رشته تکنولوژی آموزشی – کارشناسی ارشد رابطه سواد اطلاعاتی با خود راهبری یادگیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

عنوان
صفحه

یونسکو.۲۱

۲-۱-۵- سواد اطلاعاتی در ایران.۲۱
۲-۱-۶- سواد اطلاعاتی در آموزش عالی۲۳
۲-۱-۷- جامعه اطلاعاتی و سواد اطلاعاتی ۲۵
2-9- مدلهای سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی۳۴

  • مدل بروس.۳۴
  • مدل شش مهارت بزرگ.۳۵
  • مدل جستجوی اطلاعات۳۶

۲-۱-۱۰- نظریه های یادگیری خواستگاه اصلی سواد اطلاعاتی۳۷
۲-۱-۱۱- بنیاد فلسفی نظریه های یادگیری.۴۱
۲-۱-۱۲- تجربه گرایی بنیاد فلسفی سواد اطلاعاتی۴۱
۲-۱-۱۳- پیشینه نظریه ای یادگیری۴۲
۲-۱-۱۴- نظریه کارکرد گرایی بنیاد علمی خود-راهبری یادگیری۴۴
۲-۱-۱۵- خود-راهبری یادگیری۴۶
۲-۱-۱۵-۱-تعریف خود-راهبری یادگیری.۴۷
۲-۱-۱۵-۲-  تاریخچه خود-راهبری یادگیری۴۶
۲-۱-۱۵-۱-ابعاد خود-راهبری یادگیری.۵۱
۲-۱-۱۵-۲- الگوی  خود-راهبری چهار عاملی کندی.۵۲
۲-۱-۱۵-۳- الگوی  خود-راهبری مسئولیت شخصی محور ۵۲
۲-۱-۱۵-۴- الگوی  خود-راهبری سه بعدی گاریسون ۵۳
۲-۱۵-۵- موقعیتهایی که یادگیری خودراهبر گسترش پیدا می کند۵۴
۲-۱-۱۶- اهمیت خود-راهبری یادگیری در آموزش عالی۵۴

۲-۱-۱۷- رابطه مفهومی سواد اطلاعاتی و خود-راهبری یادگیری ۵۷
۲-۲- پیشینه تجربی ۵۹
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی در حوزه سواد اطلاعاتی.۵۹
۲-۲-۲- تحقیقات داخلی در حوزه خود-راهبری یادگیری.۵۹
۲-۲-۳- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی.۶۳

صفحه
عنوان

۲-۲-۴- تحقیقات خارجی در حوزه سواد اطلاعاتی.۶۹
۲-۲-۵- جدول خلاصه پیشینه های داخلی و خاری بکالر رفته در تحقیق.۷۲
۳- فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه.۷۶
۳-۲- روش بررسی.۷۷
۳-۳- جامعه آماری .۷۷
۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷۷
۳-۵- روش جمع آوری اطلاعات.۷۸
۳-۷- ابزار مورد استفاده و نحوه تعیین پایایی ۷۹
۳-۸- روایی و ابزار اندازه گیری۸۰
۳-۹- روش های پایایی پرسشنامه.۸۱
۳-۱۰- روشها و فرمولهای اماری مورد استفاده جهت تحلیل داده ها۸۲
۴- فصل چهارم: یافته های پژوهش
۴-۱- مقدمه ۸۳
۴-۲- تحلیل متغیر جنسیت۸۳
۴-۳- تحلیل متغیر سن۸۵
۴-۴-  تحلیل متغیر معدل۸۵
۴-۵- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری.۸۶
۴-۶- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویی به سوالات پرسشنامه سواد اطلاعاتی.۸۸
۴-۷- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات پرسشنامه خود-راهبری یادگیری۹۰
۴-۷- بررسی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سوالات سواد اطلاعاتی.۹۲
۴-۸- نمره خود-راهبری یادگیری دانشجویان.۹۴
۴-۹- نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان.۹۵
۴-۱۰- آمار استنباطی شامل ( تحلیل آماری سوالات تحقیق)۹۶


۵- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

صفحه

مطلب دیگر :

عنوان

۵-۱- مقدمه.۱۰۳
۵-۲- خلاصه پژوهش و تحلیل نتایج۱۰۳
۵-۳- نتایج حاصل از تحلیل آماری سوالات پژوهش  .104
5-4- نتیجه گیری کلی .۱۱۱
۵-۵- پیشنهادات ۱۱۲
۵-۶- پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی .۱۱۳
۵-۷- محدودیتها.۱۱۴
۶- فهرست منابع ۱۱۵
۶-۱- منابع فارسی.۱۱۵
۶-۲- منابع انگلیسی۱۲۴
 
7- پیوست ها
۷-۱- پرسشنامه سواد اطلاعاتی
۷-۲- پرسشنامه خود-راهبری یادگیری


فهرست جداول

 

     

 

صفحه

 

عنوان

   

۷۷
۸۶
۸۸
۸۸
۹۰
۹۳
94
95
96
97
98
99
100
101
103
108

 
جدول ۳-۱- جدول نمونه گیری مورگان
جدول ۴-۱- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب جنسیت آنها
جدول ۴-۲- رنج سنی پاسخگویان
جدول ۴-۳- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب سن آنها
جدول ۴-۴- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب معدل آنها
جدول ۴-۵-  توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
ادامه جدول ۴-۶- توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
جدول ۴-۷-  توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
ادامه جدول ۴-۸- توزیع فراوانی و درصد گزینه های انتخابی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
جدول ۴-۹-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
ادامه جدول ۴-۱۰- شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه خود ـ راهبری یادگیری دانشجویان
جدول ۴-۱۱-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
جدول ۴-۱۲-  شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی سؤالات پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان
جدول ۴-۱۳-  توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره خود ـ راهبری یادگیری آنها
جدول۴- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب نمره سنجش سواد اطلاعاتی آنها
۴-۱۵-  جدول ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین سواد اطلاعاتی و خود راهبری یادگیری دانشجویان

صفحه
عنوان

۱۰۹
۱۱۰
111

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*