال اصلی ۱۱۶

 • سوالات فرعی .۱۱۶

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۲۷

۵-۱- مقدمه ۱۲۸

۵-۲- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو .۱۲۸

۵-۳- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ۱۲۹

۵-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون چاو .۱۲۹

۵-۳-۲- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) .130

۵-۳-۲-۱- بررسی معنادار بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر .۱۳۰

۵-۳-۲-۲- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ۱۳۲

۵-۳-۲-۳- بررسی ضرایب  مدل های ساختارسرمایه  در طول چرخه عمر ۱۳۳

۵-۳-۳- نتیجه کلی تحقیق .۱۳۶

۵-۴- پیشنهادات برای تحقیقات آتی .۱۳۸

فهرست منابع و ماخذ .۱۳۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها ۱۹

جداول:

جدول ۲- ۱- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ۳۸

جدول ۲-۲-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ۴۲

جدول ۲-۳ -کسب و کارهای در حال رشد .۴۳

جدول ۲-۴-کسب و کارهای بالغ .۴۳

جدول ۲-۵-کسب و کارهای در حال افول .۴۴

جدول ۲-۶- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) .۶۵

جدول ۲-۷- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ۷۱

جدول ۳-۱- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر .۸۳

جدول ۳-۲- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ۸۴

جدول ۳-۳- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ۱۰۲

 

جدول ۴-۱- شرکت های محذوف از جامعه آماری ۱۱۰

جدول۴-۲- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو .۱۱۳

جدول ۴-۳- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ۱۱۴

جدول۴-۴- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ۱۱۶

جدول ۴-۵- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق .۱۱۷

جدول۴-۶ – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۷

جدول ۴-۷- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۷

جدول۴-۸-  نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۸

جدول ۴-۹ –  نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ۱۱۸

جدول۴-۱۰-  نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۱۹

جدول ۴-۱۱- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۱۹

جدول۴-۱۲- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۱۹

جدول ۴-۱۳- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد .۱۲۰

جدول۴-۱۴- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ۱۲۰

جدول ۴-۱۵- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد .۱۲۰

جدول۴-۱۶- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۱

مطلب دیگر :

جدول ۴-۱۷- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ۱۲۲

جدول۴-۱۸- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۲

جدول ۴-۱۹- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۲

جدول۴-۲۰- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ۱۲۳

جدول ۴-۲۱- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ .۱۲۳

جدول۴-۲۲- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول .۱۲۴

جدول ۴-۲۳- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۴

جدول۴-۲۴ – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۵

جدول ۴-۲۵- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول .۱۲۵

جدول۴-۲۶- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۵

جدول ۴-۲۷ – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ۱۲۶

جدول ۵-۱ نتایج آزمون چاو .۱۲۹

جدول ۵-۲  مقادیر احتمال آزمون .۱۳۰

جدول ۵-۳  ضرایب تعیین مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر ۱۳۲

جدول ۵-۴  ضرایب مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر .۱۳۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها:

نمودار۳-۱- مدل مفهومی تحقیق ۸۵

نمودار ۳-۲- رگرسیون سری زمانی ۸۹

 

نمودار۳-۳- رگرسیون مقطعی .۹۰

 

نمودار۳-۴- رگرسیون میانگین ۹۱

نمودار۳-۵- رگرسیون تجمعی .۹۲

 

نمودار۴- ۱- روند مراحل چرخه عمر صنعت خودرو .۱۱۵

نمودار۵- ۱- روند چرخه عمر صنعت خودرو ۱۲۸

نمودار ۵-۲- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به سوال اصلی تحقیق ۱۳۴

نمودار ۵-۳- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله رشد .۱۳۵

نمودار ۵-۴- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله بلوغ .۱۳۵

نمودار ۵-۵- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله افول .۱۳۶

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ۱ – مقدمه

امروزه در هر کشور و رشد تولیدات ، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت،  برای ادامه ی حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها،  به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات،  مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت،  میان مدت و بلند مدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور بدست می آید.

منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته،  فروش سهام جدید،  تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تامین است.وظایف اصلی مدیریت مالی،  تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است. هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ی ارزش شرکت برای سهامداران است (ون هورن، ۱۳۷۱).

۱-۲- بیان مسئله

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*