رشته زیست شناسی بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی(M. S)

بررسی تاثیر تاریخ کاشت، تراکم بوته و کود نیتروژن بر بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا

در گرگان

استاد راهنما:

مطلب دیگر :

دکتر محمد علی آقاجانی

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل فرجی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*