رشته مردم شناسی کارشناسی ارشد با موضوع نوآوری‏های شغلی عشایر

استاد راهنما

 دانشیاردکتر جلال‌الدین رفیع‌فر

استاد مشاور

 دانشیاردکتر منصور وثوقی

استاد داور

 دانشیاردکتر ناصر فکوهی

مدیر گروه آموزشی

 دانشیاردکتر اعظم راورد‏راد

معاون تحصیلات‌ تکمیلی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
موضوع این رساله، بررسی و مقایسه نوآوری‌های شغلی در میان عشایر اسکان‌یافته‌ شهرستان مهر (مورد مطالعه: روستای کریم‌آباد) است که با توجه به ماهیت پژوهشی این موضوع، اطلاعاتی را درمورد ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر جمع‌ آوری کرده‌ایم، در این تحقیق که تحقیقی کیفی و میدانی است برای نیل به اهداف اصلی آن از روش‌های مردم‌شناختی از جمله مشاهده، گفتگوهای غیر رسمی و مصاحبه، مطالعه اسناد مدارک و ابزارهایی مانند عکس‌برداری و اینترنت سود برده‌ایم.
در این پژوهش سعی ما بر آن است که رابطه عشایر مورد مطالعه را با یکجانشینان اطراف مورد مطالعه قرار دهیم و نیز فعالیت‌ها و مشاغل این عشایر را دو دوره قبل و پس از اسکان با یکدیگر مقایسه نمائیم.
این تحقیق شامل ۷ فصل به این شرح می‌باشد: در فصل اول به ارائه طرح تحقیق پرداخته‌ایم. در فصل دوم ویژگی‌های جغرافیایی و انسانی شهرستان مهر و عشایر مورد مطالعه بیان شده است. فصل سوم تحقیق به فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان و نیز ویژگی‌های این فعالیت‌ها و مشاغل عنوان شده است. فصل چهارم، دلایل اسکان این عشایر از دهه۶۰  به بعد و زمینه‌ها و ریشه‌های اسکان از دهه‌های اول قرن حاضر (از زمان رضاخان) شرح داده شده است. در فصل پنجم، تحولات کلی این عشایر آمده است. در فصل ششم، فعالیت‌های اقتصادی و مشاغل پس از اسکان همراه با ویژگی‌های آن ذکر شده است و در فصل هفتم، تفاوت یکجانشینی این عشایر با روستائیان منطقه به لحاظ مشاغل اصلی (دامداری و کشاورزی) بیان شده است.
اساسی‌ترین نتایج این تحقیق (بر اساس تئوری کارکردگرایی) این بوده است که ساخت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همراه با تحولات اقتصادی ناشی از اسکان تغییر یافته است.  از مهمترین تغیرات سیاسی می‌توان به این موراد اشاره نمود: از میان رفتن اقتدار سنتی افرادی که از سن بیشتری برخوردارند و افزایش کنترل و نظارت دولت مرکزی بر عشایر. تغییرات فرهنگی که همراه با اسکان آنان رخ داده است، یکی پایین بودن سطح اطلاعات روز در میان بزرگسالان است که به ناتوانی تولید و تبادل اطلاعات در میان آنها منجر شده است و دیگری بروز افکار جدید و متضاد با بزرگسالان در میان نوجوانان و جوانان است. عمده‌ترین تغییرات اجتماعی می‌توان از کاهش اهمیت و نقش همسایگی وحسن همجواری، کم‌رنگ شدن یگانگی و وحدت و از میان رفتن سادگی زندگی به مانند گذشته در میان آنها نام برد.
واژگان کلیدی: عـشـایـر، عـشـایـر کـوچـنــده، عـشـایـر اسکان‌یافته، ایـل، طـایـفـه، یـیـــلاق، قـشـــلاق، بـنـکـوه
ـ فـهـرسـت مـطـالـب
صفحه


