رشته علوم اجتماعی بررسی سیره تبلیغی و مخاطب شناسی امام صادق(ع) در …

2-6-2 ارتباطات به مثابه تولید و تبادل معنا. …………………………………………………………………………27

2-6-3 ارتباطات به مثابه آیین. …………………………………………………………………… ……………………30

2-6-4 چارچوب نظری ارتباطی تحقیق………………………………………………………………………………34

   2-6-5 مبانی نظری مخاطب‌شناسی…………………………………………………………………………………….36

2-6-5-1 تاریخچه مخاطبان… …………………………………………………. …………………………37

2-6-5-2 گونه‌های مختلف مخاطبان……………………………………………………………………..40

2-6-5-2-1 مخاطبان به مثابه یک گروه یا عموم………………………………………….40

2-6-5-2-2 مخاطب به مثابه خرسندی و رضامندی در رجوع به رسانه……………..41

2-6-5-2-3 مخاطبان یک رسانه خاص………………………………………………………42

2-6-5-2-4 مخاطبان یک کانال یا محتوا……………………………………………………43

2-6-5-2-5 رویکرد اتخاذ شده در تحقیق…………………………………………………..44

فصل سوم؛ روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………….45

پایان نامه

3-1 مفهوم­شناسی روش اسنادی…………………………………………………………………………………………..46

3-2 مزایا و معایب……………………………………………………………………………………………………………..48

3-3 مآخذیابی………………………………………………………………………………………………………………….49

3-4 طبقه­بندی مآخذ…………………………………………………………………………………………………………50

فصل چهارم؛ شرایط فرهنگی و اجتماعی دوران امام صادق(ع)…. ………………………………51

4-1 مروری اجمالی بر زندگی امام صادق(ع)… ……………………………………………………………………..52

4-2 وقایع مهم زندگی آن حضرت.. …………………………………………………………………… ……………..54

4-2-1 قیام زیدبن­علی.. …………………………………………………………………… …………………………….54

4-2-2 انتقال خلافت به عباسیان.. ……………………………………………………………………………………..54

4-3 شرایط امام صادق(ع) در زمان خلافت عباسیان.. ………………………………………………………………58

4-4 مناسبات امام صادق(ع) و منصور عباسی.. ……………………………………………………………………….61

4-5 شهادت امام صادق(ع). …………………………………………………………………… …………………………63

4-6 وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن عصر .. ………………………………………………………………………….63

4-6-1 فترت سیاسی امویان و کاهش فشار دستگاه خلافت.. ………………………………………………….62

4-6-2 وضعیت جدید جامعه اسلامی و باز شدن عرصه­های فکری و فرهنگی…………………………….63

4-6-3 ورود فرهنگ­ها و ملیت­های جدید به جهان اسلام……………………………………………………….66

4-6-4 پیداش مشرب­ها و مکتب­های جدید فکری………………………………………………………………..68

4-6-4-1 جبر……………………………………………………………………………………………………69

4-6-4-2 زندقه.. ……………………………………………………………………………………………….69

4-6-4-3 اعتزال. ……………………………………………………………………………………………….70

4-6-4-4 غلات.. ………………………………………………………………………………………………71

فصل پنجم؛ شیوه­های تبلیغی امام صادق(ع). ………………………………………………………………………..74

5-1 آموزش… …………………………………………………………………………………………………………………75

5-1-1 سطوح آموزشی امام… ………………………………………………………………………………………….75

5-1-1-1 سطح عمومی. ……………………………………………………………………………………..75

5-1-1-2 سطح خصوصی. ………………………………………………………………………………….77

5-1-2 مهم­ترین شاگردان امام.. ………………………………………………………………………………………..82

5-1-2-1 هشام­بن­حکم… …………………………………………………………………………………….82

5-1-2-2 زراه­بن اعین شیبانی. ……………………………………………………………………………..86

یک مطلب دیگر :

5-1-2-3 ابوسعید ابان­بن­تغلب… …………………………………………………………………………..86

5-1-2-4 مومن الطاق.. ……………………………………………………………………………………….87

5-1-2-5 ابوحمزه ثمالی… ………………………………………………………………………………….87

5-2 مجالس عزاداری.. ………………………………………………………………………………………………………89

5-2-1 اهمیت واقعه عاشورا و مجالس عزاداری. ………………………………………………………………….90

5-2-2 مجالس عزاداری به مثابه یک رسانه.. ……………………………………………………………………….91

5-2-3 استفاده تبلیغاتی امام صادق(ع) از مجالس عزاداری.. …………………………………………………..95

5-3 حج.. …………………………………………………………………… …………………………………………………99

5-3-1 اهمیت و ضرورت حج. ………………………………………………………………………………………100

5-3-2 حج به مثابه یک رسانه آیینی. ……………………………………………………………………………….101

5-3-3 استفاده تبلیغی امام از حج.. ………………………………………………………………………………….105

5-4 مناظره. …………………………………………………………………… …………………………………………….111

5-4-1 انواع مناظره. ……………………………………………………………………………………………………..112

5-4-2 آداب مناظره. ……………………………………………………………………………………………………112

5-4-2-1 قداست هدف.. ………………………………………………………………………………….112

5-4-2-2 اولویت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مناظره…………………………………113

5-4-2-3 رعایت ادب.. ……………………………………………………………………………………113

5-4-2-4 مناظره با افراد برجسته… ………………………………………………………………………113

5-4-2-5 اجتهاد مناظره­کننده.. …………………………………………………………………………..114

5-4-2-6 فن بیان. ……………………………………………………………………………………………114

5-4-4 شیوه مناظرات امام صادق(ع) ……………………………………………………………………………….115

5-4-4-1 دعوت به توحید و اثبات وجود خدا……………………………………………………….115

5-4-4-2 پاسخ­های کوتاه.. ……………………………………………………………………………….115

5-4-4-3 استدلال عقلی و منطقی.. ……………………………………………………………………..116

5-4-4-4 ایجاد صورت­های مختلف برای طرف مقابل……………………………………………116

5-4-4-5 رعایت ادب……………………………………………………………………………………….117

5-4-4-6 باطل کردن مدعای فرد با استفاده از کلام وی…………………………………………..117

5-4-4-7 قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر……………………………………………………………..119

5-4-4-8 تذکر دادن به امور ملموس زندگی…………………………………………………………119

5-4-4-9 رد قیاس و رای…………………………………………………………………………………..119

5-4-5 موضوعات مناظرات امام صادق(ع)………………………………………………………………………..121

5-5 نشر حدیث……………………………………………………………………………………………………………..122

5-6 شعر و ادبیات.. …………………………………………………………………………………………………………129

5-6-1 استفاده امام از شعر.. ……………………………………………………………………………………………130

5-7 مکتوب کردن…. ……………………………………………………………………………………………………..136

فصل ششم؛ مخاطب­شناسی امام صادق(ع).. ……………………………………………………………………….139

6-1 اصحاب.. ……………………………………………………………………………………………………………….139

6-2 غلات. ……………………………………………………………………………………………………………………140

6-3 صوفیان. ………………………………………………………………………………………………………………….141

6-4 معتزله. …………………………………………………………………………………………………………………..142

6-5 ابوحنیفه. …………………………………………………………………………………………………………………143

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*