رشته زیست شناسی بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی

عنوان پایان نامه :

بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های فاکتورهای انعقادی PT(rs1799963)،
FGB (rs1800790و PAI-1(rs1799889در زنان ایرانی مبتلا به میوم رحمی
مقدمه: میوم ها تومورهای خوش خیم، جامد و تک کلونی سلولهای عضله صاف دیواره رحم می باشند. میوم ها در ۴۰% -۲۰% از زنان در سال های باروری رخ می دهند. ترومبوآمبولی وریدی (VTE) از عوارض شایع سرطان است. درحال حاضر چندین عامل خطر ژنتیکی برای ترومبوز مرتبط با سرطان شناخته شده است، با این حال، سهم عوامل ترومبوتیک در بیماران مبتلا به سرطان نتایج متناقضی دارد. اگرچه، ارتباط ترومبوز وریدی با میوم بزرگ رحمی گزارش شده است اما پیش از این، تأثیر پلی

مطلب دیگر :

پایان نامه رایگان درمورد واردات موازی، مالکیت فکری، کشورهای درحال توسعه، حقوق مالکیت فکری

 مورفیسم های مرتبط با ترومبوز بر روی خطر بروز میوم رحمی نامشخص بوده است.

مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، سه پلی مورفیسم ژن فاکتور انعقادی انتخاب شدند و با بهره گرفتن از روش ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه شیوع پلی مورفیسم های ژن پروترومبین(PT) (rs1799963)، بتا فیبرینوژن (rs1800790) (FGB) و بازدارنده ی فعال کننده پلاسمینوژن۱ (rs1799889) (PAI-1) در ۷۰ زن با تشخیص کلینیکی میوم رحمی و ۷۰ زن سالم مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار (version 19) SPSSو با کمک آنالیز آماری کای دو (۲χ) تجزیه و تحلیل شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*