فـصـل اول : کـلـیـات  ۱۱
۱ـ ۱ـ  مـقـدمـه ۱۲
۲ـ ۱ـ طـرح مسئـلـه ۱۴
۳ـ ۱ـ سئوالات تحقیق ۱۹
۴ـ ۱ـ  اهـمـیـت و ضرورت تـحـقـیـق ۲۰
۵ـ ۱ـ اهداف تحقیق ۲۲
۶ـ۱ـ زمان پژوهش ۲۳
۷ـ۱ـ ابهامات و مشکلات تحقیق ۲۳
۸ـ۱ـ انگیزه تحقیق ۲۴
۹ـ۱ـ ابزار تحقیق ۲۴
۱۰ـ ۱ـ  روش تـحـقـیـق ۲۴
۱ـ ۱۰ـ ۱ـ تکنیک های تحقیق ۳۱
۱ـ ۱ـ ۱۰ـ ۱ـ مـشـاهـده  ۳۱
۲ـ ۱ـ ۱۰ ـ ۱ـ  مـصـاحـبـه ۳۲
۳ـ ۱ـ۱۰ ـ ۱ـ  مـطـالـعـه اسـنـاد و مـدارک ۳۳
۴ـ ۱ـ۱۰ـ ۱ـ  عـکـس ۳۳
۱۱ـ ۱ـ چـارچـوب نـظـری ۳۴
۱ـ ۱۱ ـ۱ ـ نـظـریـه کارکردگـرایـی ۳۴
۱ـ ۱۱ـ۱ ـ نـظـریـه نوآوری ۳۸
۱۲ـ ۱ـ پـیـشـیـنـه تحـقـیـق ۴۳
۱۳ـ۱ـ مفاهیم و اصطلاحات ۴۷
   
فـصـل دوم : میدان تحقیق ۵۱
۱ـ ۲ـ  اسـتـان فـارس ۵۲
۲ـ ۲ـ شـهـرسـتـان مُهر ۵۵
۱ـ۲ـ ۲ـ مـوقـعـیـت جـغـرافـیـایـی ۵۵
۲ـ ۲ـ ۲ـ جـغـرافـیـای انـسـانـی ۵۸
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تعداد و سیر تحول جمعیت طی چهار دوره سرشمـاری ۵۸
۲ـ۲ـ۲ـ۲ـ تـوزیـع جـمـعـیـت ۶۰
۳ـ۲ـ۲ـ۲ـ تـراکـم جـمـعـیـت ۶۳
۴ـ۲ـ۲ـ۲ـ وضـعـیـت سـواد ۶۳
‌۵ـ۲ـ۲ـ۲ـ تـرکـیـب سـنـی و جـنـسـی ۶۵
۳ـ۲ـ۲ـ اقـتـصـادی و انـرژی ۶۵
۳ـ۲ـ عـشـایـر ۶۷
۱ـ۳ـ۲ـ‌وضعیت‌موجود در‌جامعه‌عشایری‌براساس‌سرشماری۱۳۷۷ ۷۰
۲ـ۳ـ۲ـ سـرشـمـاری عـشـایـر کـوچـنـده سال ۱۳۷۷ ۷۲
۳ـ۳ـ۲ـ توزیع‌جمعیت۶ساله‌وبیشترعشایری‌کشوربرحسب‌وضع‌سواد ۷۲
۴ـ۳ـ۱ـ آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
۵ـ۳ـ۲ـ اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
۶ـ۳ـ۲ـ‌آمارجمعیتی‌عشایرداوطلب‌اسکان‌برحسب‌محل‌موردنظربرای‌اسکان ۷۳
۷ـ۳ـ۲ـ آمار جمعیتی عشایر بر حسب  علاقه به اسکان یا کوچ ۷۳
۸ـ۳ـ۲ـ جـامـعـه مـورد مـطـالـعـه (روستای کریم آباد) ۷۵
   
فـصـل سوم : فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقـتـصادی عشایر مورد مطالعه قبل از اسکان ۸۴
۱ـ ۳ـ فعالیت‏های اقتصادی ۸۴
۱ـ ۱ـ ۳ـ صـنـایـع دسـتـی و فـرش بـافـی ۸۶
۲ـ ۱ـ ۳ـ بـافـت سـیـاه چـادر ۹۱
۳ـ ۱ـ ۳ـ تـولـیـد مـحـصـولـات مـخـتـلـف لـبـنـی ۹۲
۴ـ۱ـ۳ـ فـعالـیت‏های‏مـبتنی بـر نـگهـداری، پرورش، چـرا دام‏هـا ۹۴
۲ـ۳ـ ویـژگـی‏هـای فعالیت های شـغـلـی و اقـتـصـادی ۹۶
۱ـ۲ـ ۳ـ اقـتـصـاد نـیـمـه خـود کـفـا و تـقـریـبـاً خـود کـفـا ۹۷
۲ـ۲ـ ۳ـ اقـتـصـاد بـسـتـه مـعـیـشـتـی ۹۷
۳ـ۲ـ۳ـ تـولـیـد بـرای مـصـرف ۹۸
۴ـ۲ـ ۳ـ تکنـولوژی ابتدائی در تهیـه و ساخـت مـحـصـولات ۹۹
۵ـ۲ـ ۳ـ نـوع مـعـیـشـت غـالـب مـبـتـنـی بـر دامـداری ۹۹
۶ـ۲ـ ۳ـ زنـدگـی اقـتـصـادی پـر مـشـقـت ۹۹
۷ـ۲ـ ۳ـ رابـطـه کـاری خـانـوادگـی ۹۹
   
فـصـل چهارم : دلایـل و ریشه‌های اسـکـان ۱۰۱
۱ـ۴ـ خـلـع سـلاح و اسـکان عـشـایـر ایـران ۱۰۵
۲ـ۴ـ اصـلاحـات ارضـی ۱۰۸
۳ـ۴ـ  مـلـی کـردن جـنـگل هـا و مـراتـع ۱۱۰
۴ـ۴ـ نـفـوذ سـاختـار شـهری ۱۱۱
۵ـ ۴ـ بسط نهاد‌های فرهنگی جدید ۱۱۲
۶ـ۴ـ عـدم تـوانـائـی مـالـی ، دسـت دادن دام هـا و فقر اقتصادی ۱۱۳
۷ـ۴ـ دلایـل شـخـصـی ۱۱۴
   
فـصـل پنجم : تـحـولات عـشـایـر مورد مطالعه پـس از اسـکـان ۱۱۶
۱ـ۵ـ تغییر رفتارهای گروهی ۱۱۷
۲ـ۵ـ گسترش ارتباطات ۱۱۹
۳ـ۵ـ تغییر اشکال معیشتی ۱۲۰
۴ـ۵ـ روابط جدید با دستگاه‌های دولتی ۱۲۳
۵ـ۵ـ نیازهای جدید ۱۲۴
۶ـ۵ـ افزایش نرخ با سوادی ۱۲۵
۱ـ ۶ـ ۵ـ بالا رفتن سطح آگاهی افراد ۱۲۷
۲ـ ۶ـ ۵ـ تأثـیر بر پایـگاه اجتـماعی افـراد ۱۲۸
۳ـ ۶ـ ۵ ـ مهاجرت ۱۲۸
۴ـ ۶ـ ۵ ـ ایجاد هنجارهای اجتماعی و الگوهای رفتاری جدید ۱۲۹
۵ـ ۶ـ ۵ ـ تحول در ملاک های ازدواج ۱۲۹
۶ـ ۶ـ ۵ ـ شکاف میان دو نسل ۱۳۰
   
فـصـل ششم: فعالیت‏ها و ویژگی‏های اقتصادی پس از اسکان عشایر روستای کریم‏آباد ۱۳۱
۱ـ ۶ـ فعالیت‏های اقتصادی ۱۳۲
۱ـ۱ـ ۶ـ دامـداری و فـعـالـیـت هـای وابـسـتـه ۱۳۲
۲ـ۱ـ۶ـ صنایع دستی ۱۳۴
۳ـ۱ـ ۶ـ بـاغـبـانـی ۱۳۶
۴ـ۱ـ ۶ـ فـعـالـیـت در شـرکـت هـای صـنـعـتـی ۱۳۹
۵ـ۱ـ ۶ـ پـرورش زنـبـور عـسـل ۱۴۰
۶ـ۱ـ ۶ـ مـشـاغـل خـدمـاتـی ۱۴۲
۷ـ۱ـ ۶ـ کـشـاورزی ۱۴۳
۲ـ۶ـ ویژگی‏های اقتصادی ۱۴۴
۱ـ۲ـ۶ـ خانواده به عنوان اصلی ترین واحد تولید ۱۴۴
۲ـ۲ـ۶ـ  گـسـتـرش خـانـواده‏هـای هـسـتـه‏ای و مـسـتـقـل ۱۴۵
۳ـ۲ـ۶ـ نوع معیشت غالب بر دامداری ۱۴۶
   
فـصـل هفتم : تفاوت یکجانشینی عشایر با یکجانشینی روستایی در شهرستان مُهر ۱۴۷
۱ـ۷ـ کشاورزی ۱۴۸
۱ـ نوع محصول تولید شده ۱۴۸
۲ـ کشاورزی به عنوان یک شغل و فعالیت اقتصادی ۱۴۹
۳ـ سابقه کشاورزی متفاوت ۱۴۹
۲ـ۷ـ دامـداری ۱۵۰
۱ـ سـابـقـه دامـداری ۱۵۰
۲ـ دامداری به عنوان شغل و فعالیت اصلی ۱۵۱
۳ـ نوع دام‏ها ۱۵۲
۴ـ نوع تغذیه دام‏ها ۱۵۳
   
ـ نتیجه‏ گیری ۱۵۵
   
ـ فـهـرسـت مـنـابـع ۱۶۱

 
ـ فهرست عکس‏ها


مطلب دیگر :

هوش عاطفی و مدیریت بازار

شماره عکس موضوع عکس  
عکس شماره (۱) کوچ عشایر قشقایی ۲۷
عکس شماره (۲) چهره یک مرد قشقایی ۲۷
عکس شماره (۳) زوج کهنسال عشایری در شهرستان مُهر ۲۸
عکس شماره (۴) خانواده عشایری در زیر سیاه چادر ۲۹
عکس شماره (۵) استفاده از چادرهای جدید در میان عشایر ۳۵
عکس شماره (۶) سیاه‌چادر درمیان‌عشایرمنطقه به‌مانندگذشته کارایی‌چندانی ندارد ۳۶
عکس شماره (۷) قبرستان تاریخی فال ۵۶
عکس شماره (۸) آسیاب آبی خوزی ۵۶
عکس شماره (۹) حمام وراوی ۵۷
عکس شماره (۱۰) استودان‏های خوزی ۵۷
عکس شماره (۱۱) بخش انرژی شهرستان مُهر ۶۶
عکس شماره (۱۲) پالایشگاه در حال ساخت ۶۷
عکس شماره (۱۳) تابلو روستای کریم‏آباد ۷۵
عکس شماره (۱۴) نمای کلی روستای کریم‏آباد ۷۸
عکس شماره (۱۵) نمایی از یک خانه در روستای کریم‏آباد ۸۰
عکس شماره (۱۶) نمایی از درون یک خانه در روستای کریم‏آباد ۸۲
عکس شماره (۱۷) راه‏سازی به روستا ۸۲
عکس شماره (۱۸) لوله‏کشی آب به روستا با سرمایه و هزینه روستائیان ۸۳
عکس‏های شماره
(۱۹ و ۲۰)
درچند سال اخیر امکاناتی به روستائیان اختصاص یافته است که از آن جمله می‏توان به برق و تلفن اشاره نمود ۸۳
عکس شماره (۲۱) دام‏های عشایری ۸۵
عکس شماره (۲۲) طرح فرش عشایری و وسائل بافت آن ۸۷
عکس شماره(۲۳) فرش عشایری ۸۸
عکس شماره(۲۴) بافت جاجیم ۹۱
عکس شماره (۲۶) سیاه‏چادرهای مورد استفاده در میان عشایر ۹۲
عکس شماره(۲۷) تهیه کشک در میان عشایر روستای کریم‏آباد ۹۳
عکس شماره(۲۸) زن عشایری در حال تهیه ماست ۹۴
عکس شماره (۲۹) کودک عشایری در حال چرای دام‏ها ۹۵
عکس شماره(۳۰) چوپانان عشایری ۹۶
عکس شماره (۳۱) دبستان ابتدایی در روستای کریم آباد ۱۲۷
عکس شماره(۳۲) دامداری در روستای کریم‏آباد ۱۳۲
عکس شماره(۳۳) دامداری امروزه به مانند گذشته در میان عشایر صورت نمی‏گیرید ۱۳۳
عکس شماره(۳۴) به دست آوردن کره از شیر گوسفندان برای تغذیه ۱۳۴
عکس شماره(۳۵) تمامی اعضاء خانواده در بافت فرش کمک می‏کنند ۱۳۵
عکس شماره(۳۶) فرش یکی ازصنایع معمول در میان عشایر روستای کریم‏آباد ۱۳۶
عکس شماره(۳۷) باغ مرکبات متعلق به روستائیان ۱۳۷
عکس‌های شماره
(۳۸ و۳۹)
اشتغال عده‏ای از عشایر روستای کریم‏آباد به عنوان باغبان در باغات ۱۳۸
عکس‌شماره (۴۰) شروع به ساخت پالایشگاه گاز در شهرستان مُهر (پارسیان) ۱۴۰
عکس‌شماره (۴۱) شروع به کار پالایشگاه گاز عسلویه (پارس جنوبی) ۱۴۰
عکس‏های‌شماره
(۴۲ و ۴۳)
مشاغل جدید در میان عشایر اسکان یافته شهرستان مُهر (پرورش زنبور عسل) ۱۴۱
عکس شماره(۴۴) رانندگی یکی از مشاغل جدید در میان عشایر روستا ۱۴۲
عکس شماره(۴۵) زمین‏های زیر کشت عشایر ۱۴۳
عکس شماره(۴۶) دامداری در روستای کریم‏آباد ۱۵۱
عکس شماره(۴۷) دامداری در خانه روستاهای شهرستان مُهر ۱۵۲
عکس شماره(۴۸) محل نگه‏داری دام‏ها در روستای کریم‏آباد ۱۵۴

 

 

ـ فهرست نقشه‏ها

شماره نقشه موضوع نقشه  
نقشه شماره (۱) نقشه ایران ۵۳
نقشه شماره (۲) نقشه استان فارس ۵۹
نقشه شماره (۳) نقشه شهرستان مُهر ۶۲

 

 

ـ فهرست جداول

شماره جدول موضوع جدول  
جدول شماره (۱) تعداد بخش ها ، شهرها و دهستان های کشور برحسب استان و شهرستان در پایان اسفند ۱۳۸۱ ۵۴
جدول شماره (۲) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۴۵ ۵۸
جدول شماره (۳) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۵۵ ۵۸
جدول شماره (۴) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۶۵ ۵۸
جدول شماره (۵) ناحیه مورد مطالعه در سرشماری ۱۳۷۵ ۶۰
جدول شماره (۶) ویژگی های جمعیتی شهرستان مُهر در سال ۱۳۸۰ ۶۰
جدول شماره (۷) توزیع جمعیت بر حسب بخش به تفکیک جنس در سال۱۳۸۰ ۶۱
جدول شماره (۸) توزیع جمعیت نقاط روستائی  بر حسب بخش به تفکیک ۶۱
جدول شماره (۹) توزیع جمعیت نقاط روستایی بر حسب بخش به تفکیک جنس در سال ۱۳۸۰ ۶۱
جدول شماره (۱۰) تعداد آبادی های دارای سکنه شهرستان‏بر حسب بخش و به تفکیک تعداد خانوار ۶۱
جدول شماره (۱۱) جمعیت و مساحت به تفکیک بخش در سال ۱۳۸۰ ۶۳
جدول شماره (۱۲) درصد جمعیت ۶ ـ ۲۴ ساله در حال تحصیل بر حسب‏گروه‏های عمده سنی به تفکیک نقاط شهری و روستایی به صورت درصد ۶۴
جدول شماره (۱۳) درصد باسوادان در جمعیت ۶ ساله و بیشتر بر حسب گروه های سنی به تفکیک سن و جنس به درصد  
جدول شماره (۱۴) تخمین جمعیت عشایری در کتاب گنج شایگان ۶۹
جدول شماره (۱۵) تخمین جمعیت عشایری در کتاب آشنایی با جامعه عشایری ایران ۷۰
جدول شماره (۱۶) خانوار و جمعیت ایل ها و طایفه‎های مستقل بیش از  ۲۰ خانوار و استان های محل استقرار آنها ۷۱
جدول شماره (۱۷) تـوزیـع جـمـعـیـت ۶ سـالـه و بـیـشـتـر عـشـایـری کـشـور بـر حـسـب وضـع سـواد ۷۱
جدول شماره (۱۸) آمـار دام مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
جدول شماره (۱۹) اراضـی زراعـی مـتـعـلـق بـه عـشـایـر ۷۲
جدول شماره (۲۰) آمـار جـمـعـیـتـی عـشـایـر داوطـلـب اسـکـان بـرحـسـب مـحـل مـورد نـظـر بـرای اسـکـان ۷۳
جدول شماره (۲۱) آمـارجـمـعـیـتـی عـشـایـر بـرحـسـب عـلاقـه‌بـه اسـکان یـا کـوچ ۷۳
جدول شماره (۲۲) جمعیت عشایری در استان های کشور به ترتیب تعداد خانوار ییلاقی و قشلاقی ۷۴
جدول شماره (۲۳) ترکـیـب سـنـی و جـنسـی روسـتـای کـریـم‌آبـاد ۷۷
جدول شماره (۲۴) فعالیت اقتصادی در میان عشایر کریم‌آباد ۸۱
جدول شماره (۲۵) مقایسه ‌خانوارهای‌ کوچ‌رو ایل‌قشقایی در سال‌های ۱۳۵۳و۱۳۶۱ ۱۰۳

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